Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie sammanträde d. 11 mars 1949. Efter då förrättat val har styrelsen följande sammansättning: advokaten Ivar Glimstedt, Göteborg, ordf., advokaterna Tage Zetterlöf, Stig Wiberg och Folke Andersson, Göteborg, Ernst Hederström, Halmstad, Per Tottie, Uddevalla, Erik Hedlund, Borås, och Bertil Landberg, Vänersborg, ord. ledamöter, samt advokaten Tore Ljungberg, Skövde, suppl. Såsom sekr. och kassaförvaltare fungerar advokaten Bo West man och såsom klubbmästare advokaten Arne Jörgensen. Till avdelningens representanter i samfundets nämnd valdes till ord. ledamöter advokaterna Sigfrid Brundin, Folke Sjögren, Sven Colleen och Harald Lewerth, Göteborg, Henry Friberg, Uddevalla, samt Hilding Herrlin, Falkenberg. Till suppl. valdes advokaterna Edvin Gidén, Åke Eckerstein, Urban Kihlman och Tor Setterberg, Göteborg, Einar Ristedt, Mariestad, samt Rudolf Lidmar, Halmstad. Vid sammanträdet höll advokaten Ivar Glimstedt ett föredrag betitlat »Sveriges Advokatsamfund och dess verksamhet».
    D. 23 maj höll avdelningen extra sammankomst, därvid højesteretssagfører Leif Gamborg från Köpenhamn höll ett föredrag om »Procedureteknik», därvid medlemmarnas biträdande jurister samt jurister vid stadens underdomstolar och hovrätt voro inbjudna.
    Avdelningen räknade vid 1949 års utgång 144 medlemmar.

 

    Mellersta avdelningen av Sverigcs advokatsamfund har haft årsmöte d. 5 mars 1949 i Västerås, därvid hovrättspresidenten Joel Laurin höll föredrag över ämnet »En domares synpunkter på advokaternas uppgifter i rättegången, speciellt hovrättsprocessen» samt advokaten Axel Hemming-Sjöberg över ämnet »Vittnesbeviset». Efter föredragen vidtog diskussion. 37 ledamöter voro närvarande.
    Föreningens styrelse har utgjorts av advokaterna Frithiof Hydbom, Västerås, ordf., samt Harald Håkansson, Uppsala, Thore Landberg, Falun, Otto Lange, Kristinehamn och Magnus Wistrand, Örebro, den sistnämnde sekr. Styrelsesuppleanter ha varit advokaterna Birger Gezelius, Falun, Per Bondestam, Uppsala, Torsten Malm, Örebro, Nils Tyrén, Karlstad och Harry Gombrii, Västerås. Revisorer ha varit advokaterna Arvid Berggren och

 

236 NOTISER.Josef Frenander, båda Örebro med advokaterna Fritz Helmer, Karlstad, och Nils Åkesson, Kristinehamn, som suppl. Till ledamöter i samfundets nämnd ha utsetts advokaterna Aje Werner, Karlstad, Josef Frenander, Örebro och Helmer Lindh, Ludvika, med advokaterna Folke Adelsohn, Karlstad, L. E Widell, Karlskoga, samt Karl Gezelius, Falun, som suppl.
    Avdelningens medlemsantal var vid 1949 års utgång 82.