Upprättelse åt Baudelaire. I Frankrike tillkom för ett par år sedan en lag, som medger resning i mål oberoende av hur långt tillbaka domen fallit och oavsett om den dömde avlidit. Ehuru lagen har en ganska vidsträckt avfattning torde den främst ha tillkommit för att bereda möjlighet att rentvå författare och konstnärer, vilka genom sin utövning — enligt gammal tids uppfattning — förbrutit sig mot den goda smaken och anständigheten och i sådant hänseende ådömts straff.
    År 1857 ådrog sig den franske författaren Charles Baudelaire († 1867) åtal genom innehållet i sin bok »Les fleurs du mal» och domstolen dömde honom »pour provocation par écrit à I'ímmoralité et à la license» att böta 300 guldfrancs. Baudelaire tog detta mycket allvarligt och han, som redan tidigare var en hypokondrisk natur, blev mer och mer bitter och depressiv.
    Ett litterärt kotteri har genom den nya resningslagen lyckats rehabilitera Baudelaire. I juni 1949 upphävde nämligen Cour de Cassation den år 1857 meddelade domen. Rättegången karakteriserades av en synnerligen högtstående och saklig litterär diskussion mellan åklagarsidan och Baudelaires försvarare. I domen förklaras bl. a. att formen avgör om någonting är anstötligt eller sedligheten sårande. Och mot den konstnärliga formen i Baudelaires arbeten finns intet att anmärka.
    Ur svensk synpunkt är väl fallet närmast intressant att notera som ett kuriosum. I Frankrike framstår det emellertid som ett naturligt uttryck för omvårdnad om litteraturen och konsten och fångar uppmärksamheten och lidelserna i lika hög grad som vilken sensationsprocess som helst.

R. A.