Dansk gästföreläsare. Professorn vid Köpenhamns universitet, Stig Iuul, föreläste d. 26 april 1951 vid Stockholms högskola över ämnet »Luftret och international privatret».

 

    Sveriges Juristförbund höll ordinarie fullmäktigmöte i Stockholm d. 17—18 mars 1951. I mötet deltogo omkring nittio fullmäktige. Såsom mötets ordförande fungerade stiftssekreteraren Olof Morén, Uppsala. Såsom förbundets gäster deltogo bl. a. vicehäradshövdingen Kai Korte från Finlands Juristförbund och verkställande direktören i Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco) J. C. Almquist.
    Enligt förbundsstyrelsens vid mötet framlagda verksamhetsberättelse för år 1950 hade förbundet vid årets början 3 811 medlemmar och vid dess slut 4 085.
    Under 1950 inrättades en lokalavdelning för Stockholm (ordf. advokaten B. Malmström). I övrigt har förbundet lokalavdelningar för Skåne (ordf. stadsfogden G. Björck), för Jönköpings län (ordf. hovrättsassessorn B. Adéll), för Kronobergs län (ordf. länsbokhållaren R. Falk), för Skaraborgs län (ordf. rådmannen A. Söderström), för Jämtlands län (ordf. länsassessorn F. Holmberg), för Norrbottens län (ordf. stadsombudsmannen S. Thurfjell), för Kalmar län (ordf. borgmästaren Y. Malmqvist), för Uppland (ordf. assessorn O. Knöös), för Norrköping-Söderköping (ordf. rådmannen A. Törnvall) samt Västra avdelningen (ordf. advokaten R. Hedén). Vid mötet anmäldes dessutom två under år 1951 nybildade lokalavdelningar, en för Blekinge län (ordf. borgmästaren E. Dymling) och en för Värmlands län (ordf. landsfogden A. Holmström).
    Förbundets fackmässiga organisation omfattar såsom förut sektionerna för jurister vid statliga domstolar (ordf. revisionssekr. C. Carlon), vid rådhusrätter (ordf. borgmästaren A. Lindskog), i central statsförvaltning (ordf. byrådir. H. Carlman), i lokal statsförvaltning (ordf. länsassessorn F. Lindberg), inom polis- och åklagarväsende (ordf. landsfogden A. Grauers), i kommunal förvaltning (ordf. kommunalborgmästaren G. Dalén), i enskild tjänst (ordf. direktören A. Skarby), med egen verksamhet (ordf. advokaten S. Nordenskjöld), för vetenskapligt verksamma jurister (ordf. jur. kand. L. Vahlén) samt sektionen Sveriges yngre juristers förening (ordf. tingsnot. J. E. Jagander).
    Förhandlingsverksamheten präglades under 1950 liksom under 1949 av det s. k. lönestoppet. De lokala löneförhandlingar, som förbundet förde, bl. a. med ett tjugotal städer, föranleddes därför i regel av särskilda omständigheter såsom att nya befattningar inrättats eller att vissa befattningshavare fått nya arbetsuppgifter.

 

474 NOTISER.

Mot slutet av året tog förbundet emellertid del i en förhandlingsverksamhet av stor betydelse. Denna rörde statstjänstemännen i gemen och avsåg att reglera deras löner efter lönestoppets hävande och att kompensera dem för att de varit underkastade lönestopp ett halvt år längre än andra löntagare. I september månad upptogo sålunda statstjänstemännens huvudorganisationer, däribland Saco, till vilken juristförbundet är anslutet, centrala förhandlingar med regeringen. Dessa förhandlingars resultat blev en överenskommelse om 3 % lönetillägg på en halvårslön, den s. k. »julklappen».
    Huvudorganisationernas förhandlingar med regeringen fortsattes i november och gällde då det rörliga tilläggets storlek efter lönestoppets upphörande d. 1 jan. 1951. Dessa förhandlingar ledde först till en överenskommelse om en provisorisk höjning av tillägget till 20 %. Efter fortsatta förhandlingar enades parterna slutligen i februari 1951 om att lönetillägget för hela år 1951 skulle fastställas till 33 % av grundlönen intill 500 kr i mån. och till 32 % av överskjutande grundlönebelopp. Tillägget för år 1952 skall bestämmas efter nya förhandlingar vid nästa årsskifte. Det må anmärkas, att Saco i och för förhandlingarna med regeringen hade gjort en utredning som utvisade, att det fordrades en höjning av det rörliga tillägget till lägst 47 % för att den av lönekommittén år 1946 såsom skälig ansedda statstjänstemannalönen skulle återställas och däröver eftersläpning i förhållande till den allmänna standardförbättringen förhindras. Riktigheten av Sacos utredning blev icke bestridd av motparten.
    Enligt vad som ytterligare anmäldes vid fullmäktigmötet hade huvudorganisationerna fört centrala förhandlingar med regeringen i mars 1951 om chefstjänstemännens löner. Till grund för dessa förhandlingar låg den s. k. byråchefsutredningens betänkande. Juristförbundet hade redan på ett tidigt stadium med skärpa vänt sig mot att utredningen i sitt förslag undantagit vissa domarbefattningar — häradshövdingar, revisionssekreterare, tingsdomare — från den för chefstjänsterna förordade allmänna uppflyttningen i lönegrad. Vid förhandlingarna lyckades Saco icke få motparten att frångå utredningens inställning. En särskild utredning om bl. a. dessa domarlöner utlovades dock.
    Även på det kommunala fältet höllos under 1950 vissa centrala överläggningar om lönerna efter lönestoppets hävande med svenska stadsförbundet som löntagarorganisationernas motpart. Dessa överläggningar voro dock av förberedande natur. Någon slutlig lösning av de kommunalanställdas lönefrågor hade således vid tiden för fullmäktigmötet icke nåtts. — De sedan länge pågående förhandlingarna om ett kommunalt normalpensionsreglemente avbrötos omkring årsskiftet efter uppkomna meningsskiljaktigheter mellan parterna. Sedan stadsfullmäktige i en mellansvensk stad förelagts ett av stadens lönenämnd ensidigt upprättat förslag till reglemente funno sig personalorganisationerna böra gemensamt vidtaga vissa stridsåtgärder. Nya förhandlingar hade emellertid vid tiden för fullmäktigmötet upptagits mellan parterna.
    För sina privatanställda medlemmars räkning förde förbundet under år

