TROELS G. JØRGENSEN. Højesteret fra 1790 til Grundloven. Kbhvn 1950. Arne Frost-Hansens Forl. 216 s. DKr. 8.00.

 

    Fhv. højesteretspræsident TROELS JØRGENSEN utgav 1930 en skildring av den dansk-norska Højesterets historia åren 1790—1814, vilken fick en mycket erkännsam anmälan av BIRGER WEDBERG i SvJT 1930 s. 269 ff. B. W.förklarade sig se på Jørgensens verk med en viss jalousie de métier. Uttalandet var betecknande för B.W:s uppriktiga anspråkslöshet men var ingalunda sakligt motiverat, eftersom Jørgensens bok på intet sätt förmår mäta sig med B.W:s egen magnifika HD-historia. Den har också blivit utsatt fören ganska skarp kritik ur vetenskaplig synpunkt (se IUUL, Juristen 1950s. 198 ff.).
    B. W. har i nyssnämnda anmälan dragit fram åtskilliga karakteristiska och roande detaljer. Två av de mest kuriösa utelämnade han dock, varför det må vara tillåtet att här nämna dem. Den ena avser domstolens votering rörande den »Sørensens Enke tilhørende Neger kaldet Bacchus eller Jean Baptiste» vilken guvernören i det då danska Tranquebar skänkt till ett regemente som »Piberdreng». Äganderätten till Bacchus utreddes och domen gick ut på utlämnande eller skadestånd. Den andra är det faktum att justitiarius Cordsen (1727—1800) under en fyrtioårig tjänstetid i Højesteret hann att tjänstgöra där tillsammans med såväl en viss assessor Falsen (död 1761) som med dennes son (assessor 1758—1765) och sonson (född 1755, assessor 1791).
    Det nu föreliggande verket är till den del det avser tiden till och med 1814 en ny upplaga av den äldre boken och härtill har så fogats en efter ungefär samma principer skriven fortsättning för åren fram till 1849 års Grundlov och enväldets slut. Jørgensen har efterkommit B.W:s önskemål om illustrationer endast såtillvida att han medtagit tre porträtt av justitiarii Christian Colbiørnsen, Bornemann och v. Lowsow.

 

B. L.