REGISTER TILL FESTSKRIFTER OCH LIKNANDE VERK.1

 

SKRIFTER.

 

Brusewitz, Axel. Festskrift till Professor Skytteanus Axel Brusewitz. Utg. till 60-årsdagen den 9 juni 1941. Skrifter utg. av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala. XII. Uppsala 1941. Här betecknad BRUSEWITZ.
Eberstein, Gösta. Festskrift tillägnad Gösta Eberstein den 4 dec. 1950. Stockholm 1950. (Se SvJT 1951 s. 503.) Här betecknad EBERSTEIN.
Ekeberg, Birger. Festskrift tillägnad Birger Ekeberg den 10 aug. 1950. Utg. av Svensk Juristtidning med stöd av AB P. A. Norstedt & Söner och AB Sveriges litografiska tryckerier. Stockholm 1950. (Se SvJT 1951, s. 434.) Här betecknad EKEBERG.
Engströmer, Thore. Festskrift tillägnad Thore Engströmer den 5 april 1943 från Juridiska fakulteten i Uppsala. Lundequistska Bokh. (Otto Harrassowitz, Leipzig.) Uppsala 1943. (Se SvJT 1943 s. 331.) Här betecknad ENGSTRÖMER.
Kruse, Vinding. Festskrift til Professor, Dr. juris Vinding Kruse paa Tresaarsdagen den 30. Juli 1940. Udg. af Juristforbundet i Kjøbenhavn 1940. (Se SvJT 1940 s. 705.) Här betecknad VINDING KRUSE.
Lagerroth, Fredrik. Studier tillägnade Fredrik Lagerroth. Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen XXXVI. Lund 1950. Här betecknad LAGERROTH.
Lundstedt, Vilhelm. Festskrift tillägnad Vilhelm Lundstedt den 11 sept. 1947 från Juridiska fakulteten i Uppsala. Lundequistska Bokh. (Otto Harrassowitz, Leipzig). Uppsala 1947. — Uppsalauniversitets årsskrift 1947:6. (Se SvJT 1949 s. 197.) Här betecknad LUNDSTEDT.
Reuterskiöld, C. A. Skrifter åt minnet av C. A. Reuterskiöld. Utg. av institutet för offentlig och internationell rätt. Stockholm 1945. (Se SvJT 1946 s. 426.) Här betecknad REUTERSKIÖLD.
Schlyter, Karl. Festskrift tillägnad Karl Schlyter den 21 dec. 1949. Utg. av Svensk Juristtidning. Stockholm 1949. (Se SvJT 1950 s. 898.) Här betecknad SCHLYTER.

 

1 Registret utgör en fortsättning på det i SvJT 1938 s 291 ff intagna registret. Det omfattar, i likhet med det föregående registret, festskrifter och liknande verk med juridiskt innehåll, utgivna i de nordiska länderna. Festskrifter, vilka ingå såsom häften i tidskrifter, ha ej upptagits i registret. Artiklar utan juridiskt innehåll liksom artiklar på finska språket ha utelämnats.

II†—517004. Svensk Juristtidning 1951.

 

