Östersunds juristklubb har under 1950 haft två sammanträden, därvid föredrag hållits av hovrättsfiskalen Carl Gustaf Grotander över ämnet »Medger den nya processordningen full säkerhet och billighet i rättsskipningen» och av hovrättsassessorn Vilhelm Sohlberg om engelsk rättsskipning.
    Styrelsen utgöres av landshövdingen Torsten Löfgren, ordf., borgmästaren Iwan Wikström, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr, samt advokaten Dieden Cappelen-Smith och häradshövdingen Birger Jacobsson, suppleanter. Klubbmästare är advokaten Björn Holmer. Klubben har 51 medlemmar.

 

    Övre Norrlands juristförbund höll d. 27 maj 1950 årsmöte i Skellefteå. I mötet deltogo 46 medlemmar, varjämte såsom gäster närvoro statsrådet Herman Zetterberg och statssekreteraren Sven Edling samt ett antal finländska och norska jurister. Åtskilliga landsfiskaler från Västerbottens och Norrbottens län bevistade också mötet. Statsrådet Zetterberg höll föredrag över ämnet »Den gemensamma nordiska lagstiftningen», och statssekreteraren Edling talade om »Den nya Föräldrabalken». I anslutning till mötet företogos utflykter till industrianläggningar i närheten av Skellefteå. — Till ordförande i förbundsstyrelsen utsågs presidenten Carl Romberg. Till övriga ledamöter i styrelsen ha utsetts, av Västerbottens juristförening lagmannen Yngve Kristensson, häradshövdingen Johan Wandén och advokaten Rudolf Ahlgren med borgmästaren Arne Fallenius, vattenrättsdomaren Folke Löwing och borgmästaren Thomas Lundquist såsom suppleanter samt av Norrbottens juristförening häradshövdingen Einar Holm, advokaten Hilding Gagge och advokaten Einar Wallin med länsbokhållaren Karl-Erik Hansén, landsfogden Bertil Anckar och ombudsmannen Birger Rothelius såsom suppleanter. Förbundets medlemsantal utgör omkring 120.

 

    Västerbottens juristförening har under 1950 hållit 7 sammanträden. Vid dessa ha föredrag hållits över något aktuellt ämne antingen av någon inbjuden eller av någon föreningsmedlem. Diskussion har följt. Ett stort antal av föreningens medlemmar deltogo d. 27—28 maj i juristmöte i Skellefteå, anordnat av Övre Norrlands juristförbund. Föreningens styrelse utgöres av lagmannen Yngve Kristensson, ordf, landskamreraren Valdemar Westin, v. ordf, hovrättsrådet Sten Ohlsson, sekr, advokaten Hans Liliequist, kassaförvaltare, och rådmannen Sigvard Bälter. Föreningen har 70 medlemmar.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala har under 1950 sammanträtt sju gånger. Vid vårterminens första sammanträde d. 17 febr. höll justitierådet Hjalmar Karlgren föredrag över ämnet »Några frågor avseende formkravet vid köp av fast egendom», d. 16 mars höll professor Per Olof Ekelöf inled-

 

398 NOTISER.ningsföredrag till en diskussion ang. juristutbildningsreformen, d. 21 april talade professor Nils Herlitz om »Konkurrerande anspråk inför förvaltningsorgan» och vid föreningens vårfest d. 20 maj kåserade assessor Erik Leijonhufvud om »Etiopiska interiörer». Höstterminen inleddes med recentiorsfest d. 10 okt. varvid professor emeritus Vilhelm Lundstedt höll föredrag över ämnet »Culpaansvar och farlighetsansvar», d. 14 nov. talade docent Ruben Josefsson om »Guds och Sveriges lag» (Domareden i idéhistorisk belysning) och vid årets sista sammanträde höll direktör Lennart Bratt föredrag över ämnet »Om förhandling mellan arbetsgivare och arbetstagare.»
    Föreningens styrelse har tilldelat jur. stud. Björn Wahlström Knut och Alice Wallenbergs stipendium och jur. stud. Ola Nyqvist Juridiska föreningens hundraårsstipendium. Dessutom har under året nio bokstipendier utdelats.
    Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: ordf. prof. Phillips Hult, v. ordf. fil. lic, jur. kand. Björn Ahlander, sekr. jur.stud. Lennart Stolt, bibl. jur. stud. Olof Skoglund, v. bibl. jur. stud. Per Kriström, skattm. jur. kand. Göran Almgren, klubbm. jur. stud. Christina Steen, litteraturförest. jur. stud. Sören Falkman samt jur. stud:na Torsten Larsén, Eli Mannegard, Fredrik Lindencrona och Karin Qvarnström.
    Föreningens medlemsantal är omkring 400.