Överläggningar mellan domare och lantmäteripersonal. Enligt 41 § lantmäteriinstruktionen äger överlantmätaren, efter medgivande av lantmäteristyrelsen för varje särskilt fall, kalla lantmäteripersonal i länet till överläggning.
    K. M:t har 15 juni 1951 medgivit att ordinarie domare i hovrätt eller häradsrätt må, i den mån tillgängliga medel förslå, deltaga i tjänsten i dylik överläggning inom länet.

 

    Nittonde nordiska juristmötet i Stockholm hölls programenligt d. 23—25 aug. 1951. Dagen före mötet, d. 22 aug., höll den gemensamma styrelsen sammanträde. Såväl detta som själva mötet hölls i Konserthuset. Föreläsningarna och de efterföljande diskussionerna voro mycket talriktbesökta. Tyvärr var väderleken under mötet mindre gynnsam, vilket ofördelaktigt inverkade på den mera sällskapliga delen av mötets program. Detta kunde dock till alla delar genomföras. Själva mötet avslutades traditionsenligt med en bankett, som denna gång var gemensam för både mötesdeltagarna och deras damer. På grund av den stora tillströmningen måste själva middagen uppdelas. Ungefär 250 personer åto på Piperska Muren, återstoden, omkring 1,300, i Blå hallen i Stadshuset, där Stockholms stadsenare under aftonen och natten var värd för bal och buffé.
    Dagen efter, söndagen d. 26 aug., tog H. M:t Konungen emot mötesdeltagarna på Drottningholms slott, skakade hand med dem och bjöd dem på förfriskningar. Vädret hade då hunnit bli bättre och det blev en strålande avslutning på mötet.
    Ett utförligt referat följer i nästa häfte.

B. L.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 9 och 10 juni 1951 sitt ordinarie årsmöte i Östersund under ordförandeskap av borgmästaren Gösta Strandell. Till årsmötet hade inbjudits bl. a. representanter för finska stadsdomarkåren även som föreningsmedlemmarnas damer. Professor Gösta Rylander, Stockholm, föreläste om »Experimentalpsykologiska metoder vid rättspsykiatriska undersökningar», docenten Alvar Nelson, Uppsala, höll föredrag över ämnet »Yttrandefrihetens gränser» och politieborgmästaren W. Henriksson, Helsingfors, över ämnet »Magistratens i Finland uppgifter».

 

Föreningens styrelse utgöres av borgmästarna Gösta Strandell, Örebro, ordf., Gustaf Bång, Stockholm, Olof Engqvist, Södertälje, Sven Lutteman, Norrköping, Iwan Wikström, Östersund, och Arne Fallenius, Umeå, rådmännen Birger Brandt, Stockholm, Erik Ringenson, Uppsala, Helge Forkman, Malmö, Gustaf Bergqvist, Göteborg, och Folke Höijer, Västerås, samt assessorn Artur Arnström, Göteborg. Styrelsesuppleanter äro borgmästaren Axel Lindskog, Varberg, rådmannen Allan Källoff, Borås, samt assessorn frih. Nils Rappe, Hälsingborg.
    Föreningens medlemsantal uppgick vid verksamhetsårets slut till 218 jämte två hedersledamöter.