XX REGISTER TILL FESTSKRIFTER OCH LIKNANDE VERK.Stjernberg, Nils. Festskrift tillägnad Nils Stjernberg vid hans avgång från professorsämbetet den 1 sept. 1940 av Stockholms högskolas juridiska och humanistiska fakulteter. Stockholm 1940. (Se SvJT 1940 s. 773.) Här betecknad STJERNBERG.
Ståhlberg, K. J. Festskrift tillägnad Presidenten jur. utr. dr K. J. Ståhlberg vid fyllda 80 år den 28 jan. 1945. Utg. av Suomalainen Lakimiesyhdistys. Vammala 1945. (Se SvJT 1945 s. 633.) Här betecknad STÅHLBERG.
Tulenheimo, Antti. Festskrift tillägnad Antti Tulenheimo den 4 dec. 1939. Utg. av Soumen kriminalistiyhdistys-Kriminalistföreningen i Finland r. y. Helsingfors 1939. y (Se SvJT 1940 s. 346.) Här betecknad TULENHEIMO.
Ussing, Henry. Festskrift til Professor, Dr. juris Henry Ussing 5. maj 1951. Udg. af Juristforbundet under Redaktion af O. A. BORUM OG KNUD ILLUM, København 1951. Här betecknad USSING.
Wallenberg, Marcus. Företagande, ekonomi och teknik. Studier tillägnade Marcus Wallenberg. Stockholm 1949. (Se SvJT 1950 s. 355.) Här betecknad WALLENBERG.
Högsta förvaltningsdomstolen 1918-1943. Festskrift. Helsingfors 1943. Här betecknad FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN.
Festskrift för Svenska handelsagenters förening. Utg. vid dess 30-årsjubileum den 23 okt. 1944. Stockholm 1944. (Se SvJT 1946 s. 279.) Här betecknad HANDELSAGENTERS FÖRENING.
Statsvetenskapliga studier till statsvetenskapliga föreningens i Uppsala tjugofemårsdag den 7 nov. 1944. Skrifter utg. av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala. XX. Uppsala 1944. Här betecknad STATSVETENSKAPLIGA STUDIER.

 

ARTIKLAR.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.

 

Agge, Ivar. Abstrakt norm och konkret verklighet. EBERSTEIN.
Ahrnborg, Bertil. Några synpunkter på den praktiska juristutbildningen. STJERNBERG.
Ahrnborg, Bertil. Undervisningsmetoder i amerikansk juristutbildning. EKEBERG.
Andersen, Ernst. Kompagnonansvaret i sagförerfirmaer m.v. USSING.
Bendz, Erik. Domstolarnas roll i straffrättsskipningen. Några reflexioner. SCHLYTER.
Berg, Paal. Misbruk av rett og norsk rettspraksis. EKEBERG.
Berglund, Hadar. Med J. G. Richert som advokat. EKEBERG.
Castrén, U. J. Högsta förvaltningsdomstolen 25 år. FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN.
Ekeberg, Birger. Nordisk rättsgemenskap. USSING.
Ekelöf, Per Olof. Om begagnandet av termen rättighet inom juridiken. EKEBERG.
v. Eyben, W. E. Forsikringsret, erstatningsret og politiret. USSING.
Granfelt, O. Hj. Friherre R. A. Wrede såsom civilrättslärare vid Helsingfors universitet. EKEBERG.
Hafström, Gerhard. Justitiekanslern och Fersenska mordet. EKEBERG.
Herlitz, Nils. Nordiskt samarbete inom offentlig rätt? EKEBERG.
Hult, Phillips. Regel, standard och skön. STJERNBERG.
Kinberg, Olof. De la morale comme Phénomène social objectif. TULENHEIMO.

 

REGISTER TILL FESTSKRIFTER OCH LIKNANDE VERK. XXIKinberg, Olof. Miljöbegreppet inom genetisk bio-psykologi. STJERNBERG.
Kuylenstierna, Carl W. U. Något om lagskrivning. STJERNBERG.
Ljungholm, Carl. Juristföreningen i Stockholm 1912—1937. STJERNBERG.
Lundstedt, Vilhelm. Har rättsvetenskapen behov av rättsideologi? ENGSTRÖMER.
Lundstedt, Vilhelm. Några rättssystematiska reflexioner. EKEBERG.
Meijer, Hans. I brytningstiden mellan naturrättsteori och rättspositivism. Kieltraktaten inför engelska parlamentet 1814. LAGERROTH.
Olivecrona, Karl. En sociologisk rättslära. LUNDSTEDT.
Petri, Bengt. Lagens väg till folket. Några ord om de författningspublicistiska problemen i Sverige förr och nu. EKEBERG.
Ross, Alf. Tû-Tû. USSING.
von Steyern, Nils. Rättsvetenskap och praktisk juridik. WALLENBERG.
Staedler, Bernhard. Rättsstatsprinciperna och vår rättsordning. REUTERSKIÖLD.
Thomasson, Erik. Ett och annat om bokstav och rättvisa med särskild tanke på avlägsna bygder. EKEBERG.
Wedberg, Birger. Också ett Värmdömål. STJERNBERG.

