Juridisk Forening i København har i 1949/50 og 1950/51 haft følgende foredragsholdere og diskussionsindledere: prof. Jan Kobbernagel om konsignationskontrakten, højesteretssagfører B. Bunch-Jensen om børns erstatningsansvar, navnlig med henblik på forældrenes ansvar for børnenes skadegørende handlinger, prof., dr. jur. O. A. Borum om kunstig befrugtning, højesteretssagfører K. Holm-Nielsen om boycotmomenter i brancheaftaler, prof., dr. jur. Alf Ross om den juridiske uddannelse i USA, departementschef H. H. Koch om grønlandskommissionen og dens resultater, kontorchef J. S. Vang om loven om grundstigningsskyld, prof. Ivar Strahl, Upsala, om erstatningsrettens reformering, revisionschef Johannes Smith om forskellige spørgsmål om aktieselskabers bestyrelse, prof., dr. jur. S. Hurwitz om Franz von Liszt og vor tids kriminalpolitik, overformynder H. L. Thomsen om en betænkning om forligsmægling i borgerlige retssager og prof., dr. jur. Knud Illum om udkastet til ændring i lov om køb på afbetaling.
    Foreningen, der tæller ca. 530 medlemmer, ledes of prof., dr. jur. O. A. Borum som formand.

Fh.

 

    Finlands Domareförbund sammanträdde till årsmöte d. 26 maj 1951 i Helsingfors. Närvarande voro 48 medlemmar. Bland de inbjudna märktes bl. a. ordf. i föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingen Gösta Siljeström. Mötet leddes av förbundets ordf. presidenten i Högsta förvaltningsdomstolen dr U. J. Castrén. Av årsberättelsen framgick, att 22 av förbundets medlemmar sedan senaste ordinarie möte avgått med döden. Till ordf. i förbundets styrelse återvaldes presidenten Castrén. I övrigt erhöll förbundets styrelse följande sammansättning: f. presidenten i Högsta domstolen Oskar Möller, vicepresidenten i Åbo hovrätt Arne Bergroth, förvaltningsrådet A. K. Ikkala, hovrättsrådet Uuno Alestalo, hovrättsassessorn Paavo Alkio, häradshövdingarna lagmannen Arvi Ahmavaara och Torsten Nilsson samt äldre justitierådmannen Bror Clas Carlson. Justitieborgmästaren förre justitierådet Heikki Tauleri höll ett föredrag om utvecklingen av lagstiftningen angående unga förbrytare.


R. B—n.

 

    Comité Maritime International Avdelning Finland höll sitt årsmöte d. 17 april 1951 i Helsingfors. Föreningens styrelse har följande sammansättning: förvaltningsrådet jur. dr Rudolf Beckman, ordf., prof. Erik Castrén, v. ordf., samt sjöfartsrådet v. häradshövdingen Herb. Andersson, v. häradshövdingen Tönne Antell, assuransdirektören Sten Krause, jur. dr J. O. Söderhjelm och prof. Arvo Sipilä med v. häradshövdingen Christian Zitting och diplomsjökaptenen K. T. Päiviö såsom suppleanter. Föreningens sekreterare äro v. häradshövdingen Tönne Antell och extraordinarie

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 553förvaltningsrådet jur. dr Tauno Suontausta. Såsom kassör fungerar v. häradshövdingen Birger Antell. Föreningens medlemsantal utgör 54, varav 30 enskilda personer och 24 bolag eller andra sammanslutningar.
    Förutom de å årsmötet ankommande frågorna behandlades ett väckt förslag om revision av lagbestämmelserna rörande registrering av och inteckning i fartyg. Styrelsen erhöll i uppdrag att bereda ärendet. Vidare beslöts att föreningen skulle låta representera sig vid Comité Maritime Internationals möte i Neapel i september d. å.


R. B—n.