936 PERSONALNOTISER.    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 9 juni 1950 förordnat borgmästaren i Västerås Olov Rylander att fortf. under tiden 1 juli 1950—30 juni 1953 vara fångvårdsfullmäktig.

    Jordbruksnämnden. K. M :t har 9 juni 1950 till generaldirektör och chef för statens jordbruksnämnd fr. o. m. 1 juli 1950 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Olof Söderström.

    Disputationer och nya docenter vid de juridiska fakulteterna. Vid   U p p s a l a   u n i v e r s i t e t s   juridiska fakultet disputerade f. d. skattedirektören, chefen för Exportföreningens institut för utländsk rätt, jur. lic. K. G. A. Sandström d. 29 jan. 1950 med avhandlingen »Svenska dubbelbeskattningsavtal i vad de avse skatt å inkomst eller förmögenhet» (jfr SvJT 1950, s. 352 ff.). Vid samma universitet disputerade d. 4 mars 1950 jur. lic. Jan Hellner med avhandlingen »Om obehörig vinst, särskilt utanför kontraktsförhållanden. Ett civilrättsligt problem i komparativ belysning» samt d. 17 maj 1950 jur. lic. Alvar Nelson med avhandlingen »Rätt och ära. Studier i svensk straffrätt.» Doktorerna Hellner och Nelson hava sedermera förordnats till docenter i resp. civilrätt och straffrätt.
    Vid   L u n d s   u n i v e r s i t e t s   juridiska fakultet disputerade e. o. hovrättsfiskalen, jur. lic. Sven Bramsjö d. 25 maj 1950 med avhandlingen » Om avtals återgång. En studie över innehållet i återgångspåföljden.» Doktor Bramsjö har sedermera förordnats till docent i civilrätt.
    Vid   S t o c k h o l m s   H ö g s k o l a   har under det förflutna läsåret icke förekommit någon disputation för juris doktorsgrad.

KSL.

    Juris doktorspromotioner i Uppsala och Lund. Vid de högtidliga promotioner, som d. 31 maj 1950 ägde rum i Uppsala och Lund, promoverades följande doktorer.
    Till hedersdoktorer vid   U p p s a l a   u n i v e r s i t e t s   juridiska fakultet promoverades advokaten, jur. utr. kand. Axel Hemming-Sjöberg och professorn, med. dr Olof Kinberg.
    I inbjudningsskriften bringade promotor, prof. Åke Malmström, först i åtanke minnet av dem, som för 50 år sedan mottogo den juridiska doktorsvärdigheten, bland dem endast en efter avlagda prov, »unus sed leo», dåvarande docenten i civilrätt Tore Almén. Beträffande de nykreerade hedersdoktorerna anfördes bl. a., att advokaten Hemming-Sjöberg hade—utöver en med stor skicklighet fullföljd praktisk juristverksamhet — i en rad arbeten publicerat undersökningar och studier av icke blott juridiskt utan även litterärt och kulturhistoriskt värde samt att han tillika under en mycket lång tid utfört en högt skattad lärargärning såsom ledare för fakultetens praktiska kurs. Prof. Kinberg hade på rättspsykiatriens område framträtt som en utomordentligt betydande och skarpsinnig forskare. Med sitt levande intresse för samhället och människorna inom detsamma hade han emellertid icke stannat vid att bearbeta de psykiatriska problemen i och för sig utan tagit upp till behandling allmänt sociala, moraliska och särskilt kriminologiska grundspörsmål. På kriminologiens fält hade han därigenom i vårt land kommit att utföra en banbrytande gärning.
    Till juris doktorer efter avlagda prov promoverades dessutom juris licentiaterna K. G. A. Sandström, Jan Hellner och Alvar Nelson (se ang. dessa föreg. notis).
    Vid   L u n d s   u n i v e r s i t e t s   juridiska fakultet promoverades till juris utriusque jubeldoktor advokaten, jur. utr. doktorn Carl Sjunnesson samt till juris hedersdoktorer f. d. hovrättsrådet, fil. och jur. utr. kand. Gustav Olin, professorn vid Köpenhamns universitet, dr. jur. Henry Ussing och hovrättspresidenten, jur. kand. Ivar Wieslander.
    Promotor, prof. Fritiof Lejman, anförde i inbjudningsskriften bl. a., att jubeldoktorn Sjunnesson vid sidan av en gagnerik praktisk juridisk verksamhet under lång tid vid fakulteten uppehållit professur i rättshistoria och att fakulteten därför till honom stannat i särskild tacksamhetsskuld.

 

PERSONALNOTISER. 937Beträffande prof. Ussing uttalades, att han genom sitt högst förnämliga och omfattande författarskap, främst på de områden som bilda kärnan av obligationsrätten, gjort en banbrytande insats, att den nordiska gemenskapen på rättsvetenskapens område genom hans gärning stärkts i synnerlig grad samt att det för fakulteten, som sedan gammalt underhöll nära förbindelser med rätts- och statsvetenskapliga fakulteten vid Köpenhamns universitet, utgjorde en särskild ära att bland sina hedersdoktorer få räkna en så framträdande rättsvetenskapsman. Ifråga om hovrättsrådet Olin framhölls särskilt, att han vid sidan av en framstående domarverksamhet varit upphovsman till flera arbeten av vetenskaplig karaktär, vilka utmärkte sig genom hög kvalitet, att han på lagstiftningens område framburit självständiga insatser och att han för rättshistorisk forskning ådagalagt det varmaste intresse. Beträffande hovrättspresidenten Wieslander erinrades om hans framträdande duglighet under en långvarig domargärning och om den ledande ställning, han såsom president i hovrätten över Skåne och Blekinge intoge bland södra Sveriges jurister.
    Till juris doktor efter avlagda prov promoverades i Lund juris licentiaten Sven Bramsjö (se föreg. notis).

KSL.