 

RÄTTSHISTORIA.

Almquist, Jan Eric. Dödsdomen över Olaus Petri den 2 januari 1540. STJERNBERG.
Almquist, Jan Eric. Wolffs edition av Johan Skyttes kommentar till stadslagen. En textkritisk granskning. SCHLYTER.
Hemmer, Ragnar. Dödsstraffet för rubbande av råmärken enligt äldre svensk rätt. TULENHEIMO.
Holmbäck, Åke. Giftermåls- och ärvdabalksförslagen 1689—1694. Ett bidrag till kännedomen om utarbetandet av 1734 års lag. LUNDSTEDT.
Iuul, Stig. Caveat emptor-reglens oprindelse. USSING.
Johansson, Albin. Lagbunden ordning inom näringslivet. WALLENBERG.
Jørgensen, Poul Johs. Begreberne Tyveriog Ran i de danske Landskabslove. VINDING KRUSE.
Löthner, Olof. Några synpunkter i anledning av de skånska bondeupploppen 1811 inför Göta hovrätt. SCHLYTER.
Matz, S. Domarutbildningen och befordringsgången på domarbanan under 1700-talet. SCHLYTER.
Munktell, Henrik. Kring frihetsstraffens uppkomst. LUNDSTEDT.
Munktell, Henrik. Till frågan om fredlöshetens utveckling. ENGSTRÖMER.
Sjögren, Ivar W. Dråpsprocessen enligt Upplandslagen. STJERNBERG.
Tilander, Gunnar. Gudsdomen att bränna ljus. STJERNBERG.

 

CIVILRÄTT: FÖRMÖGENHETSRÄTT.

Andenæs, Johs. Om selgerens ansvar for farlige egenskaber ved den leverte gjenstand. USSING.
Andersen, Poul. Nogle Bemærkninger om Erstatning for Raadighedsindskrænkninger. USSING.
Arnholm, Carl Jacob. Et fullmaktspørsmål. USSING.
Bang, C. Erstatning til enkemand for tab af forsørger m. v. USSING.
Benckert, Karl. Några spörsmål angående kravet på skriftlig form vid köp av fast egendom. EKEBERG.
Benckert, Karl. Om regressrätten vid självständiga borgensförbindelser. STJERNBERG.
Gjessing, Harald, og Rytter, Svenning. Vinding Kruse og Tinglysningsloven. VINDING KRUSE.
Granfelt, O. Hj. Förfarandet enligt finländsk rätt då inteckning sökes och fastställes i fastighet, inregistrerad tomtlegorätt eller anläggning och besittningsrätt till säkerhet för fordran, sytning (undantag) eller avgäld. VINDING KRUSE.
Hakulinen, Y. J. Konstruktionsspörsmål kring skuldebrevslagarna. EKEBERG.
Hakulinen, Y. J. Succession i rätten till ersättning för ideel skada. USSING.
Hjejle, Bernt. Kontraheringspligt. USSING.
Hult, Phillips. Condictio indebiti. LUNDSTEDT.
Hult, Phillips. Järnvägs ansvar för »dyrbarheter». EBERSTEIN.
Hult, Phillips. Perpetuatio obligationis. USSING.
Hult, Phillips. Till frågan om konkurrerande skadeorsaker. ENGSTRÖMER.
Karlgren, Hjalmar. Ett gammalt tvisteämne: nullitet och angriplighet. USSING.
Karlgren, Hjalmar. Om handpenningsavtal i samband med köp av fast egendom. EKEBERG.
Kruse, A. Vinding. Ansvarsfraskrivelse for tingskade i enkelte kontraktsforhold. USSING.
Lárusson, Olafur. Arbejdsgiverens ansvar for arbejdernes culpa efter islandsk ret. USSING.