 

NOTISER. 4751950 en del förhandlingar rörande löne- och anställningsvillkor. Vidare överlade Saco på förbundets inrådan med svenska arbetsgivareföreningen om semesterförmåner för personal i chefsställning inom industrien.
    Liksom föregående år hade förbundet under år 1950 överläggningar med eller avgav förbundet yttrande till K. M:t och en del statliga utredningar.
    Vissa utredningar verkställdes inom förbundet. Sålunda införskaffades lönestatistiska uppgifter och uppgifter rörande juristernas arbetsförhållanden. Vidare insamlades vissa uppgifter rörande befattningshavarna inom domarkarriären. Uppgifterna äro avsedda att klarlägga orsakerna till den inträdda förskjutningen av befordringsåldern och ge ledning för arbetet med att åstadkomma en förbättring i domarkårens ställning.
    Huvuddelen av fullmäktigmötets förhandlingar ägnades åt ett av förbundsstyrelsen framlagt förslag till ändringar i förbundsstadgarna. Fullmäktige beslöto godkänna förslaget med vissa smärre ändringar. Beslutet innebär bl. a. att fullmäktigmöte framdeles skall hållas vartannat år, ej såsom hittills årligen. En ytterligare utbyggnad av förbundets organisation skall kunna ske genom att s. k. lokalföreningar bildas inom verk och andra arbetsplatser eller för viss ort. Medlemmar av förbundet, som tillika äro ledamöter av Sveriges advokatsamfund, få sin årsavgift till förbundet nedsatt till en fjärdedel av den eljest gällande årsavgiften.
    D. 17 mars höll ombudsmannen Styrbjörn von Feilitzen ett föredrag över ämnet »Nya principer i den aktuella lönepolitiken». Föredraget behandlade de på sistone aktuella centraliserade löneförhandlingarna och de nya problem dessa medfört, särskilt för organisationer, som företräda de underkompenserade högre tjänstemännen.
    D. 18 mars förrättades val av ledamöter i förbundsstyrelsen för tiden till fullmäktigmötet år 1953. Styrelsen fick följande sammansättning: revisionssekr. Carl Svennegård, Stockholm, ordf., stadsfiskalen Lennart Asplund, Stockholm, 1:e v. ordf., byrådirektören Holger Carlman, Stockholm, 2:e v. ordf. (för tiden till d. 1 april 1952; för tiden därefter prof. Per Stjernquist, Lund), stadsfogden Gillis Björck, Lund, jur. kand. Lennart Blom, Stockholm, taxeringsinspektören Bengt Bohman, Härnösand, borgmästaren Olof Engqvist, Södertälje, jur. stud. Sören Falkman, Uppsala (för tiden fr. o. m. d. 1 april 1952; suppleant dessförinnan), 1:e byråsekr. Arne Forsström, Stockholm, hovrättsassessorn Per-Erik Fiirst, Stockholm, jur. kand. Lennart Jerneck, Stockholm (för tiden till d. 1 april 1952), advokaten Ragnar Hedén, Göteborg, ombudsmannen Rune Kristensson, Stockholm, direktörsass. Gunnar Leo, Stockholm, 1:e byråsekr. Folke Råberg, Stockholm (fr. o. m. d. 1 april 1952), professor Per Stjernquist, Lund (för tiden till d. 1 april 1952; jfr ovan), länsnot. Carl Gustaf Wennberg, Luleå, advokaten Rolf Wistrand, Stockholm, och stadsombudsmannen Waldemar Åström, Umeå. Till suppleanter valdes länsassessorn Erik Axelsson, Göteborg, stadsfiskalen Sven Berglund, Gävle, jur. stud. Sören Falkman, Uppsala (för tiden till d. 1 april 1952; jfr ovan), assessorn Carl Olof Jönsson, Malmö, och jur. stud. S. E. Åkesson, Lund (fr. o. m. d. 1 april 1952).


P.-E. F.