62 LITTERATUR.HUGO HENKOW och ÅKE VON SCHULTZ. Avstyckning och sammanläggning beträffande fastigheter å landet. Sthm 1948. Norstedt. 266 s. Kr. 13.00.

 

    År 1947 genomfördes delvis genomgripande ändringar i jorddelningslagens avstyckningskapitel och i lagen om sammanläggning av fastigheter å landet. Då därtill kommer att såväl nämnda kapitel som sammanläggningslagen tidigare ändrats vid ett flertal tillfällen, har justitierådet Grefbergs kommentarer till dessa bestämmelser blivit i väsentlig mån föråldrade. Det är därför att hälsa med stor tillfredsställelse att den lucka inom den juridiska litteraturen, som sålunda uppkommit, genom det föreliggande arbetet blivit fylld.
    Efter kortare översikter över gällande bestämmelser om avstyckning och sammanläggning följer jorddelningslagens 19 kap. om avstyckning. Ändringarna 1947 i detta kap. avsågo främst att giva reglerna om villkoren för avstyckning sådant innehåll, att fastighetsbildning genom avstyckning skulle komma att i vidare utsträckning stå i överensstämmelse dels med de riktlinjer, som uppdragits för jordbruksrationaliseringen, och dels med de olika formerna av planer för tätbebyggelse. Kommentaren till 19 kap. jorddelningslagen uppehåller sig särskilt utförligt vid dessa regler.
    I arbetet har vidare medtagits jorddelningslagens 21 kap. om domstolar och rättegång i jorddelningsmål m. m. I detta kap. vidtogos år 1946 med anledning av nya rättegångsbalken ganska betydande ändringar. Att det är av värde att ha fått en lättillgänglig kommentar beträffande de avvikelser från rättegångsförfarandet i allmänhet som gälla för jorddelningsmålen behöver ej särskilt framhållas. I denna del har arbetet en vidare räckvidd än i övrigt, då det här har giltighet för jorddelningsmålen över huvud taget.
    Det sista avsnittet i boken avser sammanläggningslagen. 1947 års ändringar i denna lag voro genomgripande och syftade dels till att få jordpolitiska synpunkter bättre beaktade och dels till att underlätta sammanläggning genom bl. a. uppmjukning av de regler, som meddelats till skydd för inteckningshavarna. Samtidigt som dessa nya regler blivit i kommentaren ingående belysta har också i samma utsträckning uppmärksamhet ägnats de ursprungliga, alltjämt gällande bestämmelserna och den praxis, som ansluter sig till dessa.
    Utvecklingen på det rättsområde, som behandlas i arbetet, går snabbt. Efter kommentarens utgivande ha redan nu vissa betydelsefulla lagändringar vidtagits, främst överflyttandet av fastställelseprövningen av vissa avstyckningar från länsstyrelsen till överlantmätaren eller ägodelningsdomaren. Förslag om ytterligare ändringar har ock framlagts och beror nu på K. M :ts prövning. Här må endast uttalas den förhoppningen, att förff. ej måtte förtröttas utan vid läglig tidpunkt ombesörja en ny upplaga av kommentaren, i vilken senare lagändringar beaktas. Angelägenheten av att ha tillgång till en lättillgänglig kommentar såsom den förevarande beträffande de ur praktisk synpunkt betydelsefullaste fastighetsbildningsinstituten för jord å landet kan ej nog understrykas.

O. P.