477    Högsta domstolen. K. M:t har 18 maj 1951 till justitieråd fr. o. m. 1 juni 1951 utnämnt t. f. ordf.i nedre justitierevisionen revisionssekreteraren Erik Hagbergh. Justitierådet Hagbergh är född i Sthm 1900, blev student där 1919 och jur. kand. vid Sthms högskola 1923. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han i Svea hovrätt där han blev assessor 1934. Han utnämndes till hovrättsråd i hovrätten för Övre Norrland 1937 och till revisionssekreterare 1940. Under senare år har han tidvis haft förordnandesom JK. Hagbergh togs tidigt i anspråk för kommittéarbete och var sekr. bl. a. i 1933 års sjölagstiftningskommitté och i lagberedningen vid dess omarbetande av aktiebolagsstiftningen 1936—41. Hans senaste stora uppdrag har varit utredningen om ekonomiska föreningar, vilken lett till lagstiftning vid innevarande års riksdag.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har 30 mars 1951 till regeringsråd fr. o. m. 16 april 1951 utnämnt skattedirektören vid ÖÄ Sture Jarnerup.

 

    Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har
    9 mars 1951 förordnat landshövdingen Thorwald Bergquist, ordf., samt byråcheferna Torsten Eriksson, tillika sekr., och Bertil Forssell att ss. sakkunniga i departementet utreda frågan om omedelbara förbättringar inom fångvården;
    4 april 1951 tillkallat underståthållaren Martin Wahlbäck, ordf., samt ledamöterna av II kamm. fru Elsa Johansson och redaktören Manne Ståhl, vice verkst. direktören i Stockholms fastighetsägareförening Hans Wiman, advokaten Gösta Järtelius, redaktören Torsten Henriksson och hovrättsassessorn Hans-Fredrik Ringdén att ss. sakkunniga i departementet utreda frågan om en reglering av bostadsmarknaden efter behovsprövning samt verkställa en översyn av den gällande hyresregleringen;
    14 april 1951 förordnat t. f. revisionssekreteraren Yngve Linder att vara sekreterare åt nyssnämnda sakkunniga.
    K. M:t har 11 maj 1951 förordnat hovrättspresidenten Ivar Wieslander och häradshövdingen Gösta Siljeström att verkställa utredning rörande ändringar i lönegruppsindelningen för rikets domsagor.

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har 30 mars 1951 förordnat t. f. revisionssekreteraren Sam. Pontén att fr. o. m. 1 april 1951 tills vidare biträda riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap vid översyn av beredskapsförfattningar på den ekonomiska försvarsberedskapens område.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    30 mars 1951 till assessor i hovrätten för Västra Sverige fr. o. m. 1 juli 1951 utnänmt e. o. assessorn i samma hovrätt Anna-Lisa Vinberg;
    13 april 1951 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 maj 1951 utnämnt revisionssekreteraren Sven-David Sanne;
    18 maj 1951 beviljat lagmannen i Göta hovrätt Johannes Herrlin och lagmannen i Svea hovrätt Albin Rosengren avsked från lagmansämbetet Herrlin med utgången av juli och Rosengren med utgången av sept. 1951;
    s. d. till lagman i Göta hovrätt fr. o. m. 1 aug. 1951 utnämnt hovrättsrådet i samma hovrätt Ove Lundin.

 

    Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å avdelningar var under april 1951 följande ( betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).

 

