Dansk lovgiv-ning 1948—49. Den forøgede interesse, som toldmyndighederne efter krigen har været nodt til at vise ind- og udførselen, harrejst spørgsmålet om hjemlen for toldvæsenet til at underkaste udlandsrejsende kropsvisitation. Så længe toldvæsenet har eksisteret, har det været et normalt led i kontrollen med varetrafikken til og fra udlandet, at toldvæsenet lejlighedsvis har foretaget sådanne undersøgelser. Da derrejstes tvivl om tilstrækkeligheden af toldvæsenets hjemmel hertil, blevden århundred gamle praksis lovfæstet i lov af 26. november 1948. Med mindre undersøgelsen begrænses til den ydre beklædning, må eftersyn på person kun foretages, når der findes rimelig grund til at antage, at vedkommende ulovligt medfører varer eller penge skjult på sin person, og kun efter ordre af en overordnet toldtjenestemand.
    Ved lov af 31. marts 1949 om lantbrugsejendomme er der foretaget en revision af en lovgivning herom fra 1925. Af de nye regler er dersærlig grund til at fremhæve bl. a. den, at adkomst på en landejendom eller på part i en sådan må ikke erhverves, såfremt man efter erhvervelsen ville være ejer eller medejer af tilsammen mere end 2 landbrugsejendomme; reglen omfatter ikke alene personer, men også selskaber, stiftelser, legater, foreninger og lign. institutioner. Køberne kan dog efter aftale med landbrugsmyndighederne foretage sådan erhvervelse, når der til staten afstås en vis mindste del af ejendommen til oprettelse af husmandsbrug eller til udvidelse af bestående brug. Reglen gælder også med visse modifikationer ved erhvervelse af landbrugsejendomme ved auktion eller ved arv. I love af 31. marts og 25. april 1949 er dergivet en række regler om udstykning og sammenlægning m. m. af faste ejendomme og om jordfordeling mellem landbrugsejendomme.
    I forbindelse med den kreds af landbrugslove, som rigsdagssamlingen bragte, og af hvilke de ovenfor anførte kun er et udsnit, bør nævnes den betydelige kodifikation: vandløbsloven af 11. april 1949, som omfatter samtlige vandløb — herunder grofter, kanaler og rørledninger, søer, damme og andre lignende indvande samt vandings- og udpumpningsanlæg — med dertil horende diger, sluser, broer og andre indretninger, alt for såvidt flere end en enkelt har interesse af deres tilstedeværelse og vedlige holdelse. Loven omfatter også udledning af spildevand i havet.
    En kompromisagtig løsning af et af de stående politiske stridsspørgsmål er opnået ved en lov af 12. april 1949, ved hvilken valgretsalderen for valg til de kommunale råd er blevet nedsat fra 25 år til 23 år. Efter forslaget skulle valgretsalderen nedsættes til 21 år. Valgretsalderen til folketinget er stadig i følge grundloven 25 år.
    I SvJT 1950 s. 222 er omtalt en midlertidig udvidelse af antallet af højesterets medlemmer. En tilsvarende, men permanent udvidelse af

 

998 DANSK LOVGIVNING 1948—49.landsretterne er foretaget ved lov 12. april 1949. Motiveringen for lovener de senere års betydelige stigning i de ordinære retssagers antal —en stigning, som må anses for at være af varig karakter.

Johannes Faurholl.