Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 3 juli 1950 tillkallat verkställande direktören i Svenska bankföreningen, f. d. statssekreteraren Tage Wärn med uppdrag att verkställa en   ö v e r s y n   a v   s t a t s u t g i f t e r n a   i syfte att åstadkomma besparingar.

    Ecklesiastikdepartementet. Statsrådet Quensel har 15 april 1950, med stöd av K. M:ts bemyndigande, tillkallat bl. a. överdirektören Hardy Göransson, ordf., och kanslirådet Nils-Erik Brolin att såsom sakkunniga i ecklesiastikdepartementet biträda med översyn av   p r ä s t v a l s l a g s t i f t n i n g e n   och därmed sammanhängande frågor.
    Chefen för ecklesiastikdepartementet har 20 juli 1950 tillkallat juris professorn vid universitetet i Lund Folke Schmidt såsom utredningsman rörande villkoren för   t i l l t r ä d e   t i l l   h ö g r e   u t b i l d n i n g   f ö r   p e r s o n e r   u t a n   s t u d e n t e x a m e n.

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 16 maj 1950 tillkallat bl. a. statssekreteraren i jordbruksdepartementet C. H. Nordlander, tillika ordf., att såsom sakkunnig verkställa utredning och avgiva förslag ang. ändrade grunder för   f ö r d e l n i n g e n   a v   h u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e n s   o m k o s t n a d s a n s l a g  m. m.
    K. M:t har 19 maj 1950 förordnat e. o. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Olof Hegrelius att fr. o. m. 1 juli 1950 vara expeditionschef i jordbruksdepartementet.

    Inrikesdepartementet. Chefen för inrikesdepartementet har 24 juli 1950 uppdragit åt 1949 års utlänningskommitté (ordf. hovrättspresidenten Ivar Wieslander) att utreda jämväl frågan om den   c e n t r a l a   u t l ä n n i n g s m y n d i g h e t e n s   o r g a n i s a t i o n.

    Civildepartementet. K. M:t har 19 maj 1950 förordnat expeditionschefen i jordbruksdepartementet Herman Kling och chefen för finansdepartementets löne- och pensionsavdelning Folke Ericsson att fr. o. m. 1 juli 1950 vara Kling statssekreterare och Ericsson expeditionschef i civildepartementet.

    Regeringsrätten. K. M:t har 16 juni 1950 beviljat regeringsrådet Erik Kellberg avsked från regeringsrådsämbetet med utgången av sept. 1950.

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har
    5 maj 1950 dels förordnat t. f. byråchefen vid justitiekanslersämbetet assessorn i hovrätten för Västra Sverige Eric Stangenberg att fr. o. m. 1 juli 1950 vara byråchef i lönegrad Cr 10 vid ämbetet dels ock till byråchef vid samma ämbete fr. o. m. 1 juli 1950 utnämnt förste byråsekreteraren där Karl-Erik Uhlin;
    7 juli 1950 förordnat amanuensen i justitiedepartementet Eric Brolinson att, räknat fr. o. m. 1 juli 1950, tillsvidare t. o. m. 31 dec. 1950 uppehålla befattningen som förste byråsekreterare hos justitiekanslersämbetet.

    MO. Militieombudsmannen har 16 aug. 1950 beviljat byråchefen vid militieombudsmansexpeditionen Per Otto Hainer entledigande fr. o. m. 1 sept. 1950 från förordnandet såsom byråchef. (H. har återinträtt i tjänst såsom hovrättsråd i hovrätten för Västra Sverige.) Till hans efterträdare har förordnats sekreteraren i Stockholms rådhusrätt

Karl-Erik Skarvall.