239    Regeringen. K. M:t har 6 febr. 1951 till statsråd utan departement utnämnt kabinettssekreteraren i utrikesdepartementet Dag Hammarskjöld. Samtidigt har K. M:t, jämlikt § 5 regeringsformen, förordnat Hammarskjöld
    dels att tillsvidare i ministerns förutrikes ärendena ställe föredraga ärenden avseende Sveriges medverkan i det internationella samarbetet i Europa och på det ekonomiska området, inom för detta samarbete upprättade organ, samt därmed sammanhängande, på utrikedepartementets handläggning ankommande handelsfrågor,
    dels ock att, i vad angår utrikes ärendena i övrigt, biträda ministern samt, vid behov, på hans anmaning företräda honom vid dessas handläggning.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    26 jan. 1951 bemyndigat chefen för justitiedepartementet att uppdraga åt 1950 års folkomröstnings- och valsättsutredning att utreda jämväl frågan om reformering av det proportionella valsystemet vid landstingsmannaval;
    s. d. förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Gunnar Thyresson att vara sekr. åt de sakkunniga för utredning rörande administrativa föreskrifter för tillämpning av straffbestämmelsen om folkrättsbrott m. m.;
    s. d. förordnat e. o. assessorn i Sveahovrätt Per Bergsten att t. v. biträda inom departementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen överlämnas till honom.
    Chefen för justitiedepartementet har 5 jan. 1951 förordnat amanuensen i kammarrätten E. G. Eklund att jämväl under tiden 1 jan.—30 juni 1951 vara biträdande sekreterare åt besvärssakkunniga;
    1 febr. 1951 förordnat e. o. förstebyråsekreteraren i fångvårdsstyrelsen U. Fornander att under tiden 5 febr.—4 mars samt 18—31 mars 1951 biträda med vissa göromål i departementet;
    12 febr. 1951 förordnat prof. Olof Kinberg att såsom sakkunnig, efter kallelse av strafflagberedningens ordf., deltaga i överläggningar med beredningen i frågor om behandlingen av psykiskt abnorma brottslingar;
    s. d. tillkallat f. d. regeringsrådet Erik Kellberg såsom utredningsman i frågorna om omorganisation av förmyndarkontrollen i Stockholm samt om meddelande av bestämmelser ang. skyldighet för domstol att verkställa inspektion hos överförmyndare.

 

    Kommunikationsdepartementet.
K. M:t har 9 febr. 1951 förordnat assessorn i hovrätten för Västra Sverige Wilhelm Stoltz att under tiden 1 febr.—31 juli 1951 handlägga vissa ärenden inom departementet.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har 16febr. 1951 beviljat regeringsrådet Henning Fransén avsked från regeringsrådsämbetet med utgången av mars 1951 ävensom till regeringsråd fr. o. m. 1 april 1951 utnämnt överingenjören i järnvägsstyrelsen, civilingenjören Thorsten Thelander.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:thar 16 febr. 1951 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Bertil Unger att under semester och partiell ledighet för justitiekanslern O. Alsén 23 febr.—24 mars 1951 uppehålla justitiekanslersämbetet.

 

    Riksåklagarämbetet. K. M:t har 9 febr. 1951 beviljat hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Yngve Söderlund entledigande fr. o. m. 5 mars 1951 från förordnande såsom byråchef vid riksåklagarämbetet ävensom till ny byråchef vid ämbetet efter S. förordnat e. o. assessorn i Göta hovrätt Emanuel Walberg.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    29 dec. 1950 till e. o. assessorer fr.o. m. 1 jan. 1951 förordnat i hovrätten över Skåne och Blekinge adj. led. i hovrätten Per Ryding och i hovrätten för Västra Sverige adj. led. i hovrätten Lars-Gudmund Lindencrona;
    26 jan. 1951 till e. o. assessor i Svea hovrätt fr. o. m. 1 febr. 1951 förordnat adj. led. i hovrätten Johan Gyllensvärd;
    9 febr. 1951 förordnat att efter revisionssekreteraren Björn Widegren ledigblivet hovrättsrådsämbete i hovrätten för Västra Sverige skall på det sätt återbesättas, att hovrättsrådet Yngve Söderlunds (jfr ovan under RÅ) överstat förda hovrättsrådsämbete fr. o. m. 5 mars 1951 återföres på stat.