194 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Danmarks Juristforbund. Det har længe været iøjnefaldende, at Danmarks jurister, der er spredt i en lang række større og mindre foreninger, hvoraf Juristforbundet har været den mest omfattende, i organisationsmæssig henseende har været væsentligt svagere stillet end f. eks. læger og ingeniører, hvis stærke sammenslutninger i høj grad har været medvirkende til at højne de paagældende gruppers faglige og sociale standard. Dette forhold er blevet særlig fremtrædende, efter at Juristforbundet er indtraadt i »Akademikernes Samarbejdsudvalg», hvor akademikernes forskellige organisationer i fælleskab virker for en forbedring af kaarene.
    Efter at man inden for Juristforbundet og juristernes andre foreninger har drøftet, hvorledes man kan samle alle Danmarks jurister, er der med virkning fra 1. januar 1953 sket en meget betydningsfuld omdannelse og udvidelse af Juristforbundet, hvis navn samtidig er ændret til Danmarks Juristforbund.
    Ifølge forbundets love er dets formaal at samle Danmarks jurister til fremme af det kollegiale forhold, at varetage standens faglige, økonomiske og sociale interesser, at hævde den juridiske uddannelses og forsknings betydning for samfundet og at arbejde i forstaaelse med andre akademiske organisationer i spørgsmaal, der har betydning for alle akademikere.
    Koordinationen af de bestaaende sammenslutninger viser sig navnlig derved, at formændene for de mest betydningsfulde af de bestaaende foreninger bliver faste medlemmer af bestyrelsen. Dette gælder saaledes bl. a. formanden og næstformanden for Sagførerraadet og formændene for Den danske Dommerforening, Foreningen af Politimestre i Danmark, Ministerialforeningen og det juridiske Studenterraad skiftevis i København og Aarhus. Bestyrelsen bestaar af en formand og indtil 17 andre medlemmer. De ikke-faste medlemmer af bestyrelsen samt formanden vælges af representantskabet, der har den øverste myndighed i forbundets anliggender. Repræsentantskabet bestaar af 22 repræsentanter for amterne uden for Storkøbenhavn, 23 repræsentanter fra Storkøbenhavn, forbundets formand og næstformand samt to repræsentanter for de juridiske studerende henholdsvis i København og Aarhus.
    Medlemskab opnaas enten ved individuel indmeldelse, hvilket er det almindelige, eller derved, at en organisation kollektivt indmelder samtlige sine medlemmer.
    Danmarks Juristforbund, hvis første formand er professor, dr. juris Erwin Munch-Petersen, har nu et medlemstal paa ca. 3 700, deriblandt over 1 000 sagførere, og der næres haab om, at forbundet vil faa den samme betydning for juristerne, som Den almindelige danske Lægeforening og Dansk Ingeniørforening har haft for læger og ingeniører.

Hv.

 

    Hague Academy of International Law anordnar d. 13 juli—8 aug. 1953 i Haag en serie föreläsningar av kända specialister, bl. a. S. McDougal, Torsten Gihl och Hans Kelsen, över olika ämnen inom folkrätten och den internationella privaträtten. Ansökan om tillstånd att deltaga skall insändas till The Secretariat, Peace Palace, Room 50, Haag. Kursen är avgiftsfri. Akademien förfogar över ett antal stipendier. Närmare upplysningar kunna erhållas å Utrikesdep:s jur. byrå eller från SvJT:s red.