Vadsbo domsagas häradsrätt eller Vadsbo häradsrätt? »Domsaga utgör ett tingslag; är domsaga mycket vidsträckt eller äro eljest synnerliga skäl därtill, må i domsaga vara två eller flera tingslag. Tingslag är häradsrättens domkrets» (RB 1: 1).
    När det gäller att namnge en häradsrätt har man nog efter 1935 årstingsordningskungörelse — nu ersatt av 1947 års — i allmänhet ansett sig böra säga t. ex. »häradsrätten i Vadsbo domsaga» eller »Vadsbo domsagas häradsrätt» eller, när en domsaga består av flera tingslag,t. ex. »häradsrätten i Trögds tingslag» eller »Trögds tingslags häradsrätt». Justitiedepartementet använder konsekvent dessa beteckningar (se t. ex. KBr anmärkta under RB 1: 1 i lagboken). Men är det nu verkligen — frågar man sig gärna — nödvändigt att alltid släpa med ordet domsaga eller tingslag? Varje förenkling av så ofta använda benämningar är välkommen, och enligt min mening skulle man i nästan alla fall kunna nå en sådan genom att utesluta nämnda ord.
    Sålunda synes detta i varje fall gå utmärkt i fråga om domsagor eller tingslag som uppkallats efter ett eller flera härad. I dessa fall gjorde man nog genomgående så före 1935 och gör man det nog ofta än. För min del anser jag det emellertid böra ske även i fråga om namn som avse en landsdel som icke är härad. Således t. ex. icke blott Sunnerbo häradsrätt, Kinda och Ydre häradsrätt, Gudhems och Kåkinds häradsrätt utan även Ölands häradsrätt, Njudungs häradsrätt, Mellersta Roslags häradsrätt, Västra Värends häradsrätt, Södersysslets häradsrätt. Förklaringen är väl helt enkelt att ordet häradsrätt upphört att betyda ett (eller flera) härads Rätt och numera är en beteckning för underdomstolen på landet och i städer under landsrätt, ungefär som hovrätt icke längre har något med hov att göra.
    Rent språkligt kan möjligen någon tvekan råda i fråga om alla namn av typen Stockholms läns västra. Övriga sådana fall är: Uppsala läns norra, Älvdals övre och nedre (tingslag), Västmanlands mellersta och östra, Gästriklands östra och västra, Medelpads västra och östra, Ångermanlands södra, mellersta, västra och norra, Jämtlands östra, norra och västra, Västerbottens södra och mellersta samt Hallands södra, mellersta och norra. Många synes rygga tillbaka för att

 

294 VADSBO DOMSAGAS HÄRADSRÄTT ELLER VADSBO HÄRADSRÄTT?säga Hallands mellersta häradsrätt. Mellersta domsagan är en sak, menar man, ty då gäller det ju ett område och mellersta Hallands häradsrätt ginge således också bra, men mellersta häradsrätten? Jag har emellertid kommit till den uppfattningen att man väl kan införa förkortningen även i dessa fall. Kanske har jag därvid påverkats av att då jag 1939, om än med tvekan, vågade införa benämningen Malmöhus läns norra kristidsstyrelse, slog detta namn snabbt igenom. En häradsrätt är nu visserligen ingen kristidsmyndighet, men exemplet ger mig anledning tro, och det snart nog skulle anses helt naturligt med även denna förkortning.
    Särskilt övervägande kräver ytterligare de fall då en domsaga eller ett tingslag uppkallats efter en stad. Är denna en magistratsstad, måste jag anse förkortningen olämplig. Man bör således icke kunna säga Nyköpings häradsrätt, Linköpings häradsrätt, Borås häradsrätt, Skellefteå häradsrätt, Umeå häradsrätt och Luleå häradsrätt, ty det finns ju rådhusrätter med samma namn. Dessa domsagonamn hoppas jag emellertid småningom skall försvinna; de är ur många synpunkter olämpliga och det blir lätt förväxlingar. Även om domsaga eller tingslag uppkallats efter en stad under landsrätt, hyser många betänkligheter mot förkortningen. Man vill således icke heller gärna vara med om Solna häradsrätt, Skövde häradsrätt, Karlskoga häradsrätt, Bollnäs häradsrätt, Hedemora häradsrätt och Lycksele häradsrätt. Jag har dock svårt att förstå detta, eftersom häradsrätt nu som sagt betyder endast underdomstol för annan ort än magistratsstad; Skövde stad har en häradsrätt men Lidköpings stad en rådhusrätt. När häradsrättens domkrets är större än stadens område, är förkortningen kanske något mera oegentlig, men enligt min mening bör det icke hindra. Det hade emellertid varit önskvärt att för sådana fall, liksom för domsagorna kring en magistratsstad, i stället få sådana namn som Skarabygden eller Folkungabygden.
    Det finns vidare några domsagor och tingslag som uppkallats efter ett härad eller annat område jämte en stad under landsrätt (Bräkne och Karlshamns domsaga, Listers och Sölvesborgs domsaga, Lindes och Nora domsaga, Piteå och Älvsby tingslag). I dessa fall bör väl förkortningen gå bra.
    Slutligen ett speciellt fall: i Falu domsaga får det väl heta Falu södra tingslags häradsrätt och Falu norra tingslags häradsrätt.
    Enligt min uppfattning har man inte anledning dröja med att i praktiken tillämpa denna lilla reform. Erkännes den i den omfattning jag här velat hävda, skulle de längre benämningarna behöva bibehållas för endast åtta häradsrätter.

Joel Laurin.