78 NOTISER.    Häradsrätternas tingsordningar. Genom kungörelser 5 nov. 1950 (nr 546) och 8 dec. 1950 (nr 624) har förordnats om vissa ändringar i tingsordningarna för häradsrätterna (ursprungligen fastställda genom kung. 10 juli 1947, nr 679).
    Ändringarna enligt kung. 1950:546, vilka trätt i kraft 1 jan. 1951, avse Karlskoga, Lindes och Nora, Luleå, Ölands och Norrvikens domsagor. I fråga om Karlskoga samt Lindes och Nora domsagor, vilka tillkommit genom omreglering av förutvarande Nora och Lindes domsagor, bibehållas i stort sett de tingsordningar som varit gällande för de olika delarna av de tidigare domsagorna (Karlskoga domsaga sålunda = Karlskoga tingslag). Beträffande Luleå domsaga blir det i Luleå tingslag allmänna sammanträden allenast var fjärde vecka mot varannan vecka förut. Även i Ölands domsaga minskas antalet ting till hälften mot tidigare, eller var fjortonde dag i stället för en gång i veckan. Erfarenheten har visat att tätare ting icke behövas. Vad slutligen angår Norrvikens domsaga så innefattar ändringen endast avskaffandet av det ena av domsagans förutvarande två sammanträden med tremansnämnd.
    Genom kung. 1950: 624 ha nya tingsordningar fastställts för den nybildade Solna domsaga, vilken uppkommer genom utbrytning 1 juli 1951 av Solna stad ur Södra Roslags domsaga, ävensom för vad som därefter återstår av Södra Roslags domsaga.

C. G. B.

 

    Aktsystem i inskrivningsärenden. K. M:t har förordnat om införande fr. o. m. 1 jan. 1951 av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden
    24 nov. 1950 beträffande Västerviks stad; och
    15 dec. 1950 beträffande Kristinehamns stad.
    Under år 1950 ha beslut om övergång till aktsystem meddelats i fråga om 2 domsagor och 5 städer. Fr. o. m. år 1951 tillämpas aktsystem i inskrivningsärenden i 113 av landets 116 domsagor samt i 33 städer med egen jurisdiktion. Realaktsystem förekomma alltjämt endast i Stockholm, Göteborg och Norrköping; i övrigt användes det kronologiska systemet (senaste översikt se SvJT 1950 s. 77).

C. G. B.

 

    Rättsstatistiken. K. M:t har 6 okt. 1950, med anledning av framställning av statistiska centralbyrån i skrivelse 13 sept. 1950, förordnat, dels att berättelse om domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet icke skall utarbetas för år 1948, dels ock att sådana berättelser skola utarbetas och publiceras för åren 1949 och 1950 samt därpå följande tvåårsperioder. K. M:t har tillika anbefallt centralbyrån att inkomma med förslag till inskränkningar i processtatistiken för tiden efter år 1948.