Svangerskabslovgivningen. Justitsministeriet har nedsat en kommission med den opgave at undersøge, på hvilke punkter den gældende svangerskabslovgivning under hensyn til det sidste 10-års udvikling og de herunder indvundne erfaringer formenes at burde ændres, herunder at søge fastslået, hvilke opgaver og hvilke midler der bør tillægges mødrehjælpsinstitutionen, hvorledes samarbejdet mellem denne institution og de offentlige myndigheder og lægerne bør foregå, endvidere at undersøge, om og da hvorledes staten bør støtte eller organisere et lægeligt oplysningsarbejde med det formål at hindre, at svangerskab indtræder mod kvindens vilje, samt endelig at undersøge værdien af de såkaldte seksualklinikker og spørgsmålet om disses virkemåde.
    Til formand beskikkedes landstingets formand K. K. Steincke. Efter at denne er udnævnt til justitsminister, er hvervet overtaget af landsretssagfører, medlem af folketinget Edel Saunte.

Hv.

 

    Modarbejdelse at prostitutionen. Med højesteretsdommer Jesper Simonsen som formand er nedsat et udvalg til overvejelse af foranstaltninger overfor prostituerede kvinder og ændring af de gældende bestemmelser til modarbejdelse af prostitutionen.

Hv.

 

    Comité maritime international Avdelning Finland höll sitt årsmöte d. 14 mars 1950 i Helsingfors. Föreningens styrelse erhöll följande sammansättning: förvaltningsrådet Rudolf Beckman, ordf., prof. Erik Castrén, v. ordf., samt sjöfartsrådet, v. häradshövdingen Herb. Andersson, assuransdirektören Sten Krause, prof. Arvo Sipilä, jur. dr J. O. Söderhjelm och v. häradshövdingen Tönne Antell med v. häradshövdingen Christian Zitting och diplomsjökaptenen K. T. Päivö som suppleanter. Föreningens medlemsantal utgjorde vid årsskiftet 43, varav 29 enskilda personer och 14 bolag eller andra sammanslutningar. Föreningens sekreterare äro v. häradshövdingen Antell och jur. dr Tauno Suontausta.

 

388 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Vid årsmötet höll förvaltningsrådet Beckman föredrag om guldklausulen i sjölagstiftningen och prof. Castrén om 1949 års internationella konvention rörande behandlingen av sårade och sjuka i sjökrig. V. häradshövdingen Antell redogjorde för Comité maritime internationals konferens i Amsterdam i september 1949.

R. B-n.