Oluf Krabbe †. Professor Oluf H. Krabbe har d. 19april 1951 avlidit i København. Krabbe, som var född d. 19 maj 1872, hade en lång, högt lovordad domarbana bakom sig, när han 1925 blev professor i straffrätt vid Københavns universitet. Han var medlem av 1917 års straffelovkommission och hade såväl härigenom som genom sin domarverksamhet kommit i intim kontakt med straffrättsliga frågor. Det var också med goda förutsättningar att fullfölja Torpsgärning såsom straffrättslärare som han tillträdde professuren, vilken han föredrog framför en honom samtidigt erbjuden plats i landets högsta domstol. Under åren 1937—1942 var han ordförande i den danska kriminalistföreningens styrelse, i vilken egenskap han med samma aktiva intresse som företrädaren, August Goll, gick inför det nordiska samarbetet. I Stockholm var han en gärna sedd gäst vid den svenska kriminalistföreningens årsmöten. När han 1941 frånträdde professuren tilldelade Københavns universitet honom juris hedersdoktorsgrad.
    Krabbes litterära huvudverk är hans i hela Norden högt uppskattade och mycket anlitade, med varje ny upplaga allt värdefullare kommentar till 1930 års strafflag (3:e uppl. 1941). I hans hemland

 

35—517004. Svensk Juristtidning 1951.

 

546 OLUF KRABBE †.har arbetet med sitt rika och koncentrerade stoff erhållit stor betydelse såsom lärobok för studenterna och som handbok för domstolarna, vilka enligt en sakkunnig bedömare betraktade densamma nära nog som en lagbok. Hans övriga arbeten, däribland den i hög grad intresseväckande samlingen av mindre uppsatser och avhandlingar, »Betragtninger over forbrydelser og straf» (2:a uppl. 1939), samt en framställning av pressrätten (1939), är av mindre omfång, men de betecknas alla såsom präglade av sin författares sunda omdöme och utpräglade realitetssinne. På det straffrättsliga reformarbetet i Danmark har Krabbe utövat ett betydande inflytande. Såsom ledamot av den kommitté, som efter kriget hade i uppdrag att föreslå ändringar i strafflagen angående landsförräderi, råkade han i skarp motsättning till kommittémajoriteten i principfrågan om de nya straffbestämmelsernas tillbakaverkande kraft.
    Bland nordiska kriminalister kommer Krabbe att saknas av alla som lärt känna hans öppna, självständiga och sympatiska väsen.

K. J. S.