Lagberedningen har under 1949 fortsatt arbetet med revisionen av jordabalken. Härvid har beredningen diskuterat de materiellträttsliga reglerna om penninginteckning och uppgjort ett preliminärt utkast till bestämmelser i ämnet. Vid överläggningar med sin rådgivande nämnd har beredningen på grundval av en inom beredningen utarbetad promemoria behandlat vissa frågor om panträttens samband med fordran, om inteckningsränta och om pantrealisation.
    Enligt bemyndigande av justitieministern ha ledamöterna af Trolle och Romanus deltagit i det av föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution anordnade årsmötet i Växjö. Härvid behandlades främst vissa av föreningen ifrågasatta reformer på inskrivningsrättens område. Ledamoten af Trolle har därjämte för diskussion av vissa inteckningsrättsliga spörsmål deltagit i ett av föreningen för tjänstemän inom Sveriges stadshypoteks- och bostadskreditorganisationer anordnat möte.
    Inom beredningen ha vidare upprättats preliminära utkast till bestämmelser om samfälligheter och om strömfallsupplåtelse.
    På anmodan av justitieministern har beredningen d. 18 maj avgivit utlåtande angående lagstiftning om gräns mot allmänt vattenområde, vilket utlåtande befordrats till trycket (SOU 1949:23). Vidare har beredningen d. 22 dec. på grund av remiss avgivit utlåtande till jordbruksministern över ett av 1949 års jaktutredning d. 21 nov. avlämnat förslag angående jakträtten kring vissa mindre öar och holmar.

H. af T.

 

    De kungl. kommittéerna. Riksdagsberättelsen 1949 innehåller uppgift om följande förändringar i förhållande till den i SvJT 1949 s. 287 f intagna redogörelsen för fjolårsberättelsen.
    Av de vid 1949 års början verksamma kommittéer och sakkunniga inom    j u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t   ha inte mindre än tio efter slutfört uppdrag avslutat sin verksamhet, nämligen 1943 års sekretessutredning, dissenterlagskommittén, utredningen rörande revision av varumärkes- och firmalagstiftningen (i samband med att d. 22 juni 1949 särskilda sakkunniga tillkallats för att inom departementet verkställa utredning rörande revision av varumärkes- och firmalagstiftningen samt vad därmed äger samband, (se SvJT 1949 s. 649), utredningen för översyn av lagstiftningen om ekono-

 

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 301miska föreningar vilken avlämnat betänkande med förslag till lag om registrerade föreningar m. m. (SOU 1949:17), processnämnden, 1946 års lufträttssakkunniga, utredningen rörande äganderättsförhållandena inom vissa fiskelägen i Bohuslän, decentraliseringsutredningen, 1947 års insynskommitté, som avgivit betänkande ang. förbättrad insyn i enskilda företags ekonomiska förhållanden (SOU 1949:8), samt utredningen om provisorisk lagstiftning rörande avbetalnings- och förskottsköp m. m., som likaledes avgivit betänkande (SOU 1949: 38, se SvJT 1949 s. 395 och 769 samt 1950 s. 66).
    De sakkunniga för nordiskt samarbete på medborgarskapsrättens område ha tillsammans med motsvarande kommittéer i Danmark och Norge avgivit betänkande med förslag till nya medborgarskapslagar för Danmark, Norge och Sverige (SOU 1949: 45, se SvJT 1949 s. 394 och 770).
    Under år 1949 ha inom justitiedepartementet tillkallats 1949 års utlänningskommitté (ordf. presidenten I. L. Wieslander, se SvJT 1949 s. 317) för att verkställa utredning om en revision av utlänningslagen och lagen om utlämning av förbrytare, besvärssakkunniga (ordf. prof. N. Herlitz, se SvJT 1949 s. 318) för fortsatt utredning rörande det administrativa besvärsinstitutet och därmed sammanhängande frågor, 1949 års rationaliseringsutredning (ordf. landshövdingen Th. Bergquist, se SvJT 1949 s. 559), varumärkesoch firmautredningen (ordf. prof. emer. G. Eberstein, se ovan), utredning om erfarenheter från det praktiska rättslivet angående giftermålsbalkens tilllämpning (advokaten Sigrid Beckman, se SvJT 1949 s. 639), utredning om anvisningar för bedrivandet av sinnesundersökningar (prof. O. Kinberg, se SvJT 1949 s. 764), 1949 års rättshjälpskommitté (ordf. hovrättsrådet H. Henkow) för att verkställa utredning angående formerna för anordnandet av utomprocessuell rättshjälp åt mindre bemedlade m. m. (se SvJT 1949 s. 639 o. 700), sakkunniga för utarbetande av vissa tillämpningsföreskrifter i anledning av ändringar i lagen om expropriation m. m. (ordf. lagbyråchefen E. Hedfeldt, se SvJT 1949 s. 783), kriminalstatistikutredningen (ordf. riksåklagaren M. Heuman, se SvJT 1949 s. 639). Utredning om ny sluten ungdomsanstalt verkställes inom fångvårdsstyrelsen med biträde av särskilda sakkunniga (se SvJT 1950 s. 79).
    Under år 1950 beräknas följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet komma att slutföra sina uppdrag: ungdomsvårdskommittén, utredningen rörande offentliggörande av hemligstämplade protokoll och handlingar i mål rörande spioneri m. m., utredningen rörande vissa ändringar i vattenlagen, 1946 års flottningsutredning, utredningen om ny lagstiftning rörande avbetalningsköp, utredningen om fördelning av kostnaderna för anordningar vid korsning mellan järnväg och ägoväg, 1949 års utlänningskommitté, 1949 års rationaliseringsutredning, utredningen om erfarenheter från det praktiska rättslivet angående giftermålsbalkens tilllämpning, 1949 års rättshjälpskommitté, kriminalstatistikutredningen samt utredningen om ny sluten ungdomsanstalt.
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement anmärkes följande ur den nya berättelsen. 1. Utrikesdep.: Uppdragen för redaktionsnämnden för utgivandet av en framställning över Sveriges utrikespoli-

 

302 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.tik under det andra världskriget och för tyskmedelskommittén ha upphört. Riksåklagaren M. Heuman har förordnats att granska en av Israels regering avgiven rapport angående mordet på greve Folke Bernadotte af Wisborg. 2. Soc.dep.: Socialvårdskommittén samt 1938 års arbetarskyddskommitté beräknas komma att slutföra sitt arbete under år 1950. 3. Komm.dep.: 1944 års trafikförfattningssakkunniga och den förberedande utredningen rörande nya offentligrättsliga bestämmelser för luftfarten ha båda avslutat sitt arbete under år 1949 och avlämnat (stencilerade) betänkanden. Under 1949 har tillkommit 1949 års trafiknykterhetsutredning (ordf. justitierådet I. Lindell), vilken beräknas kunna slutföra sitt uppdrag under år 1950. 4. Finansdep.: Sambeskattningssakkunniga (SOU 1949:47), 1947 års taxeringssakkunniga (SOU 1949:62), utredningen rörande löneställningen för byråchefer m. fl. högre tjänstemän samt 1949 års utskiftningsskattesakkunniga (SOU 1949: 56) ha under år 1949 slutfört sina uppdrag. 1944 års nykterhetskommitté beräknas komma att avsluta sitt arbete under 1950. Under år 1949 ha tillkallats 1949 års uppbördssakkunniga (ordf. landskamreraren A. Wigert), ortsavdragskommittén (ordf. lektorn E. Sjödahl), 1949 års folkbokföringssakkunniga (ordf. borgmästaren O. Rylander), 1949 års skatteutredning (ordf. redaktören A. Olsson) med uppgift att företaga en översyn över statsskatterna och deras verkningar samt 1949 års banklagssakkunniga (ordf. landshövdingen C. Jonsson), vilka samtliga med undantag av folkbokföringssakkunniga beräknas avsluta sina uppdrag under år 1950. 5. Eckl.dep.: 1945 års universitetsberedning har under år 1949 avgivit dels en statistisk undersökning rörande vissa studentårgångars sociala ursprung m. m. (SOU 1949:48), dels ett betänkande rörande examina och undervisning samt universitetsstatistiken (SOU 1949:54). Dess uppdrag beräknas vara helt slutfört under år 1950. Under året har tillkommit utredningen om de juridiska och statsvetenskapliga examina (ordf. prof. R. Bergendal, se SvJT 1949 s. 145). 6. Jordbr.dep.: 1947 års allmänningsutredning har slutfört sitt arbete. Under år 1949 ha tillkommit 1949 års jaktutredning (expeditionschefen H. Kling) och 1949 års ägofredsutredning (ordf. landshövdingen B. Fallenius) av vilka den senare beräknas kunna slutföra uppdraget under år 1950. 7. Handelsdep.: 1945 års försäkringsutredning har under år 1949 avgivit dels ett principbetänkande rörande försäkringsväsendet (SOU 1949:25, se SvJT 1950 s. 67), och dels ett betänkande med förslag till ny lag om trafikförsäkring m. m. (SOU 1949:26, se SvJT 1949 s. 768).
    8. Inrikesdep.: Polisutrustningskommittén har slutfört sitt uppdrag. 1946 års kommunallagskommitté har avgivit betänkande med förslag till ändrade bestämmelser om ersättning åt innehavare av kommunala förtroendeuppdrag (SOU 1949: 24). Under år 1950 beräknas arbetet komma att avslutas inom 1947 års landsfiskalsutredning, 1947 års psykopatvårdsutredning, 1948 års länsstyrelseutredning, 1948 års polisutredning, 1948 års polisutbildningskommitté, 1948 års hälsovårdsstadgekommitté och 1948 års sinnesslövårdssakkunniga. Under år 1949 ha tillkallats sakkunniga för översyn av ordningsstadgan för rikets städer m. m. (ordf. justitierådet N. Regner). 9. Folkhushålln.dep.: De sakkunniga för översyn av allmänna förfogandelagen m. m. ha under år 1949 slutfört sitt uppdrag.

S. E.