478 PERSONALNOTISER.Svea hovrätt.
    I avd.: lagmannen F. W. Killander, hovrättsrådet N. Grafström, v. ordf., assessorn H. Nordqvist samt adj. led. N. Mangård och I. Wallenberg.
    II avd.: lagmannen B. Thuresson, hovrättsrådet T. Boye, v. ordf., hovrättsrådet G. Aquilon, assessorerna V. Sohlberg och S. Mejegård samt adj.led. G. Wetterling.
    III avd.: lagmannen A. Rosengren, hovrättsrådet E. Zethelius, v. ordf., hovrättsrådet P. Palmquist, assessorn J. Gyllensvärd och adj. led. B. Hult.
    IV avd.: lagmannen T. Salén, hovrättsrådet B. Scherdin, v. ordf., hovrättsrådet Å. Thorell, assessorerna S. G. Jonzon och G. Wessman samt adj.led. J. Wellander.
    V avd.: lagmannen H. Leijon, hovrättsrådet S. Björklund, v. ordf., hovrättsrådet R. Senndahl, assessorerna C. Söderström och T. Hesser.
    VI avd.: lagmannen G. Hagendahl, hovrättsrådet F. Hägglund, v. ordf.,hovrättsrådet G. Graffman, assessorerna E. Falk och E. Backman.
    VII avd.: lagmannen E. Drangel, hovrättsrådet A. Adelsohn, v. ordf., hovrättsrådet R. Pihl, assessorn F. Palmér och adj. led. N. E. Åqvist.
    VIII avd. jämte vattenöverdomstolen: lagmannen P. Poss, hovrättsrådet S. Afzelius, v. ordf., hovrättsrådet N. Jansson, assessorerna L. af Klintberg och T. Mellgard samt adj. led. S. Larsson, L. Lindberg, C. A. Hallenberg och E. Sjöberg. I vattenöverdomstolen tjänstgör därjämte kammarrådet T. Wohlin.

 

Göta hovrätt.

 

    I avd.: presidenten J. Laurin, hovrättsråden O. Lundin, v. ordf., och E. Täcklind samt assessorerna B. Adèll och K. Ahlbom.
    I den mån presidenten Laurin ej deltager i lagskipningsarbetet tjänstgör å I avd. adj. led. H. Kastrup.
    II avd.: lagmannen J. Herrlin, hovrättsråden H. Ljungholm, v. ordf., och N. Brodén, assessorn O. Svensson* samt adj. led. E. Öhlén.
    III avd.: lagmannen O. Löthner, hovrättsråden E. Ekstedt, v. ordf., och I. Lilja, assessorn G. Schnell samt adj. led. B. Falken.

 

Hovrätten för Västra Sverige.

 

    I avd.: presidenten H. Elliot, hovrättsråden J. Olsson, v. ordf., och P.-O. Hainer, assessorerna M. Ernulf* och F. Björlingson samt adj. led. I. Ulveson.
    II avd.: lagmannen H. Wickström, hovrättsråden S. Wildte, v. ordf., ochÅ. Bonge, assessorn Anna-Lisa Vinberg samt adj. led. B. Erichs.
    III avd.: lagmannen O. Bäcksin, hovrättsråden E. Ahlgren, v. ordf., och G. Ljung, assessorerna K. W. Modigh och G. Ernulf.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.

 

    I avd.: presidenten I. Wieslander, hovrättsråden H. Moberg, v. ordf., E. Persson och H. Nordholm samt assessorn S. Larsson (t. f. domh. april och maj; professor P. Stjernquist vikarie) och adj. led. S. Jungefors.
    II avd.: lagmannen H. Backman, hovrättsråden T. Lundquist, v. ordf., och C. Bergström, assessorn B. Göransson samt adj. led. C. G. Persson.
    III avd.: lagmannen G. Nilsson, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., och B. Möller samt adj. led. S. Walberg och rådhusrättsassessorn G. Ljungstrand.

 

Hovrätten för Nedre Norrland.

 

    I avd.: presidenten K. Elliot, hovrättsrådet C. G. Asplund, v. ordf., samtassessorerna G. Malmer, R. Hermansson och L. Dixelius.
    II avd.: lagmannen A. Bexelius, hovrättsråden N. Graneli, v. ordf., och V. Körlof samt assessorn T. Melin.

 

Hovrätten för Övre Norrland.

 

    I avd.: lagmannen Y. Kristensson, assessorn W. Larsson, v. ordf., samt assessorerna B. Rydstedt och I. Lidbeck.
    II avd.: presidenten C. Romberg, hovrättsrådet G. Lindskog, v. ordf., samt assessorerna B. Åström och G. Hammarström samt adj. led. M. Hertting.