Nordisk Tidsskrift for International Ret (1940 h. 3—4). Två uppsatser i dubbelhäftet behandla Atlantpakten, nämligen »Regionalisme og politiske Pagter med særligt Henblik paa den nordatlantiske Traktat» av Nederländernas ambassadör i Washington E. N. van KLEFFENS (S. 77—91) och »Den nord-atlantiske Forsvarstraktat og de forenede Nationers Pagt» av prof. HANS KELSEN (S. 91—99). Den senare förekommer även i engelsk version i Acta scandinavica juris genlium s. 41—48.

 

    Ugeskrift for Retsvæsen (1949 h. 42—53, 1950 h. 1—4). 1949 s. 233—243 recenserar prof. USSING Lundstedts bok om Strikt ansvar. Kritik saknas inte, men anmälan slutar med: »Rummer Lundstedts værk således meget, der

 

    19—507004. Svensk Juristtidning 1950.

 

290 NORDISK TIDSKRIFTSÖVERSIKT.kan vække kritik, må det samtidig fremhæves, at det giver talrige incitamenter, og det er ikke til at komme uden om for nogen, der har interesse for at udforske erstatningsretten eller at have føling med retsvidenskabens udvikling i vore dage.» — S. 253—267 har intagits ett föredrag av prof. JAN KOBBERNAGEL om »Konsignationskontrakten som salgsform og som retsproblem». — Prof. KRISTIAN SINDBALLE har s. 305—314 skrivit om »Ejerskiftet ved Omsætning af Løsøre». — Højesteretssagfører VALDEMAR HVIDT söker s. 314—317 besvara frågan »Er juristerne forkæmpere for ret og frihed?» och han finner inte lika självklart att man kan svara ja på den fastän många kanske oreflekterat gör det. Caux skymtar i bakgrunden. - Bland petitannonserna i h. 51/1949 märker den mycket uppmärksamme läsaren även följande:
    Stud. jur. søger vellønnet stilling på københavnsk sagførerkontor. Selvom der endnu er nogen tid igen til min eksamen har jeg allerede haft lejlighed til for landsretten med nogen bistand og for højesteret alene at nedgøre undervisningsministeriet og kammeradvokaten totalt. 

   (Namn), stud. jur., cand. mag., lærer i retorik (adr.).
    I första litteraturhäftet för 1950 (s. 1—6) levererar den mångkunnige och allroundintresserade statsadvokaten JØRGEN TROLLE under rubriken »Et Tilbageskridt» en besk kritik av det nyligen framlagda förslaget till nordisk medborgarskaps lagstiftning (jfr SvJT 1949 s. 770). Det är särskilt reglerna om kvinnas rätt att genom äktenskap vinna mannens medborgarskap och om förlust (på grund av brott) av ett genom naturalisation vunnet medborgarskap mot vilka han vänder sig. Trolle, som också anmärkt på förslaget att hustru ej längre skall vara biperson vid naturalisation av mannen, får på sistnämnda punkt opposition från landsdommer KAREN JOHNSEN (S. 57—60), som gör gällande att även om härav skulle följa vissa nackdelar för hustrun så är regeln likväl önskvärd ur synpunkten av kvinnans jämställdhet med mannen i rättsligt hänseende.
    Prof. JAN KOBBERNAGEL och landsretssagfører BENT NEBELONG ge s. 17—40 en utförlig recension av prof. FR. VINDING KRUSES verk »En Nordisk Lovbog», som dock enligt recensenternas ord »kun tilsigter at give Ugeskriftets læsere et vink om, hvad VK's Lovbog indeholder. Nogen udtømmende redegørelse og vurdering har det ikke været muligt at præstere». SvJT hoppas för sin del att inom icke alltför lång tid kunna åtminstone delvis mera ingående behandla boken.
    Politifuldmægtig C. CHR. GIVSKOV redogör s. 60—67 för »Underretsanklagerens Kompetence», en tämligen utförlig redogörelse för kompetensfördelningen mellan politimestrene och statsadvokaterne.