Amerikansk gästföreläsare. Professorn i »Comparative Law» vid universitetet i Chicago, Max Rheinstein, föreläste d. 24 och 25 sept. 1951 vid Lunds universitet över ämnet »Judicial Practice and Legal Doctrine in the United States of America», varjämte han sistn. dag under ordförandeskap av prof. K. Olivecrona höll en seminarieövning över samma ämne. D. 27 och 28 sept. föreläste prof. Rheinstein vid Uppsala universitet över ämnet »Methoden des Rechtsdenkens in den Vereinigten Staaten von Amerika». Vid Stockholms högskola höll prof. Rheinstein d. 1 okt. en föreläsning om »Methods of Legal Thought in the United States of America», varefter han påföljande dag vid ett sammanträde med det juridiska licentiatseminariet under ordförandeskap av prof. I. Agge ledde ett colloquium över vissa spörsmål berörande samma ämne.

H. T.

 

    Tredje nordiska kriminalistmötet hålles i Köpenhamn 3—7 juni 1952. En inbjudan jämte program bilägges detta häfte.

 

    Register till festskrifter m. m. En fortsättning på det i SvJT 1938 s. 291 ff intagna registret till festskrifter och liknande verk återfinnes omedelbart efter årsregistret 1951 (s. XIX).

 

    Prenumeration för 1952. Prenumerationspriset är oförändrat. Till prenumeranterna i Sverige utsändes ett inbetalningskort å avgiften, vilket de ombedjas benäget begagna sig av. Till dem som inte göra detta kommer första häftet 1952 att utsändas mot postförskott.