548 ERIK AF HÄLLSTRÖM.    Helsingfors universitet. Till innehavare av den nyligen inrättade andra finskspråkiga professuren i processrätt (jfr SvJT 1950 s. 474) utnämndes d. 16 mars 1951 ende sökanden, jur. dr Tauno Ellilä.
    Prof. Ellilä är född i Karttula 1907, avlade högre rättsexamen 1933 samt blev jur. kand. 1934 och v. häradshövd. 1936. Doktorsgraden vann han 1947 med en avhandling om tredje mans rättsskydd vid utmätning. Efter tjänstgöring i Viborgs hovrätt åren 1935—38 övergick Ellilä till universitetet, där han 1938 blev assistent i processrätt och senare uppehöll olika förordnanden intill dess han 1948 utnämndes till innehavare av den adjunktur, som nu blivit en professur. Prof. Ellilä är sedan 1941 juridiska seminariebibliotekets bibliotekarie samt sedan 1944 redaktör för litteraturavdelningen vid tidskriften Lakimies. Förutom sin doktorsavhandling har han publicerat ett betydande antal uppsatser, av dem några på tyska och engelska. Särskilt må nämnas »Die Schiedsgerichtsbarkeit in Finnland» i andra bandet av Adolf Schönkes samlingsverk om skiljemannaförfarandet i Europa.

 

    Den efter professor Kyösti Haatajas avgång lediga professuren i ekonomisk rätt fick tre sökande, av vilka en sedan återtog sin ansökan. De två kvarstående förklarades båda kompetenta. I första förslagsrummet uppfördes adjunkten i civilrätt, jur. dr Ilmari Melander, som d. 20 april 1951 utnämndes till innehavare av professuren.
    Prof. Melander är född i Helsingfors 1904, avlade högre rättsex. 1929 samt blev jur. kand. och v. häradsh. 1931. Han disputerade 1940 med en familjerättslig avhandling angående vårdnaden om barn. Han var åren 1932—1940 tjänsteman vid högsta domstolen och blev 1940 t. f. adjunkt samt 1941 ordinarie

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 549adjunkt vid universitetet. Åren 1941—45 var han gemensam ordförande för samtliga hyresnämnder i Helsingfors stad. Han har varit redaktionssekreterare för tidskriften Lakimies åren 1946—48 samt är det ånyo sedan år 1950. Han tillhör ledningen för ett antal större förlagsaktiebolag och andra affärsföretag. Hans omfattande vetenskapliga produktion har i huvudsak rört sig på familjerättens område — förutom doktorsavhandlingen kan nämnas ett år 1940 utkommet arbete angående vårdnaden om barnen vid äktenskapsskillnad och söndring i äktenskapet samt ett år 1949 utkommet arbete om hemskillnad. Vid nordiska juristmötet i Köpenhamn 1948 inledde han diskussionen om utomäktenskapliga barns rättsliga ställning. För att göra sig kompetent för professuren i ekonomisk rätt utgav han 1950 ett arbete om de allmänna grunderna för tvångsinlösen av jord för kolonisationsändamål enligt 1936 års kolonisationslag och 1945 års jordanskaffningslag.
B. P—n.