PERSONALNOTISER. 783    Justitiedepartementet. K. M:t har 30 sept. 1949 förordnat t. f. förste kanslisekreteraren i justitiedepartementet Thore Wisén att vara föredragande i regeringsrätten för departementet.
    Chefen för justitiedepartementet har
    21 sept. 1949 tillkallat byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Erik Hedfeldt, tillika ordf., samt kanslirådet i kommunikationsdepartementet Nils Aurén, byråchefen i bostadsstyrelsen Harry Bernhard, kanslirådet i socialdepartementet Gunnar Ekdahl och expeditionschefen i finansdepartementet Henrik Klackenberg att såsom sakkunniga uppgöra förslag till anvisningar för tillämpningen av de nya bestämmelserna i lagen om expropriation, varom förslag förelagts årets riksdag, m. m. Till de sakkunnigas sekreterare har förordnats andre kanslisekreteraren Sven Leffler.

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 13 okt. 1949 tillkallat regeringsrådet C. W. U. Kuylenstierna, tillika ordf., kammarrättsrådet O. J. Ekenberg och ekonomidirektören P. H. Ohlin att utreda frågan om vidgad rätt att vid taxering erhålla avdrag för utländska skatter.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 11 okt. 1949 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat bland andra hovrättsrådet Olof Söderström, tillika ordf., och kanslichefen Wilhelm von Schwerin att såsom sakkunniga inom departementet verkställa utredning och avgiva förslag ang. frågon om fortsatt stöd åt lin- och hampodlingen m. m.

 

    Överståthållarämbetet. K. M:t har 22 sept. 1949 beviljat överståthållaren i Stockholm Torsten Nothin avsked med utgången av sept. 1949, därvid K. M:t betygat Sitt synnerliga välbehag över hans under en lång följd av år i olika befattningar ådagalagda skicklighet samt städse bevisade trohet och nit.
    Till överståthållare efter Nothin har K. M:t s. d. utnämnt ordföranden i arbetsdomstolen, f. d. justitierådet Johan Hagander.

 

    Arbetsdomstolen. K. M:t har d. 14 okt. 1949 förordnat justitierådet Gunnar Dahlman att fr. o. m. 16/12 1949 t. o. m. 31/12 1952 vara ordförande i arbetsdomstolen.
    Justitierådet Dahlman är född i Malmö d. 22 juni 1895. Efter tingssittning i Villands domsaga tjänstgjorde han i Skånska hovrätten, där han utnämndes till assessor 1925 och till hovrättsråd 1931. Är 1930 blev han t. f. rev.-sekr. och ordinarie år 1935. Dessförinnan hade han börjat tjänstgöra i justitiedepartementet, där han blev ledamot för lagärenden 1931, lagbyråchef 1933, expeditionschef samma år och statssekreterare 1935. D. 1 okt. 1939 blev han justitieråd. Dahlman har medarbetat vid åtskilliga offentliga utredningar, bl. a. som ledamot i utredning om lagstiftning angående straffproccssuella tvångsmedel ävensom som ordf. i utredning angående verkställighet och förvandling av bötesstraff samt för 1943 års utlänningssakkunniga. Han var ersättare för vice ordföranden i arbetsdomstolen 1931—1933, JO:s suppleant 1/10 33—24/2 34 och ordf. i statens lönekontrollnämnd 1943—1946. Dahlman är ordf. i styrelsen för statens polisskola sedan 1947 och i direktionen över Drottninghuset sedan 1940.