Kan utdelning å aktier beslutas å annan än ordinarie bolagsstämma eller fortsatt stämma?

 

    I 126 § aktiebolagslagen (AL) stadgas, att ordinarie bolagsstämma, resp. fortsatt stämma skall fatta beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Därmed är fast

 

WILH. PENSER 279slaget, att vinstutdelning icke kan äga rum, förrän den balansräkning, i vilken vinsten fixerats, har blivit fastställd,1 men därmed synes icke vara utsagt, att utdelning icke må beslutas å extra stämma inom ramen för vad som är tillåtligt enligt i övrigt tillämpliga bestämmelser i AL.2
    I STENBECK-WIJNBLADH-NIALS kommentar till AL göres följande uttalande:3
    »Så gott som undantagslöst behandlas frågan om vinstutdelning omedelbart efter beslut om fastställelse av balansräkning och om ansvarsfrihet för styrelsen. Jämlikt 103 § skall i förvaltningsberättelsen av styrelsen och verkställande direktör förslag framställas i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt balansräkningen. I 113 § stadgas, att revisorerna skola i revisionsberättelsen uttala sig angående förslaget. Att detta förslag bör behandlas i samband med balansräkningens fastställande synes tydligt. För såväl aktieägare som andra av bolagets ekonomiska ställning intresserade personer skulle en längre tids ovisshet om i vilken utsträckning bolaget vill begagna sin rätt att utdela vinsten vara oläglig. En avsevärt senare behandling av själva vinstutdelningsfrågan skulle ock nödvändiggöra särskilda bestämmelser om yttranden från styrelsen och verkställande direktör samt från revisorerna om inträffade förändringar i bolagets ställning under tiden efter balansräkningens fastställande. Uttrycklig bestämmelse har därför upptagits därom, att på den stämma som avses i 121 § beslut skall fattas i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.»
    Mot detta uttalande skall icke någon invändning resas. Därav kan dock icke utläsas, att hinder skulle föreligga att å extra bolagsstämma besluta utdelning av utdelningsbar årsvinst, sedan den ordinarie bolagsstämman tagit ståndpunkt enligt 126 § AL. Å ordinarie bolagsstämma har exempelvis beslutats 5 % utdelning; å vinst- och förlusträkningen balanseras årsvinst därutöver, som motiverat utdelning med ytterligare 3 %, men med hänsyn till att visst faktum, ägnat att försvaga bolagets ställning, väntas inträffa under året, har utdelningen inskränkts till 5 %; senare under året inträffar nämnda faktum, som emellertid med hänsyn till andra inträffade omständigheter medför, att bolagets ställning blir stärkt i stället för försvagad. Kan då icke å extra bolagsstämma beslutas utdelning av ytterligare 3 % ?
    Ett uttalande av NIAL4 är i detta sammanhang av intresse:
    »Balansräkningen hänför sig till det förflutna räkenskapsårets sista dag, den s. k. balansdagen (vanligen den 31 december föregående år). Om ordinarie bolagsstämma hålles t. ex. i april eller maj, kan ju bolagets ställning ha försämrats kanske så att vinsten konsumerats genom inträffade förluster. För det mesta torde dylika förluster böra influera på balansräkningen, trots att de uppkommit efter balansdagen; om efter balansdagen ett varulager fått säljas med förlust, visar det ofta att lagret var bokfört i ett för högt värde. Skulle förlusten bero på orsaker som ligga helt och hållet efter balansdagen, t. ex. en eldsvåda, kan det vara försvarligt att icke låta balansräkningen påverkas därav, och i så fall strider en utdelning icke direkt mot 73 § 1 mom. Emellertid följer av bolagsledningens och aktieägarnas allmänna skyldigheter mot bolaget att de icke böra föreslå eller besluta en utdelning, som skadar bolagets ställning.»

 

1 Ang. lovlig vinstutdelning, jfr ERIK DANIELSSON, Aktiekapitalet s. 232.

2 Se NIAL, Aktiebolagsrätt, s. 99 (Om aktiebolag, s. 50): »Då vinstutdelning endast kan ske ifall fastställd balansräkning för sista räkenskapsåret utvisar vinst, kan vinstutdelning verkställas först efter balansräkningens fastställande.»