 

XXII REGISTER TILL FESTSKRIFTER OCH LIKNANDE VERK.Lejman, Fritjof. Om skadestånd såsom »biförpliktelse» vid kontrakt. LUNDSTEDT.
Lejman, Fritjof. Skadeståndsansvar för farlig verksamhet i nyare svensk rättspraxis. USSING.
Lindvik, A dolf. »Full verdi efter gangbar pris i egnen». VINDING KRUSE.
Ljungman, Seve. Ytterligare om sydfruktslasten. LUNDSTEDT.
Lundstedt, Vilh. Några anmärkningar om skadeståndsrättens systematisering och om kausalitetsfrågan i juridiken. USSING.
Madsen-Mygdal, N. P. Magtfordrejningsproblemer i civilretten. USSING.
Malmström, Åke. Några anteckningar om begreppen fastighet och fast egendom. LUNDSTEDT.
Markendag, Micha. Om begreppet »Tilhør» enligt Vinding Kruse. LUNDSTEDT.
Meyer, Poul. Om panterettens begreb. USSING.
Nial, Håkan. En fråga rörande överlåtelse av panträtt i värdepapper. USSING.
Nial, Håkan. Omyndighetsskydd och godtrosskydd. STJERNBERG.
Nielsen, Thøger. Klausulen »klingende Mynt». USSING.
Olivecrona, Karl. Om skillnaden mellan penningskuld och varuskuld. EKEBERG.
Popp-Madsen, Carl. Hvornaar »stiftes» Panteretten efter et tinglyst Skadesløsbrev i fast Ejendom? En Oversigt.VINDING KRUSE.
Rasting, Carl. Henry Ussings betydning for udformningen af culpareglen i moderne nordisk ret. USSING.
Rohde, Knut. Om begreppet hävning av avtal. USSING.
Rohde, Knut. Till frågan om förmögenhetsrättens systematik. EKEBERG.
Sindballe, Kristian. Fordring efter gensidig Aftale som Genstand for Overdragelse eller Kreditorforfølgning. USSING.
Strahl, Ivar. Till frågan om skadeståndsskyldighet för barn. USSING.
af Trolle, Herved. Om fastighetspanträttens samband med fordran. Ur lagberedningens reformprogram. SCHLYTER.
Ussing, Henry. Erstatningsansvar for farlig virksomhed i U.S.A. EKEBERG.
Ussing, Henry. Grænser for Renten af Laan i fast Ejendom. VINDING KRUSE.
Ussing, Henry. Pligtbrud som betingelse for erstatningsansvar i engelsk og amerikansk ret. EBERSTEIN.
Walin, Gösta. Om separationsrätt efter surrogation. En förmögenhetsrättslig studie. EKEBERG.
Wikander, Hugo. Några svenska rättsfall rörande statens ansvarighet för kollisionsskada, vållad av dess krigsfartyg. EKEBERG.

 

CIVILRÄTT: FAMILJERÄTT.

Arnholm, Carl Jacob. Testamentsformer og ufredstider. EBERSTEIN.
Borum, O. A. Fideikommissarisk substitution. EKEBERG.
Borum, O. A. Forældremyndigheden (vårdnaden) over børn som fjernes fra hjemmet. SCHLYTER.
Borum, O. A. Skyldbegrebet i Skilsmisseretten. VINDING KRUSE.
Juul, Slig. Om Permutationsretten. VINDING KRUSE.
Edling, Sven. Ett par spörsmål rörande presumtionen om äktenskaplig börd. EKEBERG.
Nial, Håkan. Om bevittning av äktenskapsförord. EKEBERG.
Trolle, Jørgen. Om retsvirkningerne af omstødelige ægteskaber. EKEBERG.
Zetterberg, Herman. Riktlinjer för en avveckling av fideikommissen. EKEBERG.

