N o r s k   f o r s i k r i n g s j u r i d i s k   f o r e n i n g s   p u b l i k a s j o n e r   nr. 1—10 (1940), nr. 11—20 (1948).

    I samband med ett föredrag i Svenska försäkringsföreningen på våren 1932 yttrade föredragshållaren några ord angående önskvärdheten av att åstadkomma en närmare kontakt mellan försäkringsrättslig forskning och praktiskt försäkringsväsen och antydde samtidigt, att det behov av tankeutbyte, som förelåg, måhända bäst skulle kunna tillgodoses genom ett slags seminarieövningar i försäkringsrätt. Det visade sig, att flera hade samma eller ungefär samma tanke, och en initiativrik man, försäkringsdirektör Gunnar Palme, tog sig an saken, med resultat att d. 28 okt. 1932 Försäkringsjuridiska föreningen bildades vid ett sammanträde i Stockholm under presidium av justitierådet Rudolf Eklund.
    Någon tid därefter bildades en liknande förening i Finland, och ett par år senare, närmare bestämt d. 16 maj 1934, kom en sådan förening till stånd också i Norge — Norsk forsikringsjuridisk forening. I Danmark finnes ännu icke någon full motsvarighet till dessa sammanslutningar, men så till vida hava även de danska försäkringsjuristerna ett särskilt forum, som de inom Forsikringsforeningen i København bilda en särskild avdelning, Forsikringsforeningens forsikringsjuridiske gruppe.
    Alla dessa sammanslutningar hava visat sig fylla ett behov och hava under årens lopp utövat en livlig verksamhet, delvis i samarbete med varandra. Ett särskilt intresse har under det senaste året den norska föreningen tilldragit sig genom att utsända en ny samling av sina publikationer.
    En första samling utsände föreningens styrelse i juli 1940. Den omfattade tio av de tjugutre föredrag, som dittills hade hållits i föreningen. För den nya publikationen hava likaledes utvalts tio föredrag. Det totala antalet föredrag i föreningen uppgick vid den nya samlingens utgivande till femtiofyra.
    Sistnämnda siffra är av intresse. Den visar, att föreningen även under de fem krigsåren har utövat sin verksamhet i normal omfattning. Även en annan siffra är av intresse; antalet personliga medlemmar i föreningen uppgår till 603. Finns det någon svensk juridisk förening med en mot-

 

206 NORSK FORSIKRINGSJURIDISK FORENINGS PUBLIKATIONER.svarande medlemssiffra? Förmodligen icke. Hur kan då en försäkringsjuridisk förening i Norge ha fått en sådan väldig anslutning? Förklaringen ligger i att Norsk forsikringsjuridisk forenings ordf., høyesterettsadvokaten Dagfinn Dahl, vilken jämte två styrelseledamöter, prof. Theodor Grundt och høyesterettsadvokat Erling Wikborg, lett föreningen allt ifrån dess tillkomst, under hela krigstiden lyckades hålla quislingarna och tyskarna borta från föreningen. Då Norsk forsikringsjuridisk forening var den enda juridiska förening i Oslo, för vilken något sådant lyckades, blev följden, att alla motståndsmän bland juristerna samlades till denna förenings sammankomster, så att den kom att fungera som den stora allmänna juristföreningen i Oslo.
    Att alldeles oavsett nu nämnda förhållande även de jurister, som icke varit särskilt intresserade av försäkringsrätt, kunnat finna också ett sakligt intresse i föreningens verksamhet visar förteckningen å de föredrag, som där hållits. Den omspänner förutom försäkringsrättens gebit många olika områden av rättslivet. Ett stort intresse har av naturliga skäl ägnats skadeståndsrätten — omkring en tredjedel av hela antalet föredrag har behandlat detta ämne — men dessutom hava talrika föredrag hållits om spörsmål inom rättsfilosofi och allmän rättslära, sjörätt, finansrätt och processrätt, läkarvetenskap m. m. I listan på föredragshållare finner man ett stort antal av Norges allra främsta jurister. En god föreställning om föreningens föredragsverksamhet giva förteckningarna på de föredrag, som ingå i de båda förut nämnda publikationerna. Var och en av däri ingående uppsatser kunde vara förtjänt av att här bliva närmare omtalad. Av utrymmesskäl må emellertid allenast själva innehållsförteckningarna i de två banden återgivas. De upptaga följande föredragshållare och ämnen:
    HENRY USSING, Streiftog i erstatningsretten, DAGFINN DAHL, Voldgift eller rettergang, NILS FINN SIMONSEN, Barns uaktsomhetsansvar, ERIK LÖFGREN, Hur beräknas ersättning för kroppsskada och förlust av försörjare enligt svensk rätt?, J. ØVERGAARD, Nogen bemerkninger om hovedårsakslæren i sjø- og ulykkesforsikring, G. ASTRUP HOEL, Hovedårsaksprinsippet, J. FR. COUCHERON, Om livspolisers beskatning, JON VISLIE, Panthaverinteresser i kaskoforsikring, ERLING WIKBORG, Forsikringsagentens rettslige stilling, NILS FINN SIMONSEN, Hvilke krav bør der stilles til en ny automobillovs erstatningsregler?, HAAKON SAETHRE, Nervelægen i erstatningssaker, SVEN ARNTZEN, Bør adgangen til å kreve oppreisning for legemskrenkelser utvides?, J. FR. COUCHERON, Streiftog i F.A.L.'s kapitel om livsforsikring, JENS CHR. HAUGE, Skadeforsikring i krisetider, JOHS. ANDENAES, Fortid og fremtid i erstatningsretten, AXEL HEIBERG JR., Ansvar for dyr, I. SUNDFØR, Korossementsansvaret, TH. GRUNDT, Spredte spørsmål fra grensefeltet mellem sjøforsikringen og krigsforsikringen, FREDRIK MOE, Invaliditet og erstatning, FR. H. WINSNES, Regressoppgjør efter strl.s ikrl. § 26.
    Den verksamhet Norsk forsikringsjuridisk forening redovisat genom dessa publikationer länder föreningen och dess styrelse samit icke minst dess ordförande till stor heder.

Phillips Hult.