LITTERATURNOTISER 261ÅKE MALMSTRÖM. Föräldrabalken jämte tillhörande författningar. Lund 1952. Håkan Ohlssons boktryckeri. 134 s. Kr. 4,50. — Tillägg till Föräldrabalken jämte tillhörande författningar. 11 s.

 

    Professor MALMSTRÖM har utgivit en lagtextupplaga av föräldrabalken med korta kommentarer. Boken torde icke åsyfta att konkurrera med justitierådet WALINS kända föräldrabalkskommentar vare sig som handbok för praktiserande jurister eller som lärobok för juris studerande. Den vänder sig nämligen i första hand icke till jurister utan till lekmän, särskilt till dem som syssla med folkbokföring, socialvård och dylikt. Till dessas ledning lämnas förklaringar av lagtextens innebörd samt hänvisningar olika lagrum emellan. Inom förmynderskapsrätten, där andra verk med liknande syftemål redan utgivits (se SvJT 1951 s. 138), inskränka sig Malmströms kommentarer i stor utsträckning till hänvisningar. Däremot lämnar han en avsevärt utförligare framställning beträffande faderskap och börd, adoption, vårdnad och underhållsskyldighet i förhållande till barn samt därmed sammanhängande frågor. Även i dessa delar framträder dock inriktningen till lekmän genom att rättsfallshänvisningar endast undantagsvis förekomma. Med en fylligare redovisning av praxis hade boken kunnat användas av jurister såsom en kortare och lätthanterligare variant av Walins digrare kommentar, men måhända har Malmström just velat förebygga att studenterna begränsade sina studier i föräldrarätt till hans egen lilla bok.
    Tillägget innehåller en kortfattad redogörelse för 1952 års lagstiftning om höjning av underhållsbidrag jämte lagtexten till 1952 års överförmyndarkungörelse.

N. B.

 

PER MEURLING. Spionage och sabotage i Sverige. Sthm 1952. Lindfors. 443 s. Kr. 48,00.

 

    Boken har enligt förordet tillkommit på initiativ av förlaget som önskat en uttömmande och saklig skildring bl. a. av spionagenternas metoder och verksamhet. Emellertid förefaller större delen av boken att vara skriven väsentligen som en bakgrund för det sista kapitlet, vilket dr Meurling utformat som en apologia pro vita sua. Härom är i och för sig intet att säga. Ett sådant försvarstal är fullt lovligt och säkerligen behövligt. Mot de skildringar dr Meurling ger av spionaffärer och spionprocesser, väsentligen från andra världskriget, har anm., med den begränsade förstahandskännedom han äger, inte funnit något att anmärka i sak. Emellertid har Meurling kommit in också på bl. a. gällande bestämmelser om tvångsmedel i spionerimål. Vad han säger om dem är inte helt korrekt. Boken är mestadels lättläst; den får också, trots priset, anses närmast vända sig till en läsekrets av lekmän.

B. L.

 

S. TAGE-JENSEN. Danske Kriminalsager 1838—1938. 3. opl. Odense 1945. Bogforl. Norden 396 s. Dkr 18,00, inb. dkr 28,00.

 

S. TAGE-JENSEN. Berømte Kriminalsager. England, Skottland og Irland 1837—1937. Odense 1944. Bokforl. Norden 407 s. Dkr 18,00, inb. dkr 28,00.

 

    TAGE-JENSENS danska rättsfallssamling, som omnämndes i SvJT 1943 s. 518har senare utkommit i nya upplagor. En svensk läsare vill gärna instämma i det uppskattande omdöme som den danske rec. avgav anf. st. Urvalet är brokigt — från primitiva mord och nästan hedniskt våldsamma hemgångar, slutande med avsevärd livsspillan, under 1800-talets första hälft till Wilhelmi

 

262 LITTERATURNOTISERMøller (kvinnan som var man; sådana problem är inte nya!), Alberti och Det borende X. Processualisten finner mycket av intresse, kanske främst sådant som bjärt illustrerar faran av domarinkvisition.
    I detta sammanhang må nämnas att Tage-Jensen utgivit också en samling brittiska och irländska rättsreferat, av samma typ som hans danska. Inalles äro referaten 65 stycken, och härav framgår att det inte är många sidor som kunnat ägnas åt ettvart av dem. Koncentrationen är emellertid väl genomförd, och man får åtminstone i regel en god bild av både brott och process. Givetvis gälla referaten i första hand de kända paradnumren som målen mot den stackars otursförföljde Adolf Beck, den fantastiska Druce-Portland-affären och flera andra. Tage-Jensen hänvisar själv — i förordet — dem som vilja veta mera om målen till de utförliga referaten i Notable British Trials eller annorstädes.

B. L.