 

SPECIELL PRIVATRÄTT.

Berglund, Hadar. Om gatukostnadsbestämmelser. LUNDSTEDT.
Berglund, Hadar. Svensk medborgares näringsfrihet. HANDELSAGENTERS FÖRENING.
Borum, O. A. Er livrenteforsikringskrav overdragelige? USSING.
Brækhus, Sjur. Skal enkelt- eller dobbeltkravslæren anvendes ved beregningen av rederens begrensede kollisjonsansvar? USSING.
Castrén, U. J. Om namnlagstiftningen i Finland. EBERSTEIN.
Eberstein, Gösta. En milstolpe i svensk namnrätt. EKEBERG.
Eberstein, Gösta. Firma och namn. Tillika en fråga om metod. USSING.
Eberstein, Gösta. Om firma- och varumärkesintrång samt illojal reklam. STJERNBERG.
Forchhammer, Olaf. Byplan. VINDING KRUSE.
Graae, Fr., og Lund, Torben. Aandelig Ejendomsret. VINDING KRUSE.
Hakulinen, Y. J. Om tvungen upplösning av aktiebolag enligt finsk rätt. EBERSTEIN.
Hedfeldt, Erik. Om lekares rätt. EBERSTEIN.
Hedfeldt, Erik. Till frågan om förlagsavtalets reglering i lag. EKEBERG.

 

REGISTER TILL FESTSKRIFTER OCH LIKNANDE VERK. XXIIIHemming-Sjöberg, A. »La guerre des disques». Grammofonskivan ur rättslig synpunkt. EKEBERG.
Hombäck, Åke. Äro stadgandena mot för långt driven jorddelning effektiva? ENGSTRÖMER.
Jacobsen, J. Hartvig. Ophævelse af forlagskontrakten på grund af forandrede forhold. USSING.
Jørgensen, Troels G. Betragtninger over Ekspropriationsbestemmelserne i Grundlovsforslaget af 1939. VINDING KRUSE.
Ljungman, Seve. Om förfång, särskilt inom immaterialrätten. EBERSTEIN.
Lund, Torben. Erstatningsproblemet inden for ophavsretten. USSING.
Lund, Torben. Ophavsrettens overgang ved ægteskab og arv. EBERSTEIN.
Malmström, Åke. Till frågan om grunden för föranvändarrätten inom pantenträtten. Några anteckningar och synpunkter. EKEBERG.
Matz, S. Några synpunkter på frågan om näringsfrihetsförordningens revision. EKEBERG.
Michaeli, Wilhelm. Utlänningarnas näringsrättsliga ställning i Sverige. HANDELSAGENTERS FÖRENING.
Møller, Ejvind. Om Naturfredning. VINDING KRUSE.
Nial, Håkan. Om rätt till märkt emballage, särskilt inom bryggeri- och läskedrycksindustrien. EBERSTEIN.
Rodhe, Knut. Indirekt innehav av egna aktier. LUNDSTEDT.
Rodhe, Knut. Om säkerställande av bidrag till stads gatukostnad. ENGSTRÖMER.
Sjöman, Erik. Om handelsagentens rättsställning. HANDELSAGENTERS FÖRENING.
v. Zweigbergk, Åke. Internationell och nordisk samverkan rörande industriellt rättsskydd. EBERSTEIN.
Undén, Östen. Om strandägares vattenrätt vid öppna havet. ENGSTRÖMER.

 

STRAFFRÄTT.

