Svenska kriminalistföreningen har under år 1949 hållit ett extra sammanträde d. 25 febr. samt ordinarie årsmöte d. 11 nov. Vid sammanträdet i februari diskuterades »Inflytandet av 1945 års ändringar i SL 5:5 på sammansättningen av fångvårdsanstalternas klientel» med inledningsanföranden av överläkaren Torsten Sondén, styresmannen Enar Lundborg och presidenten Karl Schlyter. Vid årsmötet var överläggningsämnet »Enhetligt frihetsstraff». Inledningsanföranden höllos av prof. Ivar Agge och ombudsmannen Bror Larsson. Dansk Kriminalistforening representerades vid årsmötet av prof. Stephan Hurwitz och kontorchef Erik Vetli, Kriminalistföreningen i Finland av prof. Brynolf Honkasalo, Sakfrædafélag Islands av hæstaréttardómari Årni Tryggvason och hæstaréttarlögmaður Sveinbjörn Jönsson samt Den norske kriminalistforening av prof. Johs. Andenæs, riksadvokaten Andr. Aulie, sorenskriver Ole Harbek, høyesterettsadvokat Rolv Ryssdal och f. d. riksadvokat Haakon Sund. Vid årsmötet omvaldes till styrelseledamöter överdirektören Hardy Göransson, justitierådet Nils Beckman, professorerna Ragnar Bergendal och Folke Wetter, landshövdingen Thorwald Bergquist, leg. läkaren Gustav Jonsson, förste stadsfiskalen Gustaf Persson och advokaten Hugo Lindberg samt nyvaldes riksåklagaren Maths Heuman. Till styrelsesuppleanter omvaldes ombudsmannen Bror Larsson samt nyvaldes borgmästaren Erik Bendz och hovrättsfiskalen Sten Rudholm. Presidenten Schlyter, som av åldersskäl undanbett sig återval, valdes till föreningens hedersordförande. Styrelsen har inom sig utsett till ordf. överdirektören Göransson, till v. ordf. justitierådet Beckman, tillika kassaförvaltare, samt till sekr. hovrättsfiskalen Rudholm. Antalet medlemmar i föreningen utgör omkring 600.
    Kriminalistföreningen har representerats vid kriminalistföreningens i Finland årsmöte d. 23 april 1949 av byråchefen Torsten Eriksson och dr Gustav Jonsson (överläggningsämne: Om skyddsuppfostran av barn och ungdom), vid norska kriminalistföreningens årsmöte d. 26 okt. 1949 av prof. Ivar Agge (överläggningsämne: Er behandlingen av vore sikringssaker og de sikringsdömte hensiktsmessig?) samt vid danska kriminalistföreningens årsmöte och 50-årsjubileum d. 14 nov. 1949 av presidenten Schlyter, prof. Bergendal, borgmästaren Lars Gunnar Ohlsson och hovrättsfiskalen Rudholm (överläggningsämne: Revision af lovgivningen om statsforbrydelser m. v.).

 

NOTISER. 157    Under år 1949 har utkommit och tillställts medlemmarna dels de nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1947/48, dels Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab årg. 1949 (fyra häften).