Einführung in das schwedische Rechtsleben. Vorlesungen gehalten an der Juristischen Fakultät der Universität Lund im Frühjahr 1949. Cram, de Gruyter & Co. Hamburg. 1950. 194 s.

 

Våren 1949 gästades Lunds universitet av en grupp tyska studenter från universitetet i Münster. För dem hölls skilda föreläsningar berörande avsnitt såväl av den offentliga och privata rätten som av Sveriges ekonomiska och politiska liv. Synpunkten var att göra de tyska studenterna bekanta med svenskt tänke- och betraktelsesätt. I föreläsningarna, som nu utgivits i bokform, behandlades Sveriges författningshistoria av prof. FREDRIK LAGERROTH, Det svenska statslivets nuvarande struktur med särskild hänsyn till de politiska partierna av docenten NILS NILSSON-STJERNQUIST, De konstitutionella kontrollorganen och rättssäkerhetsgarantierna samt Pressfriheten av prof. ERIK FAHLBECK, Rätt och ekonomisk politik av prof. CARSTEN WELINDER, Självstyrelse på arbetsmarknadens område samt Föräldrar och barn enligt svensk rätt av prof FOLKE SCHMIDT, Den nordiska rättstraditionen — dess egenart och påfrestningar i Finland samt Den svenska rättens källor av prof. Bo PALMGREN, Några principer i den svenska avtalsrätten av prof. FRITJOF LEJMAN, Det ekonomiska föreningsväsendet av docenten PER NILSSON-STJERNQUIST, Den svenska processrättens nygestaltning av hovrättsrådet BENGT LASSEN samt Modern kriminalpolitik i Sverige av prof. RAGNAR BERGENDAL.
    En betydande del av föreläsningarna ägnas åt att betona de demokratiska dragen i Sverige eller, som prof. Lagerroth säger, att Sverige är en av de säkraste förkämparna för de demokratiska idealen. Denna tanke finns med som en underton även i föreläsningar som inte behandlar statsrättsliga ämnen, t. ex. i prof. Bergendals redogörelse för svensk kriminalpolitik.
    Givetvis har föreläsningarna utformats med syfte att ge den som inte har någon kunskap om svenska förhållanden en inblick däri. Boken läses emellertid med behållning även av den som är mer förtrogen med svenskt liv, då man erhåller en översiktlig framställning av huvudsynpunkterna inom varje ämne.

C. H.

 

286 LITTERATURNOTISER.I »Neue Justiz», septembernumret 1950, förekommer en recension av »Einführung in das schwedische Rechtsleben». »Neue Justiz» är utgiven av Ministerium der Justiz der Deutschen Demokratischen Republik och således officiellt organ för det nya Östtyskland. Anmälaren H. Kellner börjar med att beklaga, att Lundafakultetens bok inte som titeln utlovar ger någon verklig introduktion i svensk rätt. Boken tar nämligen inte upp till behandling de väsentliga frågorna. Prof. Lagerroths inledande föreläsning om svensk författningshistoria betecknas som »ein formalistisch gehaltener Überblick über die Geschichte». Om man får tro Lagerroths föreläsning, skulle det enligt anmälaren i Sverige aldrig ha funnits någon kamp om makten, inte heller någon klasskamp. Docenten Nils Nilsson-Stjernquist, som föreläst över det svenska statsskickets aktuella struktur, säges röra sig på samma plan. Lagerroths och Nilsson-Stjernquists föreläsningar förklaras vara typiska för »die Oberflächlichkeit der bürgerlichen Wissenschaft». Enligt anmälaren framstår detta som förklarligt med hänsyn till att dessa vetenskapsmän över huvud taget icke omnämnt den Stalinska samhällsförfattningen och att de inte sysslat med de problem, som är förbundna med »der Staatslehre des Marxismus-Leninismus». Föreläsningarna visar också, att dessa av sin klass betalda professorer avsiktligt undanhåller sina studenter väsentliga fakta.
    Fahlbecks artikel om pressfriheten får ett liknande betyg. Det nämns att Fahlbeck är upprörd över den sovjetryska typen av pressfrihet och att han inte skyr avsiktligt förtal. Uppenbarligen har Fahlbeck inte studerat sovjetpressen, åtminstone har han inte förstått dess betydelse för mänsklighetens framsteg, heter det i anmälarens kommentar. Denna press är den verkligt fria pressen, den är »fri från penninghungriga utgivare, som vill framställa den härskande minoritetens uppfattning som folkviljan, den är också fri från lögn och sensation».
    Samma tendens till förskönande och fördöljande av fakta kännetecknar enligt anmälaren också prof. Folke Schmidts uppsats om självförvaltningen på arbetsmarknaden. Uppsatsen visar klart, att de svenska fackföreningarna inte äro några kamporganisationer utan kapitalisternas verktyg att behärska arbetarna. Som bevis anföres det i uppsatsen omnämnda förhållandet, att den svenska landsorganisationen vid olika tillfällen rekommenderat lönestopp. Herr Kellner uttrycker sin förvåning över att Schmidt vågat uttala, att de sovjetryska fackföreningarna sakna verkligt inflytande. Härefter heter det: »Författaren (Schmidt) vill uppenbarligen inte se, att fackföreningarna i Sovjetunionen inte längre ha klasskampsuppgifter därför att det inte längre finns några klasser i Sovjetunionen.»
    Förläggaren Cram, de Gruyter & Co. i Hamburg har i ett brev till Lundafakulteten meddelat, att det inte kan vara lämpligt att »Einführung in das schwedische Rechtsleben» distribueras i Ostzonen, då den på olika håll givit anledning till påpekanden från myndigheternas sida. Filialen i Leipzig säger, att boken inte kan väntas bli tillåten av Volksbildung samt och att man inte ens anser det klokt att göra en förfrågan i sådant syfte. Berlinfilialen har undanbett sig att tills vidare erhålla några exemplar.

F. S-dt.