Agge, Ivar. Ett spörsmål rörande åtalspreskription. EKEBERG.
Agge, Ivar. Några ord om den kriminologiska forskningen och dess objekt. SCHLYTER.
Agge, Ivar. Några synpunkter på ämbetsbrotten. TULENHEIMO.
Agge, Ivar. Till tolkningen av 19: 6 Strafflagen. STJERNBERG.
Ancel, Marc. L'évolution de la notion de défense sociale. SCHLYTER.
Andenæs, Johs. Konfiskasjon av ulovlig vinning, belyst ved norsk rettspraksis. EKEBERG.
Andenæs, Johs. Litt om straffeteoriene og tilregnelighetslæren. SCHLYTER.
Bruck, Sture. Allmänprevention och individualprevention. STJERNBERG.
Carlsson, B. C. Rättfärdighet och kriminalpolitik. TULENHEIMO.
Cornil, Paul. Individualisation pénitentiaire. SCHLYTER.
Donnedieu de Vabres, Henri. La réforme de l'instruction préparatoire dans le projet francais de code d'instruction criminelle. SCHLYTER.
Ekeberg, Birger. Förmögenhetsbrottens systematik enligt straffrättskommitténs förslag. STJERNBERG.
Fox, Lionel W. The Swedish Prison Act 1945 and the English Criminal Justice Act 1948. SCHLYTER.
Granfelt, O. Hj. Några straffrättsliga reformer och reformplaner i Finland efter allmänna strafflagens tillkomst. Skisserad översikt. SCHLYTER.
Granfelt, O. Hj. Villkorlig straffdom. TULENHEIMO.

Guldberg, Harry. Några straffrättsligaspörsmål. SCHLYTER.
Göransson, Hardy. Engelsk fångvård och svensk. SCHLYTER.
Harbek, Ole F. Rettighetstap som straff. SCHLYTER.
Heuman, Maths. Några reflexioner ianledning av översynen av den svenska kriminalstatistiken. SCHLYTER.
Honkasalo, Brynolf. Lagen om statens arbetskolonier och erfarenheterna av dess tillämpning. SCHLYTER.
Honkasalo, Brynolf. Om processbedrägeri enligt svensk och finsk rätt. EKEBERG.
Hurwitz, Stephan. Om afskaffelse af straf. SCHLYTER.
Hurwitz, Stephan. Til skyldbegrebet. USSING.
Jägerskiöld, Stig. Om disciplinärt och judiciellt ansvar. REUTERSKIÖLD.
Kinberg, Olof. Rättspsykiatrins metodik och uppgifter inom kriminalpolitiken. SCHLYTER.
Lejman, Fritjof. Om rättshandlingar som innefatta delaktighet i konkursbrott. STJERNBERG.
Lundstedt, Vilhelm. Judikatur på avväg. SCHLYTER.
Munch-Petersen, Erwin. »Egen skyld» og erstatning for varetægtsfængsel og strafafsoning. USSING.
Petrén, Sture. En ny nordisk strafflag. SCHLYTER.
Petrén, Sture. Högförräderi och uppror i 1948 års strafflagstiftning. EKEBERG.

 

XXIV REGISTER TILL FESTSKRIFTER OCH LIKNANDE VERK.Schlyter, Karl. Böra tvångsåtgärder kunna anknytas till villkorlig dom? TULENHEIMO.
Schlyter, Karl. Straffsystemets komplettering med hänsyn till psykiskt abnorma brottslingar. STJERNBERG.
Sellin, Thorsten. Status and Prospects of Criminal Statistics in the United States. SCHLYTER.
Simson, Gerhard. Franz von Liszt und die schwedische Kriminalpolitik. SCHLYTER.
Strahl, Ivar. Det straffrättsliga ansvaret. SCHLYTER.
Sundberg, Halvar G. F. Anteckningar till Högbroforsdomen. REUTERSKIÖLD.
Thomasson, Erik. Några synpunkter på en övervakningsdomstols uppgifter. SCHLYTER.
Thornstedt, Hans. Begreppet »motvärn» i strafflagstiftningen. EKEBERG.
Trolle, Jorgen. Det »slørede» Forsæt. Et Bidrag til Forsættets Psykologi. SCHLYTER.
Verkko, Veli. Alkoholtolerans, språk och ras. SCHLYTER.
Wetter, Folke. Om förhållandet mellan disciplinärt och allmänt ansvar för civila tjänstemän. LUNDSTEDT.
Wetter, Folke. Ämbetsstraffen i ny lagstiftning. ENGSTRÖMER.
Wetter, Folke. Ärekränkning mot kollektiva enheter. EKEBERG.

