Å. BRAUNSTEIN. För hundra år sen. Ur Villands härads domböcker för år 1850. Kristianstad 1950. 24 s.

    Häradshövdingen ÅKE BRAUNSTEIN i Villands domsaga har i Villands härads hembygdsförenings skriftserie »Handlingar angående Villands härad (VI: II)» lämnat ett referat av de tolv rannsakningsmål som under år 1850 handlades vid Villands häradsrätt. Häradet ingick vid denna tid i en jämväl av Gärds och Albo härader bestående domsaga och utgjordes, bortsett från det lilla Åhus, av ren landsbygd. Inslaget bland bondebefolkningen av torpare och husmän var starkt, väsentligen på grund av förekomsten inom häradet av de två stora fideikommissgodsen Trolle-Ljungby och Årup. De handlagda målen voro ingalunda av sensationellt slag: ett barnamord, resten tillgreppsbrott av skilda slag. Det tillgripna gällde inte i något fall större värden. Den omständigheten att ansvarsyrkandet i ett av fallen (där dock inbrott förelåg) gällde tillgrepp av en kvartersbutelj av grönt glas, en snusdosa av mässing och två veteskorpor, utgör en god illustration till de enkla förhållandena i bygden, vilken i det hänseendet dock förvisso inte mycket skilde sig från andra landsändar. Det lilla häftet erbjuder alltså inte någon direkt spännande lektyr men är intressant nog. Anm., som hört gamla dannemän i orten berätta om förhållandena där vid mitten av förra århundradet, har haft särskilt nöje av läsningen.

B. L.

 

    Nya böcker.
ANDENÆS, JOHS., HYGEN, JOHAN B. och LANGFELDT, GABRIEL. Forbrytelse og straff. Oslo 1950. J. W. Cappelen. 80 s. NKr. 5.00. — Den norske kriminalistforenings publikasjoner.
ANDERSEN, JAK. E. Håndbok i norsk sinnsykeret. Annen utgave. Oslo 1950. H. Aschehoug & Co. 130 s.
BRAMSJÖ, SVEN. Om avtals återgång. En studie över innehållet i återgångspåföljden. Akademisk avhandling. Lund 1950. C. W. K. Gleerup. 390 s. Kr. 16.00. — Skrifter utg. av Juridiska Fakulteten i Lund XI.
v. EYBEN, W. E. Strafudmåling. Lovens rammer og dommerens udfyldning. Kbhvn 1950. G. E. C. Gad. 582 s. DKr.
GODENHIELM, BERNDT. Patentskyddets omfång på basen av patentanspråkets funktionella innehåll. Akademisk avhandling. Hfors 1950. Akadem. Bokh. 282 s. Fmk. 500.00. Jurid. Fören :s i Finland publikationsserie 20.
GRANFELT, O. HJ. Grunddragen av Finlands konkursrätt. 3:e uppl. Hfors 1950. Söderström & C:o. 132 s. Fmk 240.00.
HELLNER, JAN. Om obehörig vinst, särskilt utanför kontraktsförhållanden. Ett civilrättsligt problem i komparativ belysning. Akademisk avhandling. Uppsala 1950. Almqvist & Wiksell. 413 s. Kr. 18.00.

 

440 NYA BÖCKER.HURWITZ, STEPHAN. Den danske Kriminalret. Almindelig Del. 1. HÆFTE. Kbhvn 1950. G. E. C. Gad. 223 s. DKr. 14.00.
KARLGREN, HJALMAR. Kortfattad lärobok i internationell privat- och processrätt. Lund 1950. C. W. K. Gleerup. 197 s. Kr. 9.00.
KRUSE, A. VINDING. Restitutioner. Ett bidrag til undersøgelsen af berigelsesgrundsætningen i dansk og fremmed ret. Kbhvn 1950. G. E. C. Gad. XIV + 422 s. DKr. 18.00.
NELSON, ALVAR. Rätt och ära. Studier i svensk straffrätt. Akademisk avhandling. Uppsala 1950. Almqvist & Wiksell. 438 s. Kr. 24.00.
OLSSON, CURT. Aktieförvärvares rätt i förhållande till bolaget. Akademisk avhandling. Hfors 1949. Akadem. Bokh. 272 s. Fmk 650.00. — Jurid. Fören:s i Finland publikationsserie 21.
SCHMIDT, FOLKE, Kollektiv arbetsrätt. Lund 1950. Tidens förlag. 246 s. Kr. 11.50.
SUNDBERG, HALVAR G. F. Valrätt med tillhörande valförrättningar. Sthm 1950. Institutet för offentlig och internationell rätt. 297 s. Kr. 15.00.
WESTRUP, C. W. Introduction to early roman law. Comparative sociological studies. The patriarchal joint family. IV: 1. Kbhvn 1950. Einar Munksgaard. 213 s. (Jfr SvJT 1949 s. 545.)

-r.