240 PERSONALNOTISER.    Häradsrätterna. K. M:t har
    22 dec. 1950 dels till häradshövding i Hallands södra domsaga fr. o. m. 1 april 1951 utnämnt byråchefen i finansdepartementet, hovrättsrådet i Svea novrätt Henning Nitelius, dels ock förklarat, att den för häradshövdingen Olof Ekecrantz utfärdade fullmakten såsom häradshövding i Lindes domsaga skall fr. o. m. 1 jan. 1951 avse häradshövdingeämbetet i Lindes och Nora domsaga;
    12 jan. 1951 funnit väckt fråga om omreglering av Tveta, Vista och Mo samt Östbo och Västbo domsagor icke f. n. föranleda något K. M:ts åtgärd;
    9 febr. 1951 till häradshövding i Karlskoga domsaga fr. o. m. 1 juli 1951 utnämnt assessorn i hovrättenför Västra Sverige Kjell Rosenberg.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    22 dec. 1950 till rådman i Stockholm utnämnt e. rådmannen i samma stad, assessorn Knut Ljungberg;
    29 dec. till rådman i Karlskrona fr.o. m. 1 jan. 1951 utnämnt t. f. rådmannen i staden, assessorn Ivar Holm;
    s. d. fastställt ny arbetsordning för rådhusrätten och magistraten i Uppsala, innebärande bl. a. att rådhusrätten tillföres ytterligare en ledamot, benämnd assessor, samt att hittillsvarande assessorn uppflyttas i lönegrad och benämnes förste assessor;
    2 febr. 1951 till förste rådman i Eskilstuna utnämnt magistratsrådmannen i samma stad Bo Broman;
    9 febr. 1951 till assessor vid rådhusrätten i Uppsala fr. o. m. 1 mars 1951 utnämnt t. f. assessorn vid rådhusrätten i Västerås Tryggve Franzén.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har3 jan. 1951 till vattenrättssekreterare vid Mellanbygdens vattendomstol för tiden 1 jan. 1951—30 juni 1953 förordnat e. o. fiskalen vid Svea hovrätt Johan Malmström.

 

    Åklagarväsendet. K. M:t har 12 jan. 1951 fastställt instruktion för åklagarmyndigheten i Borås, innebärande att samma myndighet skall bestå av två åklagare, en stadsfiskal och en bitr. stadsfiskal.

 

    Riksdagens lagutskott. Första lagutskottet har till ordf. omvalt borgmästaren Olov Rylander. V. ordf. är liksom föregående år f. d. fattigvårdskonsulenten Verner Hedlund. Såsom ledamöter ha, utöver Rylander, invalts två jurister, nämligen advokaten Georg Branting och lantbrukaren Leif Cassel, båda från I kamm. Ledamot är vidare prof. Elis Håstad (II kamm). Av suppleanterna äro tre jurister, nämligen från I kamm. direktören Knut Ewerlöf och aktuarien Erik Englund samt från II kamm. advokaten Ingrid Gärde Widemar. Bland suppleanterna märkes även överdirektören Hardy Göransson (I kamm). Sekr. är hovrättsfiskalen Ulf Lundvik och notarie med sekr. göromål tingssekreteraren Bengt Wieslander.
    I andra lagutskottet är folkskolläraren David Norman ordf. (omvald) och lantbrukaren Edvin Jacobsson v. ordf. (likaledes omvald). Av ledamöterna är en jurist, direktören Karl K:son Wistrand från I kamm. Hr Englund är suppleant även i andra lagutskottet. Suppleant är vidare byråinspektören Daniel Wiklund (II kamm.). Sekr. är hovrättsfiskalen Bengt Hjern och notarie med sekr. göromål tingssekreteraren Gunnar Ohlsson.
    Jämväl tredje lagutskottet har omvalt sitt presidium. Ordf. är sålunda prof. Åke Holmbäck och v. ordf. hemmansägaren Abel Andersson. En ledamot är jurist, förste ombudsmannen Per-Hjalmar Fagerholm från II kamm. Hr Cassel är suppleant i tredje lagutskottet. Ytterligare en suppleant är jurist, nämligen advokaten Yngve Häckner (II kamm.). Sekr. är hovrättsassessorn Peter Westerlind och notarie med sekr. göromål andre kanslisekreteraren Einar Herlitz.

 

    »Stim». K. M:t har 22 dec. 1950 entledigat utn. justitierådet Sven Romanus från uppdrag att vara ledamot i styrelsen för Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, Stim u.p.a., ävensom förordnat t. f. statssekreteraren Kurt Holmgren att vara ledamot och byråchefen Åke von Zweigbergk att vara suppleant i styrelsen t. o. m. 30 juni 1952.

 

    Då trycklovet på detta häfte — meddelat 17/3 1951 — försenats ett par veckor på grund av svårigheter förbundna med sättningen av personalnotiserna på två spalter, nödgas SvJT från och med nästa häfte återgå till den tidigare sättningen.

Red.