3 S. 480. Uttalandet är Lagberedningens; se NJA II 1946 s. 27.

4 Aktiebolagsrätt, s. 99; Om aktiebolag, s. 50.

 

280 WILH. PENSER    Liksom aktieägare ha skyldighet att taga hänsyn till omständigheter, som ha inträffat mellan balansdagen och den ordinarie bolagsstämman, böra de ej vara uteslutna från att taga hänsyn till vad som har inträffat under räkenskapsåret efter den ordinarie bolagsstämman.
    I det citerade uttalandet i Stenbeck-Wijnbladh-Nials kommentar angivas de olägenheter, som äro förknippade med ett uppskov med vinstutdelningsfrågans avgörande. Sedan emellertid ordinarie bolagsstämman har fattat sitt beslut, synes det icke vara skäl att gå längre och hindra, att aktieägarnas legitima intresse av utdelning blir tillgodosett, särskilt som bolaget är berett att underkasta sig det besvär, som är förenat med fattande och realiserande av ett nytt utdelningsbeslut å extra bolagsstämma.
    Det hade varit önskvärt, att lagstiftarens ståndpunkt till det här behandlade spörsmålet hade blivit klart angiven. Så är icke förhållandet. Av bestämmelserna i AL synes icke kunna utläsas ett förbud mot att extra bolagsstämma beslutar utdelning. Enligt 75 § AL tillkommer det »bolagsstämma» att besluta, huruvida och i vad mån utdelning skall ske av den utdelningsbara vinsten. Tillägges detta uttryck avgörande betydelse, är spörsmålet avgjort: »bolagsstämma» måste ju syfta icke blott på ordinarie stämma och fortsatt stämma utan även på extra stämma.1 I praxis torde emellertid likväl tvekan råda i fråga om extra bolagsstämmas behörighet.2
    Denna tveksamhet synes förklarlig i den mån ett å extra bolagsstämma fattat beslut om utdelning rubbar ordningen för årsredovisningen. Enligt 126 § AL skall balansräkningen jämte vinst- & förlusträkningen, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen i viss ordning insändas till registreringsmyndigheten. Lagstiftaren synes ha förutsatt, att dessa redovisningshandlingars karaktär är definitiv, och den, som hos registreringsmyndigheten vill taga del av dem, synes ha grundad anledning att antaga, att så är fallet.
    Ett å extra bolagsstämma fattat beslut om utdelning påverkar emellertid icke det resultat, som föreligger enligt här nämnda redovisningshandlingar. På den avskrift av balansräkningen, som enligt 126 § 1 mom. AL skall insändas till registreringsmyndigheten, skall emellertid tecknas bevis, huruvida balansräkningen fastställts eller ej, och i förstnämnda fall skall det å balansräkningen tecknade beviset tilllika innehålla uppgift om bolagsstämmans beslut i anledning av vinst eller förlust enligt balansräkningen. Beslutas utdelning å extra bolagsstämma, kommer detta sålunda icke att framgå av de s. a. s. ordinarie redovisningshandlingarna.
    Hänskjutes till extra bolagsstämma att fatta beslut om utdelning, synes emellertid för varje fall till grund för detta få läggas dels en av

 

1 I 75 § l:a st. AL talas om »bolagsstämma», i 2:a st. »stämma som i 121 § sägs; e contrario synes sålunda »bolagsstämma» närmast innefatta både ordinarie och extra stämma.

2 Ett uttryck för denna tveksamhet torde exempelvis ligga i en sådan ordning som att ordinarie bolagsstämman »beviljar styrelsen rättighet» att under visst år såsom förskottsutdelning för detta år till aktieägarna å närmare angiven tidpunkt under året utdela viss del av det i ny räkning förda belopp, som återstår, sedan av ordinarie bolagsstämman beslutad utdelning avräknats från befintliga vinstmedel. I realiteten innebär ju ett sådant beslut en tilläggsutdelning av vinstmedlen från föregående år. 

UTDELNING Å AKTIER 281styrelsen och verkställande direktören avgiven berättelse, som har karaktär av tillägg till förvaltningsberättelsen, dels en särskild revisionsberättelse i anslutning till styrelsens tilläggsberättelse. Oavsett om så sker eller ej, kommer ju dock extra bolagsstämmans beslut till uttryck i påföljande årets redovisning. Det bör vara tillräckligt.
    

Wilh. Penser