476 NOTISER.    Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres av försäkringsdirektören Einar Nilsson, ordf., rådmannen Erik Tammelin, v. ordf., ombudsmannen Harry Enell, sekr., prof. Phillips Hult, chefombudsmannen Ebbe Jacobsson, advokaten Holger Wiklund, prof. Folke Schmidt och ombudsmannen, assessorn Gerhard Grabe. Styrelsesuppleanter äro direktörerna Harry Molén och Jeppe Lindström. Revisorer äro kammarrättsrådet Erik Stern och försäkringsdirektören Harald Folke.
    Under år 1950 har föreningen sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 3 mars av justitierådet Nils Beckman om »Barns skadeståndsskyldighet», d. 28 april av hovrättsrådet Herved af Trolle »Om inteckning utan personlig fordran», d. 28 sept. av direktör J. Amnéus över ämnet »Några haverifall ur sjöförsäkringspraxis» samt d. 30 nov. av prof. H. Nial »Om belånade livförsäkringar med förmånstagare».
    Föreningen har 221 aktiva och 31 passiva medlemmar.

 

    Norrbottens juristförening höll sitt årsmöte i Skellefteå d. 27 maj 1950 i samband med Övre Norrlands juristförbunds årsmöte och landsfiskalernas Västerbottens- och Norrbottensföreningars årsmöte. Styrelsen fick följande sammansättning: Häradshövdingen E. Holm, Gällivare, ordf., kommunalborgmästaren Nils Collin, Boden, v. ordf., länsbokhållaren K.-E. Hansén, Gammelstad, sekr. och kassaförv., samt advokaten Hilding Gagge, Gällivare, klubbmästare. Föreningen har cirka 50 medlemmar.

 

    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 31 mars 1951 under ordförandeskap av presidenten Ivar Wieslander sitt årsmöte i Stockholm. Vid förhandlingarna, som anordnats gemensamt med advokatsamfundets stockholmsavdelning, hölls diskussion över ämnet »Om tillämpning av s. k. kvalificerad villkorlig dom» med advokaten Bengt Lemke, assessorn Johan Gyllenswärd och skyddskonsulenten Gunnar Ljungbo såsom inledare. Vidare höll advokaten Per-Axel Weslien föredrag över ämnet »Ett par aktuella spörsmål om ersättning för rättegångskostnad». — Till led. i föreningensstyrelse valdes från Svea hovrätt: presidenten Harry Guldberg, lagmannen Hugo Leijon, hovrättsråden Erik Zethelius och Folke Hägglund samt assessorn Erik Ameln med lagmannen Eskil Drangel, hovrättsrådet Gunnar Aquilon och assessorn Torkel Nordström såsom suppl.; från Göta hovrätt: presidenten Joël Laurin, hovrättsrådet Erik Ekstedt och assessorn Bertil Adéll med lagmannen Olof Löthner och assessorn Ulf Norén såsom suppl.; från skånska hovrätten: presidenten Ivar Wieslander, lagmannen Gunnar Nilsson och assessorn Otto Petrén med hovrättsrådet Curt Bergström och assessorn Gunnar Engström såsom suppl.; från hovrätten för V. Sverige: presidenten Holger Elliot, lagmannen Hugo Wickström och assessorn Karl Wilhelm Modig med hovrättsrådet Sigurd Wildte och assessorn Sture Hasslow såsom suppl.; från hovrätten för N. Norrland: presidenten Knut Elliot och hovrättsrådet Voldmar Körlof med hovrättsrådet Curt Mellander och assessorn Åke Åkebring såsom suppl.; från hovrätten för Ö. Norrland: presidenten Carl Romberg och lagmannen Yngre Kristensson med hovrättsrådet Hugo Henkow och assessorn Bengt Åström såsom suppl. Inom styrelsen valdes till ordf. presidenten Guldberg. Föreningens medlemsantal var vid 1950 års utgång 152.