138 LITTERATURNOTISER.C. G. Björling—Åke Malmström. Civilrätt. Lärobok för nybörjare. 12 uppl. 1950. Gleerup. Kr. 10: 80.

 

    Den kända läroboken, som i prof. Malmströms bearbetning röjer pedagogiskt förträffligare egenskaper än någonsin, har som synes nu uppnått sin tolfte upplaga. En nyhet är, att läran om skadestånd utom kontraktsförhållanden utbrutits ur obligationsrätten och — på samma sätt som läran om bolag, föreningar och stiftelser — placerats som ett självständigt avsnitt inom förmögenhetsrätten.
    Det antydes, att en uppdelning av framställningen i en form som bygger på motsättningen icke mellan sakrätt och obligationsrätt utan mellan rätt till fast och rätt till lös egendom är förestående. Den har emellertid fått anstå ytterligare något.
    Är icke familjerätten alltjämt onödigt vidlyftigt behandlad?

Hj. K.

 

ENNECCERUS—KIPP—WOLFF. Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. Bd II:1—2. Recht der Schuldverhältnisse. 13 bearb. av Heinrich Lehmann. Tübingen 1949—1950. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

 

    Förestående lärobok — handbok vore en riktigare beteckning — intager sedan gammalt en central ställning inom den tyska civilrättslitteraturen. Den har, på grund av det anseende för vederhäftighet och koncis framställningskonst den åtnjuter, anlitats även av svenska teoretiker, som haft att förskaffa sig kännedom om innebörden i tyska rättsregler. Undan för undan har arbetet vuxit i omfattning, och trots de svårigheter, som i dagens läge måst vara förenade med utgivandet av ett dylikt verk, står den nya upplagan, såvitt man kan döma, i fråga om grundlighet och gedigenhet icke sina många företrädare efter. Metodiskt och principiellt följer den, åtminstone i stort sett, samma linjer som dessa.

Hj. K.

 

ARTHUR LINDHAGEN och GÖSTA WALIN. Överförmyndares skyldigheter. Andra omarb. uppl. Sthm 1950. Norstedt. XI + 216 s. Kr. 5.50.

 

EINAR STENBECK och GÖSTA WALIN. Förmyndare och gode män. Femte omarb.uppl. Sthm 1950. Norstedt. VIII + 157 s. Kr. 4.10.

 

    De nu föreliggande nya upplagorna redovisa de betydelsefulla ändringar förmynderskapslagstiftningen undergått genom föräldrabalkens tillkomst. Balken har, jämte 1924 års lag om vård av omyndigs värdehandlingar och överförmyndarkungörelsen m. m., in extenso intagits i »Överförmyndares skyldigheter». Däremot innehåller »Förmyndare och gode män» ingen lagtext.

B. L.

 

Juristnytt. Organ för Sveriges juristförbund.
    Med tillfredsställelse noteras att Sveriges juristförbund bytt namn på sitt medlemsblad fr. o. m. dess nr 12/1950 (jfr SvJT 1950 s. 212) för att ej kollidera med den danska »Juristen». När man (s. 138) kallar denna aktade kollega »den danska rättsfallssamlingen» är detta emellertid inte rättvisande; i nr 11 (s. 130) kallas den korrekt »en huvudsakligen rättsvetenskaplig tidskrift med tonvikt på rättsfallsreferat».

B. L.