Lagberedningen 1952. Under en stor del av året har beredningen huvudsakligen varit sysselsatt med revisionen av tomträttslagstiftningen. Sedan detta arbete slutförts, har beredningen d. 27 sept. avgivit betänkande med förslag till ny lagstiftning i ämnet (SOU 1952:28).
    Under beredningens fortsatta arbete med revision av jordabalken har upprättats en av lagutkast åtföljd promemoria angående samfällighetsavtal och föreningssamfällighet. Yttranden över promemorian ha inhämtats från ett stort antal myndigheter och sammanslutningar. Vidare har beredningen behandlat de allmänna sakrättsliga bestämmelserna om nyttjanderätt och därmed likställda rättigheter ävensom frågan om sådana rättigheters inbördes företräde på grund av inskrivning. Ett sammanhängande utkast till lagtext för den materiellträttsliga delen av jordabalken är under utarbetande.
    Efter remiss har beredningen avgivit utlåtande över ett av fastighetsbildningssakkunniga utarbetat förslag till legalisering av vissa sämjedelningar.
 

T. N.

 

    Revisionssekreterarföreningen har under år 1952 hållit allenast ett sammanträde, nämligen årsmötet d. 13 dec. Föreningens styrelse utgöres av revisionssekreterarna Erik Alexanderson, ordf., Gunnar Ekedahl, v. ordf., Arvid Lüzell, Åke Lundgren, kassaförv., samt Ino Bodewall, sekr., med t. f. revisionssekreterarna Stig Rosengren och Lennart af Klintberg såsom suppl. Antalet medlemmar är 47.

 

    Föreningen Sveriges landsfogdar har d. 23—24 jan. 1953 hållit årsmöte i Stockholm varvid förekom bl. a. överläggning i ett flertal till föreningen remitterade ärenden berörande polis- och åklagarväsendet. Årsmötet valde till styrelse landsfogdarna Henrik Enhörning, ordf., Gustaf Österdahl, v. ordf., Erik Lindström, sekr., Gerhard von Sydow, kassaförv., och Anders Holmström med landsfogdarna Curt d'Orchimont och Alf Eliason samt bitr. landsfogden John Lundwall till suppl. Antalet medlemmar i föreningen är 35.

 

    Föreningen Sveriges polismästare som utgör en sammanslutning av rikets polismästare och polisintendenter, har under år 1952 hållit sitt årsmöte i Göteborg d. 23—24 sept. och ett extra sammanträde i Stockholm d. 21 nov. varvid olika aktuella spörsmål behandlats. Styrelsen består av polismästarna Erik Ros, ordf., Ernst Fontell, v. ordf., Hans Eriksson, kassaförv., och Nils Lüning samt polisintendenten Åke Hasselrot, sekr., med polismästarna Einar Holmberg och Nils Swensson samt polisintendenten Gustaf Bäckman såsom suppl. Medlemsantalet är 31.

 

    Föreningen Sveriges landsfiskaler höll d. 12 aug. 1952 ord. årsmöte i Gävle. Till ordf. i styrelsen omvaldes herr Sven Wadenius. Övriga styrelseledamöter äro herrar T. G. Levander, Magnus Ringblom, K. O. Rehn och G. Nyqvist, de två sistnämnda nyvalda. Såsom sekr. fungera herr Nyqvist samt styrelsesuppl. herr Lars Waesterberg. Antalet medlemmar i föreningen har under året utgjort 347.