Lagrådet har nedannämnda dagar 1950 avgivit utlåtanden över följande lagförslag.
    Mars 10. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 10 juli 1947 (nr 511) om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer. Föredragande: utrikesrådet Sture Petrén.
    Mars 14. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 269) om fastighetsbildning i stad, lag ang. ändring i lagen d. 27 febr. 1948 (nr 96) med särskilda bestämmelser om fastighetsbildning inom vissa områden av stad, lag ang. ändring i lagen d. 18 juni 1926 (nr 336) om sammanläggning av fastigheter å landet, lag. ang. ändring i lagen d. 18 juni 1925 (nr 334) om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område, lag ang. ändring i lagen d. 25 april 1930 (nr 99) om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning m. m. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn S. Dennemark.
    Mars 20. Förslag till lag om ändring i 9 kap. lagen d. 28 maj 1886 (nr 46) ang. stenkolsfyndigheter m. m. Föredragande: revisionssekreteraren Hugo Digman.
    Mars 20. Förslag till lag om ändring i lagen d. 14 juni 1928 (nr 289) ang. handel med utsädesvaror. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn Ulf Norén.
    Mars 22. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § lagen d. 3 juni 1938 (nr 274) om rätt till jakt. Föredragande: chefen för jordbruksdep :s rättsavdeln. hovrättsrådet Sven Strömberg.
    Mars 24. Förslag till lag om ändring i lagen d. 16 maj 1930 (nr 138) om arbetstidens begränsning, lag om fortsatt giltighet av arbetstidslagen d. 23 maj 1947 (nr 216) för hotell, restauranger och kaféer. Föredragande :chefen för soc.dep:s rättsavdeln. hovrättsrådet Y. Samuelsson.
    Mars 24. Förslag till lag om fortsatt tillämpning i viss del av lagen d. 23 april 1948 (nr 175) med särskilda bestämmelser om dispositionen av aktiebolags vinstmedel, lag om frigörande av vissa medel, som innestå på spärrkonto. Föredragande: byråchefen i finansdep:t hovrättsrådet Henning Nitelius.
    Mars 23. Förslag till lag om svenskt medborgarskap. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn T. Nordström.
    Mars 30. Förslag till lag om vissa ändringar i ecklesiastik boställsordning d. 30 aug. 1932 (nr 400). Föredragande: t. f. länsbokhållaren Nils Hörjel.
    Mars 30. Förslag till lag om tillfälligt byggnadsförbud inom vissa strandområden. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn Dennemark.
    Mars 31. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 11 :o), 15 :o), 17:o) och 19:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: lagbyråchefen Bengt Lassen.
    April 5. Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 17 juni 1948 (nr 433) om försäkringsrörelse. Föredragande: hovrättsrådet O. H. Appeltofft.
    Maj 11. Förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § lagen d. 14 juni 1917 (nr 380) om införsel i avlöning, pension eller livränta. Föredragande: lagbyråchefen Lassen.

B. L.