392 NOTISER.    MO:s framställningar till K. M:t. MO har enligt sin till 1951 års riksdag avgivna ämbetsberättelse under 1950 gjort framställningar till K. M:t bl. a. ang. meddelande av föreskrifter om skyldighet för dagbefäl att mottaga fullföljdsinlaga i vissa militära mål, ang. straffbeläggande av värnpliktigs underlåtenhet att behörigen förvara mottagen order om tjänstgöring enligt 28 § värnpliktslagen, ang. åtgärder för rättelse i fall då på grund av felaktig tillämpning av gällande författningsbestämmelser genom domar eller disciplinära bestraffningsbeslut, mot vilka talan ej fullföljts, disciplinbot blivit bestämd till för högt belopp samt ang. behov av förstärkning av tillgången på åklagare- och polispersonal, som har att ombesörja utredning i militära mål. — Bland innehållet i övrigt av juridiskt intresse märkes främst en redogörelse för gjorda iakttagelser angående tillämpningen av 1948 års militära straff- och processlagstiftning.


S. R.

 

    Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgingo vid slutet av 1950 till 36,695:63 kr. Härav voro 14,378 kr. placerade i statsobligationer och 21,284 kr. i aktier samt innestodo 1,033:63 kr. hos bank. Nettoavkastningen under året utgjorde 1,182: 22 kr.
    Från fonden har dr jur. Wilhelm Michaeli erhållit bidrag med 250 kr. till bestridande av kostnaderna för en av honom ombesörjd översättning till tyska språket av svenska internationellt privaträttsliga lagar och svenska traktater med främmande makter inom privaträttens område. Denna översättning skall publiceras i en på Carl Heymans förlag i Berlin utkommande ny upplaga av professor A. N. Makarovs arbete Die Quellen des internationalen Privatrechts.
    Härjämte har taxeringsinspektören Erik Torsten Sandblad erhållit bidrag från fonden med 500 kr. för studier i Frankrike av den franska skattereform, som trädde i kraft 1949, och av internationella skatteproblem. Dessa studier äro i huvudsak förlagda till universitetet i Paris.
    För ansökan om bidrag från fonden gäller icke någon viss ansökningstid. Ansökan ställes till fondens direktion, adress Rosenbad 2IV, Stockholm.


H. af T.

 

    Föreningen Sveriges landsfogdar har d. 1—3 juni 1950 hållit årsmöte i Stockholm, varvid överlades om åtskilliga spörsmål rörande landsfogdarnas verksamhet. Styrelsen utgöres av landsfogdarna Henrik Enhörning, ordf., Gustaf Österdahl, v. ordf., Allan Grauers, sekr., Gerhard von Sydow, kassaförvaltare, och Anders Holmström med landsfogdarna Curt d'Orchimont, Alvar Ekstrand och Alf Eliason som suppleanter. Till revisorer omvaldes landsfogdarna Sven Sandwall och Stig Kaiser med Hugo Höfde som suppleant. Antalet medlemmar i föreningen är 30.

 

    Föreningen Sveriges landsfiskaler höll d. 13 juni 1950 ordinarie årsmöte i Visby. Till ordförande i styrelsen omvaldes herr Sven Wadenius och till styrelseledamöter herrar Magnus Ringblom och T. G. Levander. Övriga styrelseledamöter äro herrar Gunnar Gagnell och Bror Wassberg. — D. 5 dec. 1950 höll föreningen extra möte i Stockholm för behandling av 1947 års landsfiskalsutrednings betänkande med förslag till omorganisation av landsfiskalstjänsterna.