NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 231    Fångantalet i Finland. Krigen åren 1939—44 drev upp brottsligheten i landet i oerhörd grad. Fängelserna kom att erbjuda en likadan trångboddhet som senare blev rådande i det övriga samhället. Man beräknade t. ex. att under perioden 1941—45 varje år 800 fall av rån och 11 609 fall av grov stöld kom till polisens kännedom. Helsingfors gator voro efter mörkrets inbrott synnerligen osäkra. Fångantalet fördubblades också så att det år 1944 steg till 8,513, men sjönk sedan hastigt följande år. Därefter vidtog åter en stegring, som tydligen förorsakades av hemförlovningarna från militären. Denna stegring har sedermera något avmattats, vilken tendens vanligen tilltar mot sommaren. I februari har internernas antal alltid visat sig talrikast. Här följer en tabell utvisande fångantalet vid årets början åren 1941—1951 (motsvarande siffror för Sverige angivas inom parentes, varvid även de å ungdomsanstalterna intagna medräknas).

 

19414 206(Sv. 1 525)
19426 894(Sv. 1 811)
19438 102(Sv. 2 409)
19448 513(Sv. 2 675)
19454 600(Sv. 2 245)
19467 575(Sv. 1 893)
19475 902(Sv. 1 674)
19486 753(Sv. 1 744)
19498 005(Sv. 1 869)
19507 547(Sv. 2 061)
19517 507(Sv. 2 016)    Beträffande unga förbrytare är minskningen mera påfallande. Redan på 1930-talet inrättades ett ungdomsfängelse i Kervå och senare ett annex till centralfängelset i Riihimäki med uppgift att omhändertaga fångar, som vid ankomsten till fängelset fyllt 15 men icke 18 år och visade sig utvecklingsdugliga. År 1942 berättigades den inom landets fängelseväsen existerande straffexekutiva myndighet som benämnes fängelsedomstolen att förändra tidsbestämda frihetsstraff, ådömda ungdomar mellan 15 och 21 år, till ungdomsfängelse. En ytterligare åtgärd för unga fångars uppfostran är den skola för smide och metallarbeten, som år 1948 på privat initiativ upprättades i Riihimäki. Där meddelas såväl teoretisk som praktisk undervisning och skolan har visat sig mycket framgångsrik.
    En tabellarisk översikt över ungdomsbrottsligheten ges här endast för åren 1942—45; uppgifterna från följande år föreligga ej ännu färdiga.

 

år15-17 åringar18-20 åringardärav t. ungdf..
1942571494 
1943568537433 (39 %)
1944482519216 (22 %)
19456571 481372 (17 %)
1946  504
1947  515
1948  504
1949  705


    För närvarande (jan. 1951) stiger siffran för ungdomsfångar till blott 339 mot 705 samma tid 1949 och 472 samma tid 1950. Alltså kan en nedgång från 1949 till 1951 på 52 % konstateras. Orsaken till denna förbättring måste tvivelsutan sökas i de antydda åtgärderna och i de lugnare tidsförhållandena som numera råda.
    Rymningarna har under senare år minskat. 1947 inträffade i samtliga fängelser 487 avvikelser, varav 475 återfördes. Följande år var siffran 433 med 413 återbördade. 1949 hade flyktförsöken sjunkit till 208, därav 184 återförda, och 1950 har siffran uppgått till blott 135, återförda 114. Den

 

232 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.1 januari 1951 fanns 54 fångar på rymmarstråt. Från Kervå ungdomsfängelse rymde år 1947 40 interner vilka samtliga infångades. 1948 lyckades 3 av inalles 50 rymlingar hålla sig undan. 1949 rymde 10, vilka alla återfördes och 1950 likaså 10, med samma utgång. Det goda resultatet tillskrives vaktmanskapets ökade skolning och kompetens.

G. F-g.