 

PROCESSRÄTT.

Bomgren, Gunnar. Forum mot utlänning i tvistemål. SCHLYTER.
Carlsson, Gustaf. Några reflexioner kring instansordningen. EKEBERG.
Ekelöf, Per Olof. Bevisvärde, tillräckligt bevis och bevisbörda. LUNDSTEDT.
Ekelöf, Per Olof. Handräckning som säkerhetsåtgärd och förtida verkställighet. ENGSTRÖMER.
Gärde, N. Den ackusatoriska principen enligt nya RB. SCHLYTER.
Hassler, Åke. Omröstning om res judicata. SCHLYTER.
Hassler, Åke. Till frågan om rättsskydd för tredje man vid utmätning STJERNBERG.
Hemming-Sjöberg, A. Några synpunkter på vittnesförhöret och vittnesmålet såsom bevismedel. SCHLYTER.
Hurwitz, Stephan. Om Begrebet »retlig Interesse» i Procesretten. VINDING KRUSE.
Leche, Ernst. Några tankar kring huvudförhandlingen i underrätt. SCHLYTER.
Tirkkonen, Tauno. Om förhör med part under sanningsförsäkran enligt finsk rätt. SCHLYTER.
Zetterberg, Herman. Om organisationen av domstolarna i första instans. SCHLYTER.

 

STATSRÄTT, FÖRVALTNINGSRÄTT OCH FINANSRÄTT.

Andrén, Georg. Några anteckningar angående statsutskottet och dess arbetsformer. BRUSEWITZ.
Beckman, Rudolf. Bidrag till tolkningen av den nordiska fattigvårdskonventionen. FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN.
Bonnier, Tor. Funderingar kring tryckfriheten. WALLENBERG.
Cassel, Gustaf. Budgetens avslutning. STJERNBERG.
Eberstein, Gösta. Om gränsen mellan beskattningsbar inkomst och kapitalförvärv. LUNDSTEDT.
Eek, Hilding. Några anteckningar om förvaltningsrättens uppgifter och metod. LUNDSTEDT.
Ehrnrooth, Ernst. Satisfierar författningen om dödsbevis de krav som rätteligen böra ställas på dessa intyg? TULENHEIMO.
Fahlbeck, Erik. Om statsvetenskaperna. REUTERSKIÖLD.
Fahlbeck, Erik. Tryckfrihetsförordningen 1949. LAGERROTH.
Fahlbeck, Erik. »Ämbets- och tjänstemän». STATSVETENSKAPLIGA STUDIER.
Hartmann, J. L Uppskov och grundlagsändring. BRUSEWITZ.
Hernmarek, Michael. Om LKL § 90. REUTERSKIÖLD.
Herlitz, Nils. Kommunal skattskyldighet och kommunal rösträtt. EBERSTEIN.
Herlitz, Nils. Några ord om förvaltningsrättslig lagskipning i Finland och Sverige. STÅHLBERG.
Herlitz, Nils. Några iakttagelser rörande Sveriges krigstidsförfattning. STJERNBERG.
Hesslén, Gunnar. Departement och verk. Tendenser inom området för centralförvaltningens organisation under de senaste årtiondena. BRUSEWITZ.
Holmgren, Kurt. Några spörsmål rörande tvångsclearing. EKEBERG.
Jägerskiöld, Stig. Mot vem riktar sig RF § 16? LUNDSTEDT.
Kock, Karin. Statliga åtgärder för reglering av de internationella kapitalrörelserna åren 1931—1939. STJERNBERG.
Kuylenstierna, C. W. U. Beskattning av äkta makar. EBERSTEIN.

