Hovrätterna. K. M:t har
    28 april 1950 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 juli 1950 utnämnt revisionssekreteraren Per Olof Palmquist;
    s. d. till e. o. assessorer fr. o. m. 1 maj 1950 förordnat  i   S v e a   h o v r ä t t  adj. led. Ebbe Larsson och  i   h o v r ä t t e n   f ö r   V ä s t r a   S v e r i g e   adj, led. Mats Ernulf;
    s. d. beviljat e. o. assessorn i Svea hovrätt Lars Wallmark entledigande från assessorsbefattningen fr. o. m. 1 maj 1950;
    5 maj 1950 till assessor i Svea hovrätt utnämnt e. o. assessorn i hovrätten Tage Silfverskiöld;
    s. d. till e. o. assessorer förordnat i  G ö t a   h o v r ä t t   adj. led. Thord Granger och  i   h o v r ä t t e n   f ö r   N e d r e   N o r r l a n d   adj. led. Rune Hermansson.

    Häradsrätterna. K. M :t har
    5 maj 1950 till häradshövdingar utnämnt i   B o l l n ä s   d o m s a g a   fr. o. m. 1 juni 1950 tingsdoniaren i Vättle, Ale och Kallings domsaga Nils Baumgardt och  i   V ä s t r a   H ä l s i n g l a n d s   d o m s a g a   fr. o. m. 1 juli 1950 hovrättsrådet i Svea hovrätt Gunnar Rådström;
    s. d. beviljat häradshövdingen i Nyköpings domsaga Emil Vitell avsked från häradshövdingämbetet med utgången av juli 1950.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    14 april 1950 förordnat rådmannen i Göteborg Fritz De Fine Licht att fr. o. m. 1 april 1950 under fem år vara andre ordf. å Göteborgs rådhusrätts första avdelning;
    12 maj 1950 till borgmästare i Stockholm utnämnt rådmannen därstädes Gustaf Bång;
    s. d. förordnat att rådhusrätten i Nora skall upphöra fr. o. ni. 1 jan. 1951 och staden fr. o. m. samma dag i judiciellt avseende tillhöra Lindes och Nora domsaga;
    s. d. anbefallt länsstyrelsen i Skaraborgs län föranstalta om utredning rörande staden   M a r i e s t a d s   förenande i judiciellt avseende med Vadsbo domsaga.

    Utskrivningsnämnderna vid sinnessjukhusen. K. M :t har d. 24 mars 1950 förordnat ordförande, ledamöter och suppleanter i utskrivningsnämnderna vid vissa statens sinnessjukhus (se SvJT 1950 s. 63). Till ordförande och suppleant för ordföranden har utsetts i utskrivningsnämnden vid
    Psykiatriska sjukhuset i Stockholm chefen för rättsavdelningen i socialdepartementet, hovrättsrådet Yngve Samuelsson och byråchefen för lagärenden i inrikesdepartementet, e. o. hovrättsassessorn Sven af Geijerstam;
    Ulleråkers sjukhus i Uppsala borgmästaren Bertil Hagström och civilrådmannen Erik Ringenson;
    S :t Sigfrids sjukhus i Växjö häradshövdingen Jacob Tersmeden och borgmästaren Olof Bergholtz; samt
    Sidsjöns sjukhus i Sundsvall borgmästaren Åke von Schultz och utnämnde häradshövdingen Erik Göransson.

 

    Trycklov meddelat 12/6 1950.

 

DETTA HÄFTE 

AV SVENSK JURISTTIDNING 

TILLÄGNAS VÖRDSAMT

 

F. D. JUSTITIERÅDET JURIS DOKTOR

 

NATANAEL GÄRDE

 

VID FYLLDA 70 ÅR

 

DEN 27 JULI 1950

 

STOCKHOLM 1950
ISAAC MARCUS BOKTRYCKER I -AKTIE BOLAG
507004