Sakfræðingafélag Islands (Islands Kriminalistförening) höll sitt 1950-årsmöte i Reykjavik d. 3 april 1951 under ordförandeskap av hæstaréttarlögmaður Sveinbjörn Jónsson. Till ledamöter av styrelsen omvaldes hæstaréttardómari þórður Eyjólfsson (ordf.), skrifstofustjóri Gústav A. Jónasson (sekr.), sakadómari Valdimar Stefánsson (kassaförvaltare), prófessor Ármann Snævarr, hæstaréttardómari Árni Tryggvason, hæstaréttardómari Jónatan Hallvarðsson och hæstaréttarlögmaður Sveinbjörn Jónsson. Vid sammanträdet höll hæstaréttardómari Eyjólfsson ett föredrag om »Förverkande av olaglig vinst». I den följande diskussionen deltogo hæstaréttardómari Tryggvason, hæstaréttarlögmaður Theodór B. Lindal och prófessor Snævarr.

 

    Den Norske Dommerforening holdt årsmøte i Oslo 4. september 1950. Riksmeklingsmann dr. jur. Henrik Lundh holdt foredrag om »Forvaltningsdomstoler» og byfogd Bjarne Didriksen holdt foredrag om »Vår juridiske utdannelse». Av årsberetningen framgikk at foreningen pr. 31. juli 1950 hadde 195 medlemmer. Til formann gjenvalgtes byfogd Didriksen. Sekretær var i 1950 lagdommer P. J. Gløersen, Oslo. — Foreningens formann deltok som norsk representant i det fellesmøte med danske og svenske dommere som ble holdt i Stockholm 29. oktober 1950.

J. T. B.

 

    Den Norske Sakførerforening hadde i juni 1950 sitt hovedstyremøte, representantskapsmøte og landsmøte i Trondheim. Som foreningens formann ble valgt høyesterettsadvokat Chr. L. Jensen, Oslo. Fast ansatt generalsekretær er høyesterettsadvokat Rolf Christophersen, Oslo. Sakførerforeningens medlemsantall var i 1950 ca. 1,450.
    Oslo Krets av Den Norske Sakførerforening hadde årsmøte 21. februar 1950. Som formann ble valgt høyesterettsadvokat Oscar Smith. Sekretær var i 1950 høyesterettsadvokat J. C. Mellbye. Kretsen hadde nevnte år ca. 700 medlemmer. Det ble på medlemsmøtene holdt foredrag av advokat Hugo Lindberg, Stockholm, om »En svensk forsvarsadvokats erfaringer», av professor, dr. jur. Per Augdahl om »Aksjelovkommisjonens foreløpige utkast», av konsulent T. Bruun Fretheim om »Innstillingen fra skattelovutvalget for pensjonsordninger», av riksadvokat Andreas Aulie om »Offentligheten, pressen og rettsvesenet», av direktør, høyesterettsadvokat Dagfinn Dahl om »Staten — venn eller fiende?», og av justisminister Gundersen om »Beredskapslovgivningen». (Dette siste foredrag med etterfølgende diskusjonsinnlegg er

 

554 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.av kretsstyret utgitt på Aschehougs Forlag, Oslo.) Som tidligere arrangerte kretsstyret i 1950 forelesninger for medlemmene. Av emnene kan nevnes »Sakførerens rådgivende virksomhet», »Et bankregnskap», »Testament og ektepakt», »Behandlingen av en inkassosak», »Sakføreren og administrasjonen», »Praktiske spørsmål ved firma-registrering», »Sakførerens regnskapshold, herunder klientkontosystemet» og »Sakføreren som konkursbobestyrer». Blandt de saker kretsstyret behandlet i 1950 gjaldt 12 uttalelser om god sakførerskikk og 13 uttalelser om salærspørsmål.

J. T. B.