 

REGISTER TILL FESTSKRIFTER OCH LIKNANDE VERK. XXVLarsson, Yngve. Den kommunala självstyrelsen och dess betydelse i svenskt samhällsliv. BRUSEWITZ.
Lindahl, Erik. Beskattningen och inkomstfördelningen. ENGSTRÖMER.
Lindahl, Erik. Familjebeskattningen. LUNDSTEDT.
Lindegren, Karl. Tillämpningen av RO § 46 i praxis. BRUSEWITZ.
Ljungberg, A. H. Två skatterättsliga spörsmål. (När föreligger frihet att välja mantalsskrivningsort? När skola äkta makar anses »såsom av varandra oberoende skattskyldiga»?) REUTERSKIÖLD.
Ljungman, Seve. Oförtjänt värdestegring — ett lagstiftarens dilemma. EKEBERG.
Myrberg, Israel. Rikets gränser och RF § 78. REUTERSKIÖLD.
Myrdal, Gunnar. The trend towards economic planning. EBERSTEIN.
Rönblom, H.-K. Konfiskation utan rättegång enligt TF § 3 mom. 4. BRUSEWITZ.
Simonsson, Ragnar. Offentlighetsprincipen i svenskt statsliv. Några historiska grundlinjer. STATSVETENSKAPLIGA STUDIER.
Sundberg, Halvar G. F. Om den kyrkliga egendomen och dess särställning. LUNDSTEDT.
Sundberg, Halvar G. F. Statens ersättningsskyldighet vid ingrepp i näringslivet. SVENSKA HANDELSAGENTERS FÖRENING.
Söderman, Harry. Om svenska polisens centrala registraturer. STJERNBERG.
Thermænius, Edvard. Rikets vapen och flagga. Regeringsformen § 79 mom. 1. LAGERROTH.
Thulin, Gabriel. Ökad möjlighet för nordiska förvaltningsmän att följa utvecklingen i Finland på det förvaltningsrättsliga området. STÅHLBERG.
Vidhög, Gustav. Grundlagstolkningsprinciper. Några randanmärkningar. LAGERROTH.
Öman, Ivar. En storstads styrelseproblem. Några randanteckningar. BRUSEWITZ.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

Alten, Edvin. Konvensjonen om internasjonal anerkjennelse av rettigheter i luftfartøyer. EKEBERG.
Bagge, Algot. Det internationella privaträttsliga konventionsarbetet på köprättens område. EKEBERG.
Castberg, Frede. Den nye Genèvekonvensjon om beskyttelse av sivilbefolkningen i krigstid. LAGERROTH.
Eek, Hilding. Nya stater och nya regimer. Några anteckningar om folkrättens subjekt. REUTERSKIÖLD.
Erich, R. Allmänna och allmänt erkända rättsregler såsom rättskälla i internationellt rättsliv. REUTERSKIÖLD.
Gihl, Torsten. Hübner, Valter och »den väpnade neutraliteten». STJERNBERG.
Granfelt, O. Hj. De finländska växel och checklagarnas mellanfolkliga bestämmelser. USSING.
Kobbernagel, Jan. Om stiltiende partshenvisninger i den interlegale handelsret. USSING.
Kuylenstierna, Carl W. U. Beskattningsprinciper och internationella skattefrågor. STÅHLBERG.
Malmström, Åke. Till frågan om skadestånd utanför kontraktsförhållanden inom den internationella privaträtten. USSING.
Schmidt, Folke. Nationalitetsprincipen och domicilprincipen i svensk internationell privaträtt. EKEBERG.
Sundberg, Halvar G. F. Occupatio bellica. ENGSTRÖMER.


S. R.