Förslag till ny arvslag i Skottland. I början av 1951 publicerades ett d. 9 dec. 1950 avgivet betänkande med förslag till arvslag. De föreslagna ändringarna äro såsom framhålles i betänkandet av grundläggande och vittgående art. Bl. a. föreslås att åtskillnad icke skall göras mellan manliga och kvinnliga arvingar. Efterlevande make skall få större förmåner. Adop-

 

FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 711tivbarn skola äga lika rätt till arv efter adoptanten som barn i äktenskap. De sakkunniga hade av flera skäl funnit det önskvärt att begränsa intestatarvsrätten till förutom bröstarvingar och släktingar i rätt uppstigande led föräldrars syskon och deras avkomlingar. De ha emellertid ansett att en sådan begränsning av arvsrätten skulle möta motstånd i allmänna opinionen och ha därför avstått från att framlägga något konkret förslag på denna punkt.
    All egendom skall enligt förslaget fördelas mellan arvingarna efter samma regler. Undantag göres emellertid beträffande jordbruksegendomar som ägarna själva bruka. Det anföres att starka sociala och nationalekonomiska skäl tala för att mindre familjejordbruk bevaras som odelade enheter. I detta hänseende företer lagförslaget iögonenfallande likheter med den tyska släktgårdslagstiftningen. Den av arvingarna som önskar överta egendomen föreslås skola äga optionsrätt på det sättet att han skall kunna utlösa sina medarvingars arvslotter. Lösesumman föreslås bli beräknad efter det värde som egendomen åsatts i bouppteckningen.

E. R.