Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 8 okt. 1949 sitt årsmöte i Svenska läkarsällskapets hus i Stockholm under ordförandeskap av häradshövdingen Gösta Siljeström. Därvid hölls föredrag över ämnet »Om domars avfattning» av lagbyråchefen Bengt Lassen och hovrättsassessorn Anders Lindstedt, varefter följde diskussion. Av förvaltningsberättelsen framgick, att liksom under föregående år föreningens yttrande inhämtats i åtskilliga lagstiftningsfrågor.
    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingarna Siljeström. ordf., H.F. Knagenhielm Karlsson, v. ordf., Thorsten Gislander, sekr., F. Folkard von Scherling, kassaförvaltare, samt Gustaf Eriksson, Karl-Fredrik Pfeiffer och E. Thomasson. Antalet ledamöter i föreningen utgjorde vid tiden för årsmötet 136, av vilka två äro hedersledamöter.

 

    Föredrag om nya RB i Israel. På inbjudan av Israels justitieminister F. Rosenbliith höll advokaten JOSEF FISCHI.ER, Stockholm, d. 26 maj 1949 vid en under justitieministerns ordförandeskap hållen sammankomst i justitiedepartementet i Tel-Aviv ett föredrag om »Grunddragen i Sveriges nya rättegångsbalk».