NOTISER. 315    Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge höll på grund av mellankommande omständigheter sitt årsmöte för 1949 först d. 10 febr. 1950. Vid mötet höll assessorn Anders Bruzelius föredrag över ämnet »En domares erfarenheter som åklagare». Efter föredraget följde diskussion. Föreningens styrelse utgöres av adjungerade ledamöterna Herman Schunnesson, ordf., Bert Göransson, v. ordf., assessorn Allan M. Sandberg, sekr. och kassaförvaltare, samt tingssekreterarna Gunnar Ohlsson och Bengt Hjern. Föreningen har ett 30-tal medlemmar.

 

    Malmö—Lunds juristförening har under 1949 sammanträtt två gånger, nämligen d. 11 mars och d. 4 nov., till vilka sammanträden inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet hölll andssekreteraren Sune Wetterlundh, Malmö, föredrag över ämnet »Som lagstiftare och domare i Etiopien» (färgbilder). Vid novembersammanträdet höll chefen för statens kriminaltekniska anstalt, överdirektören dr Harry Söderman, föredrag över ämnet »Några synpunkter på modernt polisarbete». D. 31 okt. gästade representanter för föreningen Juridisk Forening i Köpenhamn. Till styrelseledamöter för år 1950 ha utsetts prof. Ragnar Bergendal, ordf., presidenten Ivar Wieslander, v. ordf., lagmannen Gunnar Nilsson, sekr. och sexmästare, advokaten Hans-Erik Bachmann, kassaförvaltare, samt häradshövdingen Elis Melander, landssekreteraren Sune Wetterlundh och rådmannen Gustaf Sandahl. Föreningens medlemsantal utgör 245.

 

    Juristföreningen i Kristianstad firade sitt 25-årsjubileum vid årssammanträde d. 26 nov. 1949, varvid statssekreteraren Sven Edling höll föredrag om »Föräldrabalken». Till styrelse omvaldes landshövdingen Per Westling, ordf., borgmästaren Einar Dörring, häradshövdingarna Sture Petersson och Åke Braunstein, assessorn Ragnar Grönwall, sekr., och advokaten Agne Wikborn samt nyvaldes advokaten Hilding Ljunggren. Föreningens medlemsantal är 56.

 

    Nordvästra Skånes juristförening har under 1949 sammanträtt två gånger. D. 1 april hölls årsmöte, därvid presidenten Joël Laurin talade över ämnet: »Något om erfarenheterna av nya R.B. särskilt ur hovrättssynpunkt». Vid föreningssammanträde d. 29 okt. höll statssekreteraren Sven Edling föredrag om »Nyheter i föräldrabalken». — Styrelsen utgöres av borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf., häradshövdingen G. A. Eriksson, rådmannen Edv. Richter samt advokaterna Olof Lundqvist och Bertil Peyron, den sistnämnde sekr. — Föreningen har 50 medlemmar.

 

    Hallands juristförening har under år 1949 haft två sammanträden. D. 30 sept. höll prof. Folke Schmidt föredrag över ämnet »Principer vid tolkning av avtal, särskilt kollektivavtal». D. 10 dec. förekom ordinarie årssammanträde. Styrelsen består av advokaten jur. dr Karl Hillgård, ordf., borgmästaren Erik Bendz, v. ordf., häradshövdingen Anton Rundqvist, advokaten Valfrid Granqvist, kassaförvaltare, landssekreteraren Robert Magnusson och rådmannen Åke Svensson, sekr. och klubbmästare, med häradshöv-

 

316 NOTISER.dingen John Samuelson och landsfogden Nils Eklund såsom suppleanter. Föreningen räknar 61 medlemmar.