Suomalainen Lakimiesyhdistys 1947—1949. Föreningen Suomalainen Lakimiesyhdistys (Finska Juristföreningen) höll under 1947 7 möten.
    I A-serien av föreningens skrifter utkom under 1947 Tauno Elliläsdissertation »Sivullisen oikeussuojan takeista ulosotossa» (Tredje mans rättskyddsgarantier vid utsökning) samt Harry Venojas dissertation »Takavarikko» (Beslag).

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 1003    I B-serien utkommer under samma tid följande publikationer: Prof. Aarne Rekola: Tulo- ja omaisuusverolaki selityksineen ( Inkomst- och förmögenhetsskattelagen jämte förklaringar), prof. Erik Castrén: Kansainvälinen oikeus (Internationell rätt), prof. Arvo Sipilä: Suomen Työoikeus I (Finlands Arbetsrätt I), Leche-Hagelberg: Kuulustelut rikosasioissa (Förhör i brottmål), översättning av Paavo Alkio, justitierådet Y. J. Hakulinen: Velkakirjalaki siihen liittyvine lakeineen (Lagen om skuldsedel jämte därtill hörande lagar), prof. Brynolf Honkasalo: Rangaistusten yhdistämisestä ja yhteenlaskemisesta (Om sammanläggning och -räkning av straff) och jur. dr Paavo Kastari: Sosialisoimisen perustuslaillisistaedellytyksistä (Om grundlagsenliga förutsättningar för socialisering).
    Föreningens 50-årsjubileum firades d. 28 okt. 1948 i närvaro av republikens president J. K. Paasikivi och en representativ skara av inbjudna. Till förbundets hedersledamot kallades pres. Paal Berg, prof. Frede Castberg, pres. U. J. Castrén, riksmarskalken Birger Ekeberg, pres. Thomas Frølund, prof. Kaarlo Kaira, rektor ólafur Lárusson, prof. Henrik Munktell, pres. F. A. Pehkonen, och prof. Henry Ussing. Öppningstalet hölls av prof. V. Merikoski och festtalet av prof. Arvo Sipilä. Till minne av jubileet präglades medalj och utgavs en festskrift.
    Under 1948 höll föreningen 6 andra möten.
    I A-serien av föreningens skrifter utkom under 1948: Jur. dr Inkeri Anttilas bok »Varsinaisesta epärehellisyydestä RL 38:1 mukaan» (Om egentlig oredlighet enligt 38: 1 i strafflagen), Niilo Salovaaras dissertation »Rikoksen yrityksestä erityisesti ns. kelvotonta yritystä silmällä pitäen: (Försök till brott speciellt med hänsyn till otjänligt försök), Antti Hannikainens dissertation »Pidätysoikeuden rekenteesta, silmällä pitäen Suomen voimassa olevaa oikeutta» (Om konstruktion av retentionsrätt med hänsyn till Finlands gällande rätt) och Olavi Rytköläs dissertation »Valtionvakinaisten virkamiesten taloudelliset oikeudet» (De ordinarie statstjänstemännens ekonomiska rättigheter).
    I B-serien utgavs: Prof. Bertil Sjöström och assessor Paavo Alkio :»Muodollisesta prosessinjohdosta» (Om formell processledning), prof. A. R. Heikonen: »Avoin yhtiö Suomen oikeuden mukaan» (Om öppet bolag enligt finsk rätt), prof. Tauno Tirkkonen: »Suomen rikosprosessioikeus I» (Finlands straffprocessrätt I), prof. Aatos Alanen: »Yleinen oikeustiede»(Allmän rättsvetenskap), prof. T. M. Kivimäki: »Tekijänoikeus» (Upphovsmannarätt), prof. Brynolf Honkasalo: »Suomen rikosoikeus, yleiset opit, ensimmäinen osa» (Finlands straffrätt, allmänna läror, första delen), assessor Paavo Alkio: »Tuomarin tehtävistä käräjillä» (Om domarens åligganden vid tingsförrättning), jur. dr Martti Rautiala: »Avioliittooikeus» (Äktenskapsrätt), prof. V. Merikoski: »Luentoja huolto-oikeudesta» (Föreläsningar om vårdnadsrätt) och en översättning av Rudolph von Iherings verk »Kampf ums Recht». Dessutom har utgivits den tidigare nämnda festskriften, vars redaktörer varit prof. Aarne Rekola och jur. dr Ilmari Melander.
    Under 1949 har föreningen haft följande styrelse: Ordf. prof. V. Merikoski, v. ordf. prof. Aarne Rekola, ledamöter v. häradshövding Lauri Bore-

 

1004 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTnius, prof. A. R. Heikonen, förvaltningsrådet A. K. Ikkala, justitierådet Niilo Luukanen, jur. dr Tauno Suontausta och professor Tauno Tirkkonen. Som sekreterare har tjänstgjort v. häradshövding Kalle O. Pesonen och som skattmästare v. häradshövding Sauli Sipilä. Vid valmötet i december återvaldes prof. V. Merikoski till ordförande, ävensom prof. Aarne Rekola till vice ordförande och till ledamöter förvaltningsrådet A. K. Ikkala och prof. Tauno Tirkkonen. I stället för justitierådet Niilo Luukanen, som ville avgå, valdes justitierådet Matti Piipponen.
    Medlemsantalet i början av året var 1,956 och i slutet av detsamma 2,069.
    Under verksamhetsåret höll föreningen 7 möten. Årets föredragsprogram var följande: I februari jur. dr Tauno Ellilä: »Asianosaisen kuulustelutotuusvakuutuksen nojalla» (Förhör av part under förpliktelse av sanningsförsäkran) och justitiesekreterare E. J. Relander redogjorde för rättsfall i Högsta Domstolen, i mars jur. dr Antti Hannikainen »Vuokranantajalle huoneenvuokralain 26 §:n mukaan kuuluvasta vakuusoikeudesta» (Hyresvärdens rätt att kvarhålla enligt paragrafen 26. i hyreslagen), i aprilförvaltningsrådet A. K. Ikkala: »Huoneenvuokrasopimusten irtisanominenuusien säännösten mukaan» (Uppsägning av hyreskontrakt enligt de nya föreskrifterna) och v. häradshövding Pentti Voipio: »Sakkorangaistuksentäytäntöönpanon kehittämisestä» (Om utvecklande av verkställigheten av bötesstraff), i maj højesterettsjustitiarius Paal Berg: »Højesteretts prövningsrett når det gjelder lovligheten av administrative avgjørelser oggrunnlovsmessigheten av lov», i okt. prof. Ilmari Caselius: (Osakeyhtiöidenyhtymisestä» (Om konfusion av aktiebolag), och jur. lic. Allan Viranko:»Pikakirjoituksen käytöstä tuomioistuimissa» (Användning av stenografi vid domstolar), i november lagstiftningsrådet Ensio Kytömaa: »Laintarkastuksessa tehtyjä havaintoja» (Iakttagelser vid granskning av lagar) och i december prof. P. O. Ekelöf: »Om rättighetsbegreppet.»
    Den av föreningen publicerade tidskriftens »Lakimies» årgång var i ordningen den 47. Såsom huvudredaktör har verkat prof. Aarne Rekola.
    I A-serien av föreningens skrifter har utkommit följande verk: V. häradshövding J. N. Lehtinen: »Mitä oikeus on» (Vad som menas med rättsbegrepp), jur. dr Reino Ellilä: »Tutkintovankeuden vähentämisestä RL 3: 11 mukaan» (Tillgodoräknande av rannsakningsfängelsetiden enligt 3:11 i strafflagen), »Rikosoikeudellisia kirjoitelmia» (Straffrättsliga uppsatser) och jur. kand. Mikael Livson: »Epävarsinainen laiminlyöntirikos» (Oegentlig underlåtenhetsförbrytelse).
    I B-serien har utkommit: Prof. Brynolf Honkasalo: »Suomen Rikosoikeus. Yleiset opit, toinen osa» (Finlands straffrätt. Allmänna läror, andra delen), prof. Tauno Tirkkonen: »Uusi todistuslainsäädäntö» (Ny bevislagstiftning), prof. Kyösti Haataja: »Maanjaot ja talojärjestelmä» (Jorddelningarna och hemmansystemet), jur. dr Ilmari Melander: »Asumusero» (Hemskillnad), förvaltningsrådet Reino Kuuskoski: »Uusi kunnallislaki» (Den nya kommunallagen) samt prof. Ilmari Caselius och prof. A. R. Heikonen: »Osakeyhtiö I» (Aktiebolag I).

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 1005    Lokalavdelningarna i föreningen ha haft ett verksamt år. Vid avdelningarnas möten har behandlats viktiga, aktuella vetenskapliga och praktiskafrågor.

Kalle Pesonen.