Betänkanden från försäkringsutredningen. Denna utredning, som tillkallades år 1945, har i juli 1949 avlämnat två betänkanden (SOU 1949: 25 och 26). I det ena av dessa utvecklas de grundläggande principerna beträffande enskild försäkringsverk samhet, det andra avser uteslutande trafikförsäkringen och innehåller förslag till ny lag rörande denna försäkring (se SvJT 1949 s. 768).
    I principbetänkandet — vari några mera genomgripande förändringar i försäkringsväsendets allmänna struktur icke ifrågasättas — föreslås i några hänseenden ändring i den nya lagen om försäkringsrörelse. Den däri genomförda anordningen med offentlig kontroll över premiesättningen inom livförsäkring, utövad av försäkringsinspektionen, föreslås utsträckt att gälla även på skadeförsäkringens område. Det i den offentliga debatten kring försäkringsväsendet ofta framförda kravet på vidgat demokratiskt inflytande i försäkringsverksamheten har utredningen sökt tillgodose bl. a. genom bestämmelse om att försäkringstagarna skola äga utse ledamot i styrelsen för försäkringsaktiebolag; alternativt skall K. M:t äga utse styrelseledamot med uppgift att bevaka försäkringstagarnas intresse.
    Utredningen har i principbetänkandet behandlat en mångfald spörsmål av försäkringsjuridisk art; av utrymmesskäl är det icke möjligt att här ingå på dem. Här må endast antydas, att utredningen övervägt införandet av en obligatorisk ansvarighetsförsäkring. Tanken härpå har dock avvisats av huvudsakligen praktiska skäl. I stället har utredningen skisserat ett förslag av innebörd, att det allmänna skall svara för personskada som åsamkas någon genom annans vållande. En tämligen hög »självrisk», förslagsvis 1,000 kronor, skulle tillämpas och staten skulle äga regressrätt mot skadevållaren. Anordningen skulle bekostas med skattemedel. Utredningen har framhållit vissa allmänna synpunkter på frågan. Då densamma i det väsentliga icke är av försäkringsmässig karaktär har utredningen hemställt att den måtte vidare utredas av särskilda sakkunniga.
    Principbetänkandet är enhälligt.

O. A.

 

    Ur Svensk författningssamling 1949.
    538. KK 4 nov. 1949 om ändring i vissa delar av KK 10 juli 1947 (nr 679) om tingsordningar m. m.
    574. KK 4 nov. angående redovisning till statsverket av viss expeditionslösen.
    577. K. M:ts och rikets Ständers fastställda Regeringsform.
    578. K. M:ts och Rikets Ständers fastställda Riksdagsordning.
    579. K. M:ts och Rikets Ständers fastställda Successionsordning.

S. E.