Juristers besök i Storbritannien. British Council's huvudkvarter i London har meddelat därvarande svenska ambassad att man skulle sätta värde på att bliva underrättad om de studiebesök, som svenska jurister tid efter annan må avlägga i Storbritannien, samt att man med glädje kommer att stå de gästande utlänningar som så önska till tjänst med allehanda upplysningar och även är i tillfälle erbjuda de främmande juristerna vissa särskilda förmåner till underlättande av vistelsen i landet. Meddelanden om förestående resa torde kunna lämnas till organisationens huvudkontor, vars adress är 3, Hanover Street, London, W. 1, till svenska ambassaden, 29, Portland Place, London, W. 1, eller till British Council, Birger Jarlsgatan 15, Stockholm.

F. P.

 

    Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har förordnat
    5 aug. 1949 pol. mag. Curt Gösta Aigeldinger-Nordqvist att under högst tre månader, räknat fr. o. m. .12 juli 1949, vara bitr. sekr. åt besvärssakkunniga (se SvJT 1949 s. 318);
    8 sept. 1949 hovrättsassessorn Lennart af Klintberg att vara sekr. i 1946 års flottningsutredning (se SvJT 1946 s. 635);
    10 sept. 1949 t. f. revisionssekreteraren Gösta Hagströmer att vara ledamot och sekr. i 1949 års rättshjälpskommitté (se SvJT 1949 s. 639);
    s. d. prof. Ivar Agge och byråchefen Erland von Hofsten att jämte förut tillkallade personer (se SvJT 1949 s. 639) utreda frågan om kriminalstatistikens ordnande.
    K. M:t har 9 sept. 1949 lörordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Gunnar Thyresson att tills vidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas.
    Utredningsmännen rörande ny lagstiftning om avbetalningsköp jämte därmed sammanhängande frågor, f. d. justitierådet Rudolf Eklund m. fl. (se SvJT 1947 s. 315 och 1948 s. 238) ha 20—24 sept. 1949 deltagit i överläggningar i Helsingfors med motsvarande delegerade för de övriga nordiska länderna.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 16 resp. 30 sept. 1949 förordnat tingsdomaren i Vättle, Ale och Rullings domsaga Nils Jiaumgardt och tingsdomaren i Vadsbo domsaga Sven Ruhe att tjänstgöra såsom revisionssekreterare, den förre fr. o. m. 1 okt. 1949 och den senare fr. o. m. 10 i samma månad.