202 NOTISER    Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll årsmöte d. 26 och 27 sept. 1952 i Stockholm. Till ordf. omvaldes stadsfiskalen Lennart Asplund, Sthm, till v. ordf. stadsfiskalen Gösta Ahlbeck, Landskrona, till sekr. t. f. stadsfiskalen Lennart Eliasson, Sthm, samt till styrelseledamöter stadsfiskalerna Robert Clementz, Borås, Harry Hågeman, Malmö, Kjell Sandberg, Östersund, och John Sjögren, Hälsingborg.
    Förutom föreningsangelägenheter förekommo föredrag av socialvårdsassistenten H. Videmyr angående erfarenheter av arbete inom kriminalpolisens i Stockholm lösdrivar- och sedlighetsrotel, kriminalöverkonstapeln Börje Brännström angående erfarenheter från behandlingen av ungdomliga lagöverträdare i U. S. A. och stadsfiskalen Robert Clementz angående synpunkter på 1951 års rättegångskommittés arbete. — Antalet medlemmar utgör 50.

 

    Bankjuristernas förening har under 1952 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 22 febr., d. 25 april, d. 20 juni, d. 17 okt. och d. 5 dec. Föredrag ha hållits av hovrättsassessorn Bertil Alexanderson om förslaget till lagstiftning om samfällighetsrätt och föreningssamfälligheter, av bankjuristen Arne Lyth om banks kvittningsrätt och av bankjuristen P. G. Persson om ett problem i anslutning till 1937 års lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo. Vidare ha diskussioner förts bl. a. rörande de synpunkter, som kunde läggas å en ändrad preskriptionslag, vid vilken diskussion revisionssekreteraren M. Wijnbladh närvarit, samt rörande Varumärkes- och firmautredningens P.M. av maj 1952 till ledning vid framförande av önskemål och synpunkter i fråga om ny lagstiftning på firmarättens område.
    Föreningens styrelse har utgjorts av Erik Burling, ordf., Arne Lyth, v. ordf., Lars Fogelklou, sekr., Erik Leijonhufvud, referent, och Harold Ryott-Iohnson, klubbmästare. Medlemsantalet är 71.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution hade årsmöte i Örebro d. 29 sept.—1 okt. 1952, varvid bl. a. följande ärenden förekommo: framställning om ändring i gällande regler om fördelning av brandskadeersättning m. m.; fastighetsbildningssakkunnigas förslag till legalisering av sämjedelning jämte däröver inom hypoteksinstitutionen avgivna yttranden; om s. k. strikt ansvar vid överavverkning; prejudikat i ärende angående inteckning i fastighet, varifrån upplåtits område, varå avstyckning ej fastställts (NJA 1952 s. 128); prejudikat i fråga om förmånsrätt för ogulden köpeskilling (NJA 1951 s. 779); översikt över de s. k. tysta förmånsrätterna i anslutning till lagstiftningsförslag ang. vatten- och avloppsfrågan samt ang. samfällighetsavtal; synpunkter på formuleringen av dödningsbeslut, då inskrivningsdomare finner begärt förbehåll enligt 33 § IF överflödigt; vissa ofullständigheter vid utfärdande av gravationsbevis; referat av ett säreget ensittarärende; några garantilånespörsmål.
    Vid mötet beslöts bl. a. en viss omläggning av ordningen för publicering av föreningens »förhandlingar» av innebörd, att dessa i fortsättningen komma att tryckas endast i de delar, som kunna förväntas intressera en vidare krets av jurister, samt med de tidsintervaller, som med hänsyn till redaktionella synpunkter och ämnenas betydelse befinnes lämpligt.
    Efter vid mötet förrättade val, gällande för åren 1953 och 1954, äro föreningens funktionärer följande: hypoteksombudsmannen Harry Almquist, Karlstad, ordf., hypoteksdirektören Holger Sandelin, Härnösand, v. ordf. och sekr.-kassaförv., hypoteksdirektören Bengt Gunnhagen, Linköping, suppl.

 

NOTISER 203för sekr., samt hypoteksdirektören K.-F. Lindell, Göteborg, revisor. Föreningens medlemsantal, hedersledamöter inberäknade, uppgår till 24.
    Föreningens tryckta förhandlingar kosta kr. 2: 50 per årgång och kunna i mån av tillgång erhållas efter rekv. hos föreningens sekr.