NOTISER. 655    Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 2 juni 1951 i Handelshögskolans aula i Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkring 120 ledamöter. Till ordf. för en tid av två år efter advokaten Alf Lindahl, Stockholm, som undanbett sig återval, valdes advokaten Gunnar Bomgren, Göteborg, och till v. ordf. för samma tid advokaten Gunnar Lindh, Stockholm. Till ledamöter av styrelsen för en tid av två år valdes advokaterna Wilhelm Brodin, Linköping, Sven Colleen, Göteborg, Birger Gezelius, Falun, och Bertil Peyron, Hälsingborg. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val äro advokaterna Rudolf Ahlgren, Umeå, Dick Bergman, Thure Essén och Kleve Hultin, Stockholm, samt Bo Westman, Göteborg. Till styrelsesuppl. för en tid av två år valdes advokaterna Arthur Boström och Gustaf Carlsson, Stockholm, Bertil Landberg, Vänersborg, samt Per-Axel Weslien, Stockholm, och till styrelsesuppl. för ett år advokaten Wilhelm Penser, Eslöv. Kvarstående suppl. sedan föregående års val äro advokaterna Harald Håkansson, Uppsala, David Nilzén, Sundsvall, Mats Nordström, Norrköping, och Wilhelm Pehrsson, Stockholm.
    Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av justitierådet Erik Hagbergh över ämnet »Den nya lagstiftningen om ekonomiska föreningar».

 

    Tore Alméns minnesfond. Styrelsen för fonden höll sitt ordinarie årssammanträde d. 14 mars 1951. Därvid förelåg följande

 

»Revisionsberättelse.

 

    Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns Minnesfond under år 1950 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.
    Räkenskaperna utvisa:

 

Ingående balans konto.

Debet.                                                                                                                       Kredit.

1950                                                                    1950

Jan. 1                                                                  Jan. 1

An Grundfondens konto Kr. 129,157.90     Per Obligationers konto Kr. 61,950.—Dispositionsfondens                                       Aktiers konto                    Kr. 37,465.

konto                                   Kr. 33,188.81      Utlämnade låns

                                                                            konto                                 Kr. 60,000.—

                                                                            Checkräknings

                                                                            konto                                 Kr. 2,931.71

                                                                                                                                                 

                    Kr. 162,346.71                                                       Kr. 162,346.71

 

656 NOTISER.Grundfondens konto.

Dec. 31                                                                 Jan. 1

An Utg. balans konto Kr. 130,282.40           Per Ing. balans konto Kr. 129,157.90

                                                                              Dec. 31

                                                                              Per Ink. & utg. konto Kr. 1,124.50     

                            Kr. 130,282.40                                                             Kr. 130,282.40
Dispositionsfondens konto.

April 30                                                             Jan. 1

An Kassa konto           Kr. 1,200.—               Per Ing. balans konto Kr. 33,188.81

Dec. 31                                                               Dec. 31

An Utg. balans konto Kr. 36,486.79           Per Ink. & utg. konto Kr. 4,497.98  

                                       Kr. 37,686.79                                                   Kr. 37,686.79
Inkomsters & utgifters konto.

Dec. 31                                                              Dec. 31

An Omkostnaders konto Kr. 75.02            Per Obligationors konto Kr. 50:—

    Av återst. lägges 1/5                                                    Räntors konto Kr. 5,647.50

    t. Grundfond. konto Kr. 1,124.50

    4/5 till Dispositions-

    fondens konto           Kr. 4,497.98                                                                              

                                         Kr. 5,697.50                                                  Kr. 5,697.50
Utgående balans konto.

Dec. 31                                                          Dec. 31

An Obligationers konto Kr. 51,000.—   Per Grundfondens konto Kr. 130,282.40

Aktiers konto                   Kr. 48,385.—          Dispositionsfondens

Utlämnade låns konto   Kr. 60,000.—          konto                             Kr. 36,486.79

Checkräknings konto     Kr. 7,384.19                                                                             

                                    Kr. 166,769.19                                                   Kr. 166,769.19
    Den 31 december 1950 funnos å

Obligationers konto.

Nom. 5,000 Kr. Almedahl-Dalsjöfors Aktiebolag 31/2 % 1938        Kr. 5,000.—Nom. 6,000 Kr. Svenska Statens 4% 1941                                             Kr. 6,000.—

Nom. 6,000 Kr. Svenska Statens 31/2 % 1941                                      Kr. 6,000.—

Nom. 10,000 Kr. Svenska Statens 31/2 % av 15/4 1943                     Kr. 10,000.—

Nom. 5,000 Kr. Danska Staten 4 % 1947                                               Kr 5,000.—

Nom. 10,000 Kr. Stockholms Rederi Aktiebolag

   Svea 3 1/1 % 1947                                                                                     Kr. 10,000.—

Nom. 5,000 Kr. Svenska AB Gasaccumulator 4 %

   förlagsbevis 1947                                                                                      Kr. 5,000.—

Nom. 4,000 Kr. Munksunds Aktiebolag 31/4 % 1949                        Kr. 4,000.—  

                                                                                                                       Kr. 51,000.—

Aktiers konto.

Nom. 100 aktier i Svenska Sockerfabriksaktiebolaget                       Kr. 8,800.—

Nom. 50 aktier i Stockholms Enskilda Bank Aktiebolag                   Kr. 19,045.—

Nom. 30 aktier i Korsnäs Sågverks Aktiebolag Kr. 4,340.—

Nom. 40 aktier i Sveriges Litografiska Tryckerier, Aktiebolaget     Kr. 6,460.—Nom. 20 aktier i Sandvikens Jernverk Aktiebolag                              Kr. 4,160.—

Nom. 4 aktier i Skånska Cement AB (därav 5 delbevis för 1 aktie)  Kr. 5,580.—                                                                                                                     Kr. 48,385.—
Utlämnade låns konto.
Nom. 60,000 kr. mot inteckning i n:r 6 kvart. Kungl. Trädgården Kr. 60,000.—
    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verifierade. Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.
    Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning finna vi,att förvaltningen av fonden under år 1950 bör med tacksamhet godkännas.
    Stockholm den 13 februari 1951.
C. L. Hasselgren. Bo Ericsson

 

Trycklov meddelat 19/9 1951.