Utskrivningsnämnderna. De på försök från d. 1 april 1950 inrättade utskrivningsnämnderna vid Psykiatriska sjukhuset i Stockholm, Ulleråkers sjukhus i Uppsala, S:t Sigfrids sjukhus i Växjö och Sidsjöns sjukhus i Sundsvall (se SvJT 1950 s. 63 och 480) ha nu avgivit verksamhetsberättelser för 1950.
    Sammanlagt ha 717 utskrivningsärenden behandlats, fördelade med 82 vid Psykiatriska sjukhuset, 192 vid Ulleråkers sjukhus, 239 vid S:t Sigfrids sjukhus och 204 vid Sidsjöns sjukhus. De beslut som fattats av nämnderna, utom nämnden vid S:t Sigfrids sjukhus, framgå av följande uppställning (patientkategorierna motsvara vad som angivits vid redogörelsen för sinnessjuknämndens verksamhet):

 

                                                N-fall          O-fall         PN-fall          P-fall         Summa

Utskrivning                                39                23             —                       2                  64

Försöksutskrivning mer

   än en månad                            83               37             —                        1                 121

Försöksutskrivning en

   månad eller mindre               26                 6              —                  —                     32

Försöksutskrivning

    tills vidare                                 6                  5              —                 —                       11

Fortsatt försöksutskrivning     40                11              —                 —                      51

Utsträckt frigång                        32                 3               —                 —                     35

Ändrade försöks-

   utskrivningsvillkor                  16                 4                —                 —                    20

Hänskjutet till sinnes-

   sjuknämnden                              3               —                 —                —                      3

Avslag                                           100             25                 5                 11                   141

                                       Summa  345         114                5                14                478

 

    S:t Sigfrids sjukhus' nämnd har, utan att redovisa bifall eller avslag,uppgivit att ärendena fördela sig på följande sätt:

 

                                                           N-fall           O-fall            P-fall                Summa

Utskrivning                                     38                 7                    —                      45

Försöksutskrivning mer än

   en månad                                     112                8                    2                       122

Försöksutskrivning en månad

   eller mindre                                9                    1                     —                      10

Fortsatt försöksutskrivning        27                 —                    —                      27

Ändrade försöks-

   utskrivningsvillkor                     3                   —                   —                      3

Utsträckt frigång                           22                 1                     —                      23

                                         Summa   211              17                  2                     230

 

    Sammanlagt ha där meddelats 86 avslagsbeslut, och 7 ärenden ha hänskjutits till sinnessjuknämnden.
    Försöksutskrivningstiden har under året utgått för sammanlagt 93 patienter av dem som utskrivits från dessa fyra sjukhus. Återintagningsprocenten för de försöksutskrivna varierar från 6 % vid Psykiatriska sjukhuset till 38 % vid S:t Sigfrids sjukhus. Återfallen i brott utgör mellan 1 och 2 % utom vid S:t Sigfrids sjukhus, där de anges till 36 %.
    Förutom rent statistiska uppgifter lämna nämnderna vid Psykiatriska sjukhuset och Sidsjöns sjukhus en allmän redogörelse för erfarenheterna under det gångna året. Det framhålles att utskrivningsnämndens tillkomst, i motsats till vad som antogs skulle bli fallet, inneburit en betydande arbetsavlastning för sjukvårdsläkaren, detta som en följd av den munt-

 

654 NOTISER.liga handläggningen. I rapporten från nämnden vid Psykiatriska sjukhuset framhålles vidare, att det varit värdefullt för sjukvårdsläkaren att erhålla del av de synpunkter av social, ekonomisk och juridisk karaktär, som lekmannarepresentanterna lägga på frågorna. För arbetsanskaffningen och placeringen av en patient har det nya systemet medfört påtagliga fördelar. I båda dessa rapporter uttalas, att patienterna uppskatta möjligheterna till direkt, muntlig kontakt med utskrivningsorganet. Systemet har skapat en bättre atmosfär i utskrivningsärendena, vilket tagit sig uttryck i en minskad kverulans. Patienterna ha haft lättare att förstå de synpunkter som varit vägledande i utskrivningsfrågan. Det är betecknande, sägs det i rapporten från nämnden vid Sidsjöns sjukhus, att tvärtemot vad man räknat med besvär sällan anförts över utskrivningsnämndens beslut.

C. H.