Den nordiska vägtrafiklagstiftningen. Vid möte med delegerade för nordiskt lagsamarbete i Helsingfors d. 2—4 maj 1949 rådde enighet om att man på vägtrafiklagstiftningens område borde upptaga närmare samarbete mellan de nordiska länderna. Till ombud vid förhandlingar om denna fråga ha därefter utsetts från dansk sida kontorchefen i Justitsministeriet A. Blom-Andersen, vejdirektøren K. Bang och civilingeniøren J. Voltelen, från finsk sida regeringsrådet K. Häkkänen och överinspektören M. Tötterman, från norsk sida overingeniøren A. Rønning och politiinspektøren T. Petersson samt från svensk sida kanslirådet H. Berglund, byråchefen G. Hall och revisionssekreteraren G. Fredrikson.
    Det första sammanträdet hölls i Köpenhamn d. 14—17 mars 1950. Till ordf. valdes kontorchefen Blom-Andersen. Sammanträdet var av allmänt orienterande art. Vid detsamma nåddes enighet om att i första hand till behandling upptaga frågorna om trafikregler och vägmärken. Med 1944 års trafikförfattningssakkunnigas förslag till vägtrafikförordning (SOU 1948: 34) som utgångspunkt diskuterades förberedelsevis de viktigaste skiljaktigheterna mellan trafikreglerna i de olika nordiska länderna.
    Nytt sammanträde med ombuden bestämdes preliminärt att äga rum i Stockholm d. 7—14 juni 1950. Vid detta sammanträde skulle spörsmålet om trafikreglerna upptagas till mera ingående behandling.

 

    Dansk straffelovskommission. Justitsministeriet meddeler:
    Skønt den gældende borgerlige straffelov siden sin ikrafttræden den 1. januar 1933 i det store og hele har virket tilfredsstillende, har de senere års udvikling inden for strafferetsvidenskaben og kriminologien dog gjort det naturligt at overveje en revision af forskellige bestemmelser i den gældende straffelovgivning. Ved kongelig resolution af 8. februar 1950 er der nu nedsat en permanent kommission af strafferetskyndige, der skal kunne afgive betænkning vedrørende de spørgsmål om ændring i den strafferetlige lovgivning, som efterhånden gøres påkrævede af udviklingen. Kommissionen skal optage de emner til behandling, som justitsministeren anmoder den om at overveje, men skal også selv kunne rejse spørgsmål om at

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 387optage nærmere angivne ændringer på strafferettens område til overvejelse.
    Som kommissionens formand er professor ved Københavns universitet, dr. juris Stephan Hurwitz beskikket. Kommissionens øvrige medlemmer er professor dr. med. Hjalmar Helweg, statsadvokat Knud Kirchheiner, politiinspektør i Københavns politi O. H. Krenchel, landsdommer Frederik Lucas, professor dr. juris Louis le Maire, landsretssagfører S. M. Karmark Rønsted, overlæge dr. med. Georg K. Stürup, direktør for fængselsvæsenet Hans Tetens og kontorchef i justitsministeriet Erik Vetli. Som sekretær for kommissionen er beskikket fg. sekretær i justitsministeriet dr. juris Knud Waaben.
    Justitsministeren har anmodet kommissionen om straks at optage til overvejelse spørgsmålet om ændringer af de gældende regler om fortabelse af rettigheder som følge af idømt straf, et spørgsmål, hvis behandling delvis er forberedt af et af justitsministeriet den 7. maj 1948 nedsat udvalg til overvejelse af ændringer i reglerne om strafferegistre og straffeattester.

K. W.