R e p o r t s   o f   I n t e r n a t i o n a l   A r b i t r a l   A w a r d s   —   R e c u e i l   d e s   S e n t e n c e s   A r b i t r a l e s. Vol. III. Leyden 1949. 862 s.

    I den av Förenta Nationerna utgivna samlingen av internationella skiljedomar, vars två första volymer anmälts i SvJT 1950 s. 61, har Vol. III nu utkommit. I fråga om uppläggningen ansluter den sig till de båda föregående volymerna och innefattar 25 skiljedomar, meddelade under åren 1933—1941 (jämte tre tidigare avgöranden av betydelse för några av de senare skiljedomarna). Den innehåller vidare utförliga register till hela arbetet. Av stort värde är en 46 sidor omfattande bibliografi, upptagande, förutom andra samlingar av internationella skiljedomar, dels litteraturhänvisningar till var och en av de i denna samling återgivna skiljedomarna dels ock ett urval av arbeten i övrigt rörande den internationella skiljedomsverksamheten. (Bland dessa arbeten må här endast nämnas en nyutkommen publikation av Förenta Nationerna: Systematic Survey of treaties for the pacific settlement of international disputes, 1928—1948. Lake Success, N. Y., 1948/1949). Det föreliggande verket utgör sålunda icke blott en värdefull källa till kännedom om mellanfolklig skiljedomspraxis utan ger även en god översikt över litteraturen